Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji – nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania
PDF

Słowa kluczowe

inclusive education
students with disabilities
capabilities and limitations of inclusive education.

Jak cytować

Janiszewska-Nieścioruk, Z., & Zaorska, M. (2014). Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji – nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (4), 9–28. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.01

Abstrakt

The past pro-inclusive actions and solutions in the education of people with disabilities, often can be perceived as highly positive, but, at the same time, they should lead to a critical and reflective approach towards them as well as their consequen-
ces. In addition to the undoubted qualities, the article also points out their weaknesses and limitations that are primarily expressed in the totalization of organizational solutions and excessive dissemination, as well as reducing the quality of the pedagogue and teacher education. The above mentioned issues generate a need for fast, corrective actions in the Polish education system.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.01
PDF

Bibliografia

BARŁÓG K., Efekty integracji dzieci pełnosprawnych oraz z mózgowym porażeniem dziecię-cym w młodszym wieku szkolnym, WSP, Rzeszów 2001.

CHRZANOWSKA I., Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej, UŁ, Łódź 2003.

CHRZANOWSKA I., Poziom osiągnięć szkolnych uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-cyjnymi na etapie gimnazjum a forma organizacyjna kształcenia, UŁ, Łódź 2004.

CHRZANOWSKA I., Uczeń z upośledzeniem umysłowym w szkole ogólnodostępnej, [w:] Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób niepełnosprawnych, red. W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, Wydawnictwo PTP, Olsz-tyn – Poznań – Warszawa 2002.

CHRZANOWSKA I., Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, red. W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtek, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2005.

FIRKOWSKA-MANKIEWICZ A., SZUMSKI G., Pedagogika specjalna i system kształcenia osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] D.D. Smith, Pedagogika specjalna, t. II, Wydaw-nictwo Naukowe PWN – Wydawnictwo APS, Warszawa 2008.

GAJDZICA Z., Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

GAJDZICA Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

GAJDZICA Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydaw-nicza Impuls, Kraków 2011.

GOŁUBIEW-KONIECZNA M., Integracja w edukacji – ewaluacja założeń integracyjnych w praktyce szkolnej, [w:] Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach peda-gogów i nauczycieli, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Uni-wersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

GOŁUBIEW-KONIECZNA M., Z doświadczeń szkół biorących udział w projekcie. Wojewódz-two pomorskie, [w:] Szkoła dla wszystkich. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodo-stępnej, red. J. Bogucka, D. Al-Khamisy, CMPPP, Warszawa 2009.

HULEK A., Integracyjny system kształcenia i wychowania, [w:] Pedagogika rewalidacyjna, red. idem, PWN, Warszawa 1988.

HULEK A., Podstawy, stan obecny i przyszłość edukacji osób niepełnosprawnych, [w:] Edukacja osób niepełnosprawnych, red. idem, Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”,Warszawa 1993.

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Z., Dotkliwa „obecność” społeczno-kulturowych barier w pro-integracyjnej edukacji osób z niepełnosprawnością, [w:] Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, red. eadem, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Z., Trudności związane z implementacją probolońskich zmian w kształceniu pedagogów i nauczycieli, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja”, 2013, nr 1.

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Z., KWAŚNIEWSKA G., Główne nurty prointegracyjnych zmian w systemie polskiej edukacji, [w:] Špecialna pedagogika na Slovensku v kontexte rokov 1967–2012: zbornik z Medzinarodnej Vedeckej Konferencie. Bratislava: IRIS, Słowacja.

JANISZEWSKA-NIEŚCIORUK Z., MACIARZ A., Współczesne problemy pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

KOPEĆ D., Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektual-ną, Wydawnictwo UAM, Poznań 2012.

KOSAKOWSKI Cz., Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2003.

KRAUSE A., Integracyjne złudzenia ponowoczesności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.

KRAUSE A., Tendencje w kształceniu integracyjnym z perspektywy uwarunkowań ekono-micznych, [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej. Rehabilitacja, opieka i edukacja spe-cjalna w perspektywie zmiany, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, Wydawnictwo Naukowe UWM, Olsztyn 2004.

KRAUSE A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

KRAUSE A., ŻYTA A., NOSARZEWSKA S., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2011.

KRUK-LASOCKA J., Dostrzec dziecko w edukacji włączającej, DSW, Wrocław 2012.

LIPIŃSKA-LOKŚ J., Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepeł-nosprawnością w klasach integracyjnych, UZ, Zielona Góra 2011.

MACIARZ A., Triada paradygmatów w pedagogice specjalnej, [w:] Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, red. Z. Janiszewska-

-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza UZ, Zielona Góra 2010.

SADOWSKA S., Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

SADOWSKA S., Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełno-sprawnych, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.

SCHALOCK R.L. i in., Intellectual Disability. Definition, Clasification and Systems of Sup-ports, Washington D.C. 2010.

SCHULZ R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. Logos edukacji, t. III, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.

SZLENDAK T., Żacy. XXI, „Niezbędnik Inteligenta”, „Polityka”, 2014, nr 4.

SZUMSKI G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

SZUMSKI G., Teoretyczne implikacje koncepcji edukacji włączającej, [w:] Uczeń z niepełno-sprawnością w szkole ogólnodostępnej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza Humanitas – Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec 2011.

SZUMSKI G., Wokół edukacji włączającej: efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostęp-nych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

WOJCIECHOWSKI F., Niepełnosprawność – rodzina – dorastanie, Wydawnictwo Akade-mickie Żak, Warszawa 2007.

Wychowanie i nauczanie integracyjne, red. J. Bogucka, M. Kościelska, STO, Warszawa 1994.

Wychowanie i nauczanie integracyjne. Nowe doświadczenia, red. J. Bogucka, M. Kościel-ska, C.P.P-P MEN, Warszawa 1996.

ZAMKOWSKA A., Modele wsparcia udzielanego uczniowi z niepełnosprawnością w szkole inkluzyjnej, [w:] Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2010.

ZAMKOWSKA A., Wsparcie edukacyjne uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w różnych formach kształcenia na I etapie edukacji, Politechnika Radomska, Radom 2009.

ZAORSKA M., Edukacja i rehabilitacja osób głuchoniewidomych w Polsce i Rosji (rozwój i stan obecny), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.

ZAORSKA M., Kształcenie integracyjne osób z zaburzeniami sprzężonymi, [w:] Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, red. Cz. Kosakowski, M. Zaorska, Wydaw-nictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2000.

ZAORSKA M., Osoba głuchoniewidoma niepełnosprawna intelektualnie we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej i społecznej, [w:] Osoba z upośledzeniem umysłowym w re-aliach współczesnego świata. In memoriam Doktor Grażyny Tkaczyk, red. M. Chod-kowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011(b).

ZAORSKA M., Osoba z zespołem wad wrodzonych i jej rozwój – problemy psychopedagogiczne. Studium wybranych zespołów i przypadków, Wydawnictwo Akapit, Toruń 2011(a).

ZAORSKA M., Wskaźniki skuteczności edukacji integracyjnej dzieci z zaburzeniami złożo-nymi, [w:] Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, red. Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

ŻÓŁKOWSKA T., Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektu-alną, Oficyna US, Szczecin 2004.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.