Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań
PDF

Słowa kluczowe

disabilities
special education
chance

Jak cytować

Parys, K. (2014). Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (4), 29–55. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.02

Abstrakt

The article points out the phenomenon of pretence in education of students with disabilities. Activities, which are assumed to help equalization of educational opportunities for students with disabilities – but in effect that is not achieved, were discussed. The author indicates possible causes of selected sham activities and she suggests solutions that can help reduce the pretence in the field of special education.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.02
PDF

Bibliografia

AINSCOW M., Robić właściwe rzeczy. Potrzeby specjalne z perspektywy doskonalenia szkoły, [w:] Integracja dzieci o specjalnych potrzebach. Wybrane zagadnienia etyczne, red. G. Fairbairn, S. Fairbairn, CMPP-P, MEN, Warszawa 2000.

BĄBKA J., Psychospołeczne aspekty efektywności edukacji dzieci w systemie integracyjnym, [w:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, red.

Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, UMCS, Lublin 2003.

CHODKOWSKA M., Socjopedagogiczne aspekty edukacji integracyjnej – nadzieje i realia w warunkach reformy systemu oświaty, [w:] Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, red. Z. Palak, UMCS, Lublin 2001.

DUDZIKOWA M., Działania pozorne w edukacji jako palący problem. Wprowadzenie do książki, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. eadem, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

DUDZIKOWA M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnope-dagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

DUDZIKOWA M., Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko), [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań po-zornych w edukacji szkolnej, red. eadem, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wy-dawnicza Impuls, Kraków 2013.

Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rze-czypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednoli-tego tekstu ustawy o systemie oświaty.

GAJDZICA Z., IWIŃSKA J., Reorganizacja sieci szkół specjalnych – oszczędność, racjonalizacja przestrzeni, profesjonalizacja usług czy zwykła głupota?, [w:] Człowiek z niepełno-sprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wy-dawnicza Impuls, Kraków 2013.

GRABEK A., Wyprawka szkolna to bubel, „Rzeczpospolita”, wydanie internetowe, 2013, http://www.rp.pl/artykul/1054057.html [dostęp: 28.04.2014].

GROENWALD M., Etyczne aspekty egzaminów szkolnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.

GRZYB B., Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

http://www.adaptacje.ore.edu.pl (podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku) [dostęp: 2.05.2014]

http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-12-08/podreczniki/297-informacja-o-podrecznikach-do-ksztalcenia-specjalnego [dostęp: 2.05.2014]

http://www.men.gov.pl/index.php/2013-08-03-12-12-08/podreczniki/299-informacja-w-sprawie-wykonania-adaptacji-podrecznikow-szkolnych-dla-uczniow-niewido mych-i-slabo-widzacych [dostęp: 2.05.2014]

KŁAKÓWNA Z.A., Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989–2013), Wydawnictwo Universitas, Kraków 2014.

KOŁODZIEJ P., Szkoła w świecie pozoru, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wy-dawnicza Impuls, Kraków 2013.

KRAUSE A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

KUBICKI P., Równy dostęp do edukacji osób z niepełnosprawnościami, [w:] „Biuletyn RPO”, 2012, nr 10, Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, http://www.brpo.gov.pl/pl/content/ zasada-r%C3%B3wnego-traktowania-prawo-i-praktyka-nr-6-najwa%C5%BCniej sze-wyzwania-po-ratyfikacji-przez [dostęp: 18.04.2014].

KWIATKOWSKI M., Działania pozorne w systemie postmonocentrycznym, [w:] Normatyw-ność współczesnej Polski, red. J. Kwaśniewski, IPSIR UW, Warszawa 2005.

KWIECIŃSKI Z., Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska, Olecko 1992.

LIPIŃSKA J., Układ stosunków emocjonalno-społecznych między dziećmi w integracyjnych klasach szkolnych, [w:] Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, red. A. Maciarz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1999.

LUTYŃSKI J., Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa, Państwowy Instytut Wy-dawniczy, Warszawa 1990.

OJCZYK J., Edukacja jest jak stół bez jednej nogi, „Rzeczpospolita”, wydanie internetowe, 2012, http://prawo.rp.pl/artykul/757643,938042-Lipowicz-Edukacja-jest-jak-stol-bez-jednej-nogi.html?p=1 [dostęp: 18.04.2014].

OJCZYK J., Niepełnosprawny uczeń ważny tylko dla statystyk, „Rzeczpospolita”, wyda-nie internetowe, 2011, http://prawo.rp.pl/artykul/757916,777125-Samorzady-nie-zapewniaja-uczniom-niepelnosprawnym-odpowiednich-warunkow.html [dostęp: 18.04.2014].

OJCZYK J., Pieniądze muszą iść za niepełnosprawnym uczniem, „Rzeczpospolita”, wyda-nie internetowe, 2012, http://prawo.rp.pl/artykul/757951,940145-Ksztalcenie-niepelnosprawnych-pomoc-w-formie-dotacji-a-nie-subwencji.html [dostęp: 18.04. 2014].

OJCZYK J., Pomoc, której nie ma, „Rzeczpospolita”, wydanie internetowe, 2011, http://prawo.rp.pl/artykul/757951,779285-Niepelnosprawni-finansuja-edukacje-pelnosprawnych-uczniow.html?p=2 [dostęp: 18.04.2014].

OJCZYK J., Subwencja słabo powiązana z edukacją, „Rzeczpospolita”, wydanie interne-towe, 2011, http://prawo.rp.pl/artykul/757916,751311-Subwencja-oswiatowa-nie-jest-wydawana-efektywnie.html?p=3 [dostęp: 18.04.2014].

OLSZEWSKI A., Zasady finansowania kształcenia uczniów ze SPE, „Dyrektor Szkoły”, 2012, nr 11.

PARYS K., Pytanie o koncepcje kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, [w:] Pomiędzy teorią a praktyką, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, S. Przy-byliński, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2006.

Pełny zapis posiedzenia Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (nr 70) oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (nr 77) z dnia 21 lutego 2013 r., http://orka. sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/89A86D8B77451372C1257B250050E2FF/$File/0152907.pdf [dostęp: 18.04.2014].

POLAK K., Bezradność nauczyciela, Wydawnictwo UJ, Kraków 2012.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych, Dz. U. poz. 818.

Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Kna-siecka-Falbierska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

STANISZKIS J., Ontologia socjalizmu, Wydawnictwo Dante, Kraków – Nowy Sącz 2006.

SZUMSKI G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

SZUMSKI G., Od kształcenia integracyjnego do edukacji inkluzyjnej – przemiany idei i praktyki, [w:] Dyskursy pedagogiki specjalnej 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja spec-jalna w perspektywie zmiany, red. Cz. Kosakowski, A. Krause, UWM, Olsztyn 2004.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektó-rych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206).

Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, http://orka. sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/496469AEAAE014CCC12578BD003393E7/$file/4353.pdf [dostęp: 27.04.2014].

WASZKIEWICZ A., Damnicka K., Finansowanie edukacji uczniów z niepełnosprawnościami, [w:] Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnościami. Analiza

i zalecenia, „Biuletyn RPO”, 2012, nr 7, http://www.brpo.gov.pl/sites/default/ files/13499526340.pdf [dostęp: 18.04.2014].

Wyprawka szkolna dla upośledzonych. Fałszywe tezy „Rzeczpospolitej”, http://men. gov.pl/index.php/wyjasnienia-i-sprostowania/575-wyprawka-szkolna-dla-uczniow-uposledzonych-falszywe-tezy-rzeczpospolitej [dostęp: 2.05.2014].

Załącznik do Rozporządzenia MEN z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu teryto-rialnego w roku 2014, Dz. U. z 2013 r., poz. 1687.

Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie pod-stawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z 2012 r., poz. 977.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.