„Opowiedz mi swoją bajkę […]” – wybrane uwarunkowania twórczości werbalnej dzieci pięcio- i sześcioletnich
PDF

Słowa kluczowe

creation
pree-school age
child language development
pedagogy of creativity
conditions of verbal creation

Jak cytować

Maciantowicz, A. (2014). „Opowiedz mi swoją bajkę […]” – wybrane uwarunkowania twórczości werbalnej dzieci pięcio- i sześcioletnich. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (4), 57–86. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.03

Abstrakt

The article dealt with the issue of verbal creativity of children in preschool age. The author through a review of the theoretical literature and analysis of the results obtained in own research is attempting to answer to questions about the factors that can constitute conditioning of children's creativity.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.4.03
PDF

Bibliografia

BAUMAN T., PILCH T.T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2001 .

BERNSTEIN B., Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji: uwagi dotyczące podatności na oddziaływania szkoły, [w:] Badania nad rozwojem języka dziecka. Wybór prac, red. G.W. Shugar, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980.

BOKUS B., SHUGAR G.W., Twórczość językowa dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.

BRZEZIŃSKI J., Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa 1997.

CHŁOPKIEWICZ M., Osobowość dzieci i młodzieży, rozwój i patologia, WSiP, Warszawa 1980.

CLERO C., GLOTON R., Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa 1976.

DĄBEK A., Psychologiczne podstawy twórczej aktywności dzieci, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1988.

GNITECKI J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1993.

HALLIDAY M.A., Uczenie się znaczeń, [w:] Badania nad rozwojem języka dziecka, red. G. Shugar, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980.

JACKOWSKA E., Środowisko rodzinne a przystosowanie dziecka w młodszym wieku szkol-nym, WSiP, Warszawa 1980.

JAŚLAROWA B., Wśród zagadnień psychologii twórczości literackiej z badań nad czynnikami warunkującymi literackie wypowiadanie się, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1972.

JESSEL D., MOIR A., Płeć mózgu, PIW, Warszawa 2001.

KIELAR M., Jak pomagać dziecku w poznawaniu świata, WSiP, Warszawa 1992.

KIELAR M., Twórcze opanowanie języka przez dziecko, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, WSiP, Warszawa 1988.

KIELAR-TURSKA M., Dziecko i komunikacja. Jak dziecko staje się kompetentne komunikacyjnie?, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1992, nr 6.

KUBICKA D., Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej, WUJ, Kraków 2003.

ŁOBOCKI M., Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984.

ŁOBOCKI M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.

MAKIEŁŁO-JARŻA G., PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., Psychologia rozwojowa i poznawcza wieku dziecięcego, WSiP, Warszawa 1985.

MASZKE A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uni-wersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

NALASKOWSKI A., Społeczne uwarunkowania twórczego rozwoju jednostki, WSiP, War-szawa 1998.

NĘCKA E., Psychologia twórczości, GWP, Gdańsk 2005.

PIAGET J., Mowa i myślenie dziecka, PWN, Warszawa 2005.

PIAGET J., Studia z psychologii dziecka, PWN, Warszawa 2006.

PILCH T., Zasady badań pedagogicznych, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.

POPEK R., Zachowania ekspresyjne dzieci jako naturalny przejaw aktywności twórczej, [w:] Aktywność twórcza dzieci i młodzieży, red. S. Popek, Warszawa 1988.

POPEK S., Twórczość dzieci, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.

PORAYSKI-POMSTA J., Umiejętności komunikacyjne i językowe dzieci w wieku przedszkol-nym, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993.

PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., Twórczość dzieci, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. M. Tyszkowa, PWN, Warszawa 1996.

PRZETACZNIK-GIEROWSKA M., Zabawa w świetle współczesnej psychologii, „Wychowanie w Przedszkolu”, 1999, nr 3.

SIMONTON D.K., Origins of Genius, Oxford University Press, New York 1999.

SKORNY Z., Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki: przewodnik metodologiczny dla studiujących nauczycieli, WSiP, Warszawa 1984.

SMOGORZEWSKA J., Rozpoznawanie twórczości werbalnej dziecka w wieku przedszkolnym – problemy i rozwiązania, [w:] Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka, red. M. Karwowski, APS, Warszawa 2009.

STASIAKIEWICZ M., Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.

SZMIDT K.J., Pedagogika twórczości, GWP, Gdańsk 2007.

SZMIDT K.J., Twórczość i pomoc w tworzeniu w perspektywie pedagogiki społecznej, Wy-dawnictwo UŁ, Łódź 2001.

SZTUMSKI J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Warszawa 1984.

SZYMAŃSKI M.S., Twórczość i style poznawcze uczniów, WSiP, Warszawa 1987.

TOKARZ A., Twórczość, [w:] Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.

TRZEBIŃSKI J., Osobowościowe warunki twórczości, [w:] Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, red. J. Reykowski, Książka i Wiedza, Warszawa 1976.

USZYŃSKA-JARMOC J., Twórcza aktywność dziecka, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2003.

WYGOTSKI L., Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.