Well-being as a Category (Non)Present in the Teacher's Line of Thinking About Student’s Success
PDF (English)

Słowa kluczowe

Well-being
success
student’s educational success
teacher

Jak cytować

Baran, J., & Baraniewicz, D. (2018). Well-being as a Category (Non)Present in the Teacher’s Line of Thinking About Student’s Success. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 313–329. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.16

Abstrakt

Striving for a success in parallel to the simultaneous attainment of high level of well-being is these days a common phenomenon. For quite a long time it has been also in the focus of the scientific debates and papers also dealing with education. This paper presents the findings of the study on the teachers’ perception of the student success in the context of assessment of selected success determinants and/or indicators. While analysing the theoretical relationship between student's well-being and educational success, 4 selected factors taken from the Buchner (2004) study were considered key to the undertaken research. The results showed that teachers tend to recognize factors related to the student's well-being as indicators of success, which means they perceive it as a result of achievement. Meanwhile the care for the student’s well-being before undertaking an educational task as a success determinant-related situation seems to be less visible.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.16
PDF (English)

Bibliografia

Boryszewska J. K. (2008), Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej (Sources of success of high school students), Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków.

Buchner C. (2004), Sukces w szkole jest możliwy. Jak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej. Poradnik dla rodziców i wychowawców (Success at school is feasible. How to help children to perform high at the primary school. Handbook for parents and educators), Wydawnictwo JEDNOŚĆ, Kielce.

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności (Special pedagogy. From tradition to modern times), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Cieślińska J. (2013), Poczucie dobrostanu i optymizmu życiowego kadry kierowniczej placówek oświatowych (Feeling of well-being and life optimism of the management of educational facilities), „Studia Edukacyjne”, nr 27.

Dubisz S. (red.), (2006), Uniwersalny słownik języka polskiego (Universal Dictionary of Polish Language), PWN, Warszawa.

Dyrda B. (2007), Zjawiska niepowodzeń uczniów zdolnych (Failures of talented students), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Gajdzica Z. (2014), Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej (Success categories in the opinions of inclusive education class teachers as the contribution to the search for inclusive education concept), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Groenwald M. (2011), Etyczne aspekty egzaminów szkolnych (Ethical aspects of school examinations), Wydawnictwo UG, Gdańsk.

Keyes C.L.M. (2006), Subjective Well-Being in Mental Health and Human Development Research Worldwide: An Introduction, “Social Indicators Research”, No. 77, p. 1-10.

Konarzewski K. (1999), Komu jest potrzebna diagnoza oświatowa (Who needs educational diagnosis), [in:] B. Niemierko, B. Machowska (red.), Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych (Effectiveness of measurement as a basis for objectivisation of school examinations), ODESiIP, Legnica.

Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M. (2009), Słownik pedagogiczny (Pedagogical Dictionary), PWN, Warszawa.

Michalak J. M. (2007). Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków. (Determinants of teachers’ professional successes. Case studies). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Okoń W. (2007), Nowy słownik pedagogiczny (New Pedagogical Dictionary), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Pilch T. (red.) (2007), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (21st Century Encyclopaedia of Pedagogy), vol. VI, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.

Piwowarski R (red.) (2007), Dziecko. Sukcesy i porażki (Child. Successes and Failures), IBE, Warszawa.

Przybysz-Zaremba M. (red.) (2010), Sukcesy i porażki w edukacji dzieci i młodzieży (Successes and Failures in the Children and Youth Education), Oficyna Wydawnicza PROSPEKT PR, Olsztyn.

Ryff C.D., Keyes C.L.M. (1995), The Structure of Psychological Well-Being Revisited, “Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 69, No. 4, p. 719-727.

Ryff C.D., Singer B. (2004), Paradoksy kondycji ludzkiej: dobrostan i zdrowie na drodze ku śmierci (Paradoxes of human condition: well-being and health on the road to death), [in:] J. Czapiński (red.), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka (Positive Psychology. Science About Happiness, Health, Strength and Virtues of the Human Being), PWN, Warszawa.

Sękowski A. E. (2001). Osiągnięcia uczniów zdolnych, (Achievements of Talented Students)Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.

Sillamy N. (1994), Słownik psychologii (Dictionary of Psychology), Wydawnictwo Książnica, Warszawa.

Sztucki T. (1998), Encyklopedia sukcesu. Definicje, zasady, metody (Encyclopeadia of Success. Definitions, Principles, Methods), Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.

Świda-Ziemba H. (2005). Młodzi w nowym świecie (Young People in Modern World), Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Uszyńska-Jarmoc J., Kunat B., Tarasiuk M.J. (2014), Sukcesy uczniów zdolnych , Fakty – Narracje - Interpretacje (Successes of Talended Students. Facts – Narratives - Interpretations), Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Białystok.

Waters M. (1999), Słownik rozwoju osobistego. Pojęcia i teorie samodoskonalenia (Personal Development Dictionary. Self-Development Notions and Theories), Wydawnictwo MEDIUM, Kraków.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.