Nr 20 (2018)

ARTYKUŁY

Bogusław Śliwerski
21-45
Czy sieć zastąpi szkołę i rodziców w edukacji i wychowaniu?
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.02
PDF PDF (English)
Wojciech Otrębski, Katarzyna Mariańczyk
47-76
Tranzycja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z edukacji na rynek pracy - perspektywa rodzica
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.03
PDF PDF (English)
Iwona Chrzanowska
77-100
Opinie nauczycieli przedszkoli integracyjnych na temat szans powodzenia działań włączających wobec poszczególnych grup uczniów, a staż pracy w zawodzie
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.04
PDF PDF (English)
Piotr Plichta, Julia Barlińska, Jacek Pyżalski
101-122
Cyberprzemoc a kreowanie własnego wizerunku w internecie - co w ich mechanizmach zmienia niepełnosprawność młodych dorosłych osób?
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.05
PDF PDF (English)
Joanna Kozielska
123-142
Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów gimnazjów w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście kondycji doradztwa zawodowego
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.06
PDF PDF (English)
Monika Kaźmierczak
143-159
Binarna i ternarna relacja uczestników procesu diagnostyczno-terapeutycznego w logopedii
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.07
PDF PDF (English)
Mariusz Wielebski
161-179
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jako podstawowy dokument organizowania warunków kształcenia specjalnego
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.08
PDF PDF (English)
Agnieszka Zawiślak
181-198
Bariery w randkowaniu kobiet z niepełnosprawnością ruchową
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.09
PDF PDF (English)
Natalia Ulaniecka
199-212
Teleopieka, wspólnoty mieszkań dla seniorów oraz międzypokoleniowe współlokatorstwo, czyli alternatywne formy opieki i wspierania osób starszych
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.10
PDF PDF (English)
Agnieszka Skowrońska-Pućka
213-235
„Dziecko z dzieckiem z domu dziecka” - stygmatyzacja i autostygmatyzacja a szanse życiowe małoletnich matek, byłych wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.11
PDF PDF (English)
Marta Niemiec
237-254
Samoocena młodzieży z niepełnosprawnością wzroku w zakresie „ja perspektywicznego”
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.12
PDF PDF (English)
Kamila Miler-Zdanowska
255-273
Przestrzeń w wypowiedziach dzieci niewidomych w wieku wczesnoszkolnym
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.13
PDF PDF
Kornelia Czerwińska
275-294
Funkcjonowanie wzrokowe osoby z progresywną słabowzrocznością – studium indywidualnego przypadku
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.14
PDF PDF (English)
Magdalena Olempska-Wysocka
295-309
Poziom sytuacyjnej wrażliwości edukacyjnej uczniów z uszkodzonym słuchem w momencie startu edukacyjnego
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.15
PDF PDF (English)