Funkcjonowanie wzrokowe osoby z progresywną słabowzrocznością – studium indywidualnego przypadku
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

vision loss
progressive vision loss
functional implications
case study
narrative interview

Jak cytować

Czerwińska, K. (2018). Funkcjonowanie wzrokowe osoby z progresywną słabowzrocznością – studium indywidualnego przypadku. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 275–294. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.14

Abstrakt

The aim of the article is to present the subjective perspective of a person with congenital low vision who experienced gradual vision deterioration up to total loss. The case study method was used, in which the narrative biographic interview was the main technique of collecting data. In the analysed narratives, certain milestones were identified in the process of coping with the consequences of progressive impairment. Those were the situations when the subject was no longer able to perform a specific task, which she had earlier performed under visual control. They made the subject realise the progressive nature of the disease and inevitably confronted her with the acquisition of permanent severe impairment. Those situations caused temporary disruption of her psychological balance and increased her demand for emotional support. With time, however, they also motivated the subject to use previously rejected rehabilitation devices and techniques. Lack of knowledge of functional implications of eye conditions (including reduced acuity and contrast sensitivity, field defects, light/dark adaptation problems, etc.) among family members and other people hindered the process of providing optimal instrumental support to the subject.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.14
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bartkowski J., Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, red. B. Gąciarz, S. Rudnicki, Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2014, s. 45-103.

Berndtsson I., Förskjutna horisonter. Livsförändring och lärande i samband med synnedsättning eller blindhet, University of Gothenburg, Göteborg, 2001.

Blaxter M., Zdrowie, przeł. M. Okła, Wydawnictwo Sic!, Warszawa, 2009.

Bury M., Illness narratives: fact or fiction? „Sociology of Health and Illness” 2001, nr 23, s. 263-285.

Casten R., Rovner B., Depression in age-related macular degeneration, „Journal of Visual Impairment & Blindness” 2008, vol. 102, nr 10, s. 591–599.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2015.

Devine K., Reed-Knight B., Loiselle K., Fenton N., Blount R., Posttraumatic growth in young adults who experienced serious childhood illness: A mixed-methods approach, „Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” 2010, nr 17, s. 340-348.

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, przeł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Golemba B., Dostosowanie otoczenia do potrzeb dziecka słabo widzącego, „Niepełnosprawność i Rehabilitacja” 2007, nr 2, s. 71-80.

Goodley D., Disability Studies. An Interdisciplinary Introduction, MPG Books Group, Bodmin and King’s Lynn, London 2011.

Górecki M., Trajektoria, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. Tom VI, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007, s. 778-780.

Kos E., Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych, [w:] Badania jakościowe w pedagogice. Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka, red. D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013, s. 91-116.

Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa. Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących, Polski Związek Niewidomych, Warszawa, 2002.

Oleś P., Oleś M, Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na zaćmę, [w:] Jak świata mniej widzę: zaburzenia widzenia a jakość życia, red. P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002, s. 101-119.

Rudnicki S., Niepełnosprawność i złożoność, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 2(213), s. 43-61.

Stanikowska, E., Psychologiczne aspekty słabowzroczności, „Kontaktologia i Optyka Okulistyczna” 2008, nr 3(19), s. 20-22.

Steuden S., Poczucie jakości życia u pacjentów chorych na jaskrę, [w:] Jak świata mniej widzę: zaburzenia widzenia a jakość życia, red. P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002a, s. 121-137.

Steuden S., Z psychologicznej problematyki zdrowia i choroby, [w:] Jak świata mniej widzę: zaburzenia widzenia a jakość życia, red. P. Oleś, S. Steuden, J. Toczołowski, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002b, s. 27-36.

Soroko E., Wywoływanie autonarracji w badaniach psychologicznych. Ocena (auto)narracyjności wypowiedzi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2009.

Tinkle B.T., Saal H.M., the Committee on Genetics, Health Supervision for Children With Marfan Syndrome, „Pediatrics” 2013, Vol. 132, nr 4, s. 1059-1072.

Walkiewicz-Krutak M., Słabowzroczność w aspekcie klinicznym i funkcjonalnym, [w:] Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej, red. K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2015, s. 198-219.

Walthes R., Einführung in die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik, Reinhardt Verlag, München, 2005.

Wortman C.B., Posttraumatic growth: Progress and problems, „Psychological Inquiry” 2004, nr 15, s. 81-90.

Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, przeł. J. Gilewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2015.

Zaorska M., Tyflopedagog wobec problemu aktywności życiowej – zawodowej i prozawodowej osób dorosłych z niepełnosprawnością wzrokową, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.