Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jako podstawowy dokument organizowania warunków kształcenia specjalnego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

ruling
disability
special educational needs
special education

Jak cytować

Wielebski, M. (2018). Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jako podstawowy dokument organizowania warunków kształcenia specjalnego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 161–179. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.08

Abstrakt

Parents who have children with intellectual disability have many difficulties in getting help for their children. First step is collecting documents, second is delivering to Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, third waiting for the decision, fourth giving it to school and finally getting help. I try to help them and other people. I show, how is important cooperation between parents-teachers-specialist. If it is well we haven’t any problems and everything is easy and short.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.08
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Chrzanowska I. Strategia kształcenia osób niepełnosprawnych. Diagnoza pozoru [w:] Z. Gajdzica (red.), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Impuls, Kraków 2015

Dudzińska A., Niedźwiedzka A. (2016), Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego informator dla rodziców, [online] http://niegrzecznedzieci.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/WszystkoJasne-Raport-Najcze%CC%A8stsze-Pytania-Dotycza%CC%A8ce-Kszta%C5%82cenia-Specjalnego.pdf.

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju nie mają prawa do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, Portal Internetowy Stowarzyszenia Wszystko Jasne, 24 sierpnia 2014, [online] http://www.wszystkojasne.waw.pl/dzieci-calosciowymi-zaburzeniami-rozwoju-nie-maja-prawa-orzeczenia-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego

Encyklopedia Powszechna PWN (1985), Warszawa, wyd. III, tom 3.

Grzesiak M. (br.), Kogo dotyczy wydłużanie cyklu edukacyjnego, Portal internetowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu, [online] http://www.pppluban.org/www/porada_dnia/ppp_porada_dnia_wydluzenie_etapu_edukacyjnego.pdf.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. [online], http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120001169.

Maciarz A. Wybrane zagadnienia rewalidacji dzieci, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1984.

Grochmal-Bach B. Wychowanie i terapia w rewalidacji dzieci i młodzieży, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 2001.

Mikołajczyk-Lerman G. Między wykluczeniem a integracją – realizacja praw dziecka niepełno-sprawnego i jego rodziny. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;

Szumski G. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Wyd. APS i PWN, Warszawa 2013

Podgórska-Jachnik D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich MPiPS, Warszawa 2014.

Pyżalski J., Podgórska-Jachnik D. (red.) Badanie potrzeb i satysfakcji z wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat; Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Łódź 2016

Reforma edukacji a uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Portal informacyjno-promocyjny „Dobra Szkoła” Ministerstwa Edukacji Narodowej, [online] https://reformaedukacji.men.gov.pl/aktualnosci/reforma-edukacji-a-uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi.html,

Wykaz aktów prawnych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych z późn. zm. (Dz. U. 2008 nr 173 poz. 1072).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2012 poz. 204).

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 poz. 532).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z dnia 7 sierpnia 2015 r. poz. 1113).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, Dz. U. z 24 lutego 2017 r., poz. 356).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.