Opinie nauczycieli przedszkoli integracyjnych na temat szans powodzenia działań włączających wobec poszczególnych grup uczniów, a staż pracy w zawodzie

Main Article Content

Iwona Chrzanowska

Abstrakt

Currently, the idea of inclusive education is perceived as a model of education, far exceeding the idea of inclusion of students with disabilities into mainstream education. It is a vision of a school aimed at considering the needs of all students, i.e. those who exhibit no severe developmental disabilities, with special educational needs, including gifted individuals. Additionally, the scholars of inclusive education agree, that the process is neither easy nor simple. One of the determining factors indicated, is the attitude of teachers towards the very idea. Therefore, a research idea arose, aiming at examining the opinion of teachers regarding the subject of inclusive education, as a potentially dominant form of education. Recognising at least some of its determinants seemed essential. The following article focuses on two of the aforementioned: types of institutions, where the teachers are employed, and the teachers’ professional experience. The research encompasses integrated preschools. It seems that the experience of teachers of such institutions proves particularly significant for recognising the chances and dangers of inclusive education, within the context of Polish integration experience. The two professional groups distinguished, with substantial and minor professional experience, allow to examine the perspective of inclusive action.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Chrzanowska, I. (2018). Opinie nauczycieli przedszkoli integracyjnych na temat szans powodzenia działań włączających wobec poszczególnych grup uczniów, a staż pracy w zawodzie. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 77-100. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.04
Dział
ARTYKUŁY

Referencje

 1. Ainscow M., Booth T., Dyson A. i in., Improving Schools: Developing Inclusion, London: Routledge 2006
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2016, Warszawa: GUS 2017
 3. Bartnikowska U., Wójcik M., Zaniedbania w aspekcie triady: szkoła – rodzice – dziecko w kształceniu integracyjnym i masowym dzieci z wada słuchu, w: Z. Gajdzica, D. Osik-Chudowolska (red.), Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, Warszawa: Żak 2004
 4. Błeszyńska K., Determinanty przystosowania ucznia niepełnosprawnego do środowiska szkoły masowej, w: A. Hulek, B. Grochmal-Bach (red.), Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej, Kraków: Wydawnictwo WSP 1992
 5. Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United Nations, 2006 http://www2.ohchr.org/engish/law/disabilities-convention.htm.
 6. Cooper P., Jacobs B., From inclusion to engagement: Helping Students Engage with Schooling through Policy and Practice, Chichester: Wiley-Blackwell 2011, p. 9
 7. Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej w Europie – Wyzwania i szanse, Odense, Dania: EAREU ze SPE 2011, s. 76
 8. Gajdzica Z., Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w zreformowanej szkole powszechnej jako organizator procesu kształcenia dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, w: Z. Palak (red.), Pedagogika specjalna w reformowanym ustroju edukacyjnym, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001
 9. GallagherT. L., Bennett S., A Canadian Perspective on the Inclusion of Students with Intellectual Disabilities in High Schools, [w:] Inclusive Education for Students With Intellectual Disabilities, R. G. Craven, A. J. S. Morin, D. Tracey, P. D. Parker, H. F. Zhong (eds.), North CarolinaIAP – Information Age Publishing 2015, s. 26
 10. Garlej-Drzewiecka E., Pedeutologiczny kontekst myślenia o nauczycielu wiodącym i wspierającym, w: C. Kosakowski, A. Krause, Dyskursy pedagogiki specjalnej. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmian, t. 3, Olsztyn: Wydawnictwo UWM 2004
 11. Gruszczyk-Kolczyńska E. (red.), O dzieciach uzdolnionych matematycznie. Książka dla rodziców i nauczycieli, Warszawa: Nowa Era 2012
 12. Krause A., Wielość poziomów integracji – konsekwencje dla teorii i praktyki, w: Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, red. M. Chodkowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2003, s. 59-64
 13. Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010, s. 73
 14. Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańsk: GWP 2010
 15. Łaś H., Wiedza nauczycieli szkół publicznych o kształceniu dzieci niepełnosprawnych, w: D. Osik, A. Wojnarska (red.), Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2001
 16. Norwich B., A response to ’Special Educational Needs: A New Look’, in: Terzi L. (ed.) Special Educationa Needs: A New Look, London: Continuum 2010
 17. Oleńska-Pawlak T., Warunki realizacji funkcji opiekuńczej i wychowawczej w szkołach masowych wobec dzieci z zaburzeniami w stanie zdrowia i rozwoju, w: A. Hulek, B. Grochmal-Bach (red.), Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej, Kraków: Wydawnictwo WSP 1992
 18. Renshaw J., Normalisation and Passing, Cantenbury: University of Kent, Personal Social Services Research Unit 1988, J. Renshaw, Case Management for the Mentally III: Locking at the Evidence Holloway, „International Journal of Social Psychiatry” 1991, nr 37
 19. Rozporządzenie MEN z dn. 9 marca 2017 r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. Z dn. 25 sierpnia 2017 r., poz. 1519
 20. Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Warszawa: Wydawnictwo APS 2010, s. 150
 21. Wachowiak A., Błędy nauczycieli szkół masowych w postępowaniu z dziećmi niepełnosprawnymi, w: A. Hulek, B. Grochmal-Bach (red.), Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej, Kraków: Wydawnictwo WSP 1992
 22. Walton E., Dismantling the Empire of Educational Exclusion, [w:] E. Walton, S. Moonsamy (eds.), Making Education Inclusive, Cambridge: Scholars Publishing 2015, s. 13