„Dziecko z dzieckiem z domu dziecka” - stygmatyzacja i autostygmatyzacja a szanse życiowe małoletnich matek, byłych wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

minor mother
care and education institution
stigmatization
self-stigma
exclusion
marginalization

Jak cytować

Skowrońska-Pućka, A. (2018). „Dziecko z dzieckiem z domu dziecka” - stygmatyzacja i autostygmatyzacja a szanse życiowe małoletnich matek, byłych wychowanek placówek opiekuńczo-wychowawczych. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (20), 213–235. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.11

Abstrakt

This article is theoretical and empirical in character, presents fragments of authoritative quality ver- sions devoted to issues of teenage motherhood implemented by caregivers. The issues involved are stigmatization and autostigmatization of girls who became mothers before the age of eighteen, and additionally with their children in care and education facilities. Stigmatization practices were presented in the context of the chances and fate of former pastors of care and educational institutions that were mothers of teenage mothers.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.20.11
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewski M, Podstawy prawne ochrony macierzyństwa w Polsce status prawny małoletnich matek i nieletnich matek, [w:] Sytuacja prawna, społeczna i wychowawcza nieletnich ciężarnych i nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Raport z realizacji projektu „Chcę być z Tobą Mamo!”, red. A. Sikora, M. Konopczyński, Warszawa 2013.

Bidzan M, Nastoletnie matki. Psychiczne aspekty ciąży, porodu i połogu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Bunio-Mroczek P, Wczesne rodzicielstwo jako zagrożenie biedą i wykluczeniem społecznym (PDF) 2010. http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/20777/Wzlot%20-%20Wczesne%20rodzicielstwo.pdf?sequence=1&isAllowed=y [dostęp: 7.05.2018].

Chomczyński P, Problem etykietowania i stygmatyzacji wśród wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Socjologiczna analiza zjawiska, „Studia Socjologiczne”, 2015, nr 4.

Czykwin E, Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Goffman E, Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Golczyńska-Grondas A, Biografie dorosłych wychowanków domów dziecka- próba analizy socjologicznej, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, 2012, nr 41, 2012.

Izdebski Z, Niemiec T, Wąż K, (Zbyt)młodzi rodzice, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2011.

Karwowska M, Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2007.

Kornas-Biela D, Oblicza macierzyństwa, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.

Kucharski T, Palkij M, Charakterystyka porównawcza wybranych cech osobowości młodocianych matek i uczennic liceum ogólnokształcącego, [w:] Środowisko - młodzież - zdrowie: pedagogiczne wymiary zagrożeń i rozwoju młodzieży, red. J. A. Malinowski [i in.] Wydawnictwo "Akapit", Toruń. s. 2007.

Malik P, 2010 http://www.psychiatria.pl/wiadomosc/schizofrenia-a-autostygmatyzacja/8585 [dostęp 20.06.2017].

McWhirter J.J, Zagrożona młodzież, Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005.

Olszewska E, Stygmat przestępcy jako czynnik utrudniający readaptację społeczną byłych skazanych, Resocjalizacja Polska 2012, nr 3.

Padała O, Podgórniak M, Sadowska M,Wdowiak A, Piróg M, Putowski M, Zawislak J, Młodociane macierzyństwo jako problem medyczny i społeczny, „European Journal of Medical”, 2014, nr. 2(3).

Prokosz M, Dziecko osamotnione i sieroce. Między rodziną pochodzenia a rodzinną formą opieki, [w] Człowiek w sytuacji (bez)nadziei – konteksty teoretyczne i praktyczne, red. R. Bibik, A. Urbaniak, Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, Legnica (PDF), 2011.

Przybył I, Naznaczanie społeczne i samonaznaczanie osób niepłodnych, „Roczniki Socjologii Rodziny XV”, Poznań 2003.

Resler A, Dzieci mają dzieci, „Psychologia w szkole”, nr 4, 2014.

Rymiarz T, Sytuacja emocjonalno-społeczna nieletnich matek wychowujących nieślubne dziecko, [w:] Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego, red. F. Kozaczuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. 2007.

Sajkowska M, Stygmat instytucji: społeczne postrzeganie wychowanków domów dziecka, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Warszawa 1999.

Skowrońska-Pućka A, Nastoletnie macierzyństwo – charakterystyka fenomenu na podstawie analizy cyberprzestrzeni, [w:] „Społeczeństwo internautów a kultura globalna. Młody użytkownik w sieci”, M. Kalczyńska, A. Rajchel (red). Opole 2014.

Skowrońska-Pućka A, Przemiany macierzyństwa. Obraz nastoletniego macierzyństwa w sieci, [w:] Współczesna rodzina. Szanse-Zagrożenia-Kierunki przemian, red. K. Pujer, Wydawnictwo Exante, Wrocław 2016.

Skowrońska-Pućka A, (Przed)wczesne macierzyństwo-perspektywa biograficzna. Diagnoza, pomoc i wsparcie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Skowrońska-Zbierzchowska A, Doświadczenia małoletnich rodziców. Aspekty socjopedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Szukalski P, Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce „Polityka społeczna 2001, nr. 1. (PDF).

Świątkiewicz-Mośny M, Tożsamość napiętnowana. Socjologiczne studium mechanizmów stygmatyzacji i autostygmatyzacji na przykładzie kobiet z zespołem Turnera, NIMOS, Kraków 2010.

Wąż K, Społeczno-kulturowy kontekst zjawiska (przed)wczesnego rodzicielstwa, [w:] Kultura mediów, ciało i tożsamość- konteksty socjalizacyjne, red. W. Jakubowski, S. Jaskulska, Impuls, Kraków, 2011.

Netografia:

Autor: nie umiera sie jak sie nie daj, http://f.kafeteria.pl/temat.php?id_p=4729152 [dostęp: 12.01.2014]

Autor: Anonim http://www.papilot.pl/historie-czytelniczek/6376/Wasze-listy-Nie-ponizajcie-nastolatek-w-ciazy/2.html [dostęp 22.07.2013].

Autor: Licealistka http://szkola.wp.pl/kat,108836,title,Ciaza- szkole,wid,12353076,wiadomosc.html?ticaid=110ff2 [dostep 22.07.2013].

Autor; Ona 182 http://wizaz.pl/forum/showthread.php?t=620061 [dostęp: 22.07.2013].