Osoby z niepełnosprawnością na wsi – bariery integracji społecznej
PDF

Słowa kluczowe

disabilities
rural areas
barriers
inclusion
marginalization

Jak cytować

Marciniak-Madejska, N. (2014). Osoby z niepełnosprawnością na wsi – bariery integracji społecznej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (5), 51–67. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.04

Abstrakt

The main argument of the article is the statement that the barriers of social activity and professional work for people with disabilities pile up when she or he lives in the countryside – in rural areas can be observed the accumulation phenomena impact on social marginalization. This article aims to analyze the socio-economic, communications, institutional, environmental and social obstacles that limit social participation of people with disabilities. Negative and marginalizing characteristics of the rural environment is first and foremost a low economic level, architectural barriers and difficulties in access to educational infrastructure, social and cultural data communications. The effect of this are unrealized rules of normalization of people with disabilities living in a village in areas such as education, work and leisure activities. Disparities between urban and rural areas in this field decides with fewer opportunities of development and social integration of disabled villagers.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.5.04
PDF

Bibliografia

ANDRZEJEWSKA E., CZLAPIŃSKA Z., RADWAŃSKA J., RADWAŃSKI J., SEREJSKI J., Próba oceny stanu i perspektywy młodzieży umysłowo upośledzonej zamieszkałej na wsi, [w:] I. Wald, O integrację społeczną młodocianych i dorosłych upośledzonych umysłowo, WSiP, Warszawa 1978.

BARNES C., MERCER G., Niepełnosprawność, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008.

CHRUŚCIAK M. i in., Bariery aktywności zawodowej oraz czynniki sprzyjające podejmowaniu i utrzymywaniu pracy, [w:] W. Łukowski, Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy – portret środowiska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2008.

DYKCIK W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością), Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2010.

GOFFMAN E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

GORLACH K., Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.

KOŚCIELSKA M., Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.

KRAUSE A., Normalizacja życia osób niepełnosprawnych jako podłoże relacji i doświadczeń społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2010.

KUMANIECKA-WIŚNIEWSKA A., Kim jestem? Tożsamość kobiet upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.

KURYŁOWICZ E., Projektowanie uniwersalne. Udostępnienie otoczenia osobom niepełnosprawnym, Wydawnictwo Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1996.

LISHNER D.M., RICHARDSON M., LEVINE P., PATRICK D., Access to Primary Health Care Among Persons With Disabilities in Rural Areas: A Summary of the Literature, „The Journal of Rural Health”, 1996 Winter, 12(1).

NIEMIEC I., Wzajemna percepcja roli i sposobu jej pełnienia a poczucie szczęścia i zadowolenia z małżeństwa rodziców dziecka niepełnosprawnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2006.

Niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej, red. Z. Woźniak, Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2005.

OGONOWSKA-MUSIATOWICZ Z., Główny Urząd Statystyczny, Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe 2002, część 2: Gospodarstwa domowe, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2003.

Program rozwoju edukacji na obszarach wiejskich, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2008.

TRZEPAŁKO R., MALECKA K., Bariery w zakładaniu organizacji pozarządowych na wsi i małych miastach, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa 2011.

TUROWSKI J., Socjologia wsi i rolnictwa, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.

WOŹNIAK Z., Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej. Społeczny kontekst medycznego problemu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2008.

ZAWIŚLAK A., Jakość życia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.