Współpraca nauczycieli wspomagających, rodzin i nauczycieli w procesie integracji w szkole
PDF (English)

Słowa kluczowe

integration
teacher aides
familie
special educational needs

Jak cytować

Turzák, T. (2014). Współpraca nauczycieli wspomagających, rodzin i nauczycieli w procesie integracji w szkole. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (7), 75–82. https://doi.org/10.14746/ikps.2014.7.05

Abstrakt

This article deals with the issue of tasks that teacher aide faces by education of children with special educational needs who are integrated in common classes in Slovak republic. Author concerns with theoretical issues of cooperation of teacher aide and parents of child with special educational needs. Author deals with the field of special competence of teacher aides in details.

https://doi.org/10.14746/ikps.2014.7.05
PDF (English)

Bibliografia

BALVÍN J., K filozofii přístupu k edukaci romského žáka se speciálními vzdělávacími potřebami (zejména k žákúm ze sociálne znevýhodneného prostředí), “Speciální pedagogika” 2012, roč. 22, č. 4.

DANIELSOVÁ E.R., STAFFORDOVÁ K., Vytváranie integrovaných tried, program krok za krokom pre školy a rodiny, Čertex, Žiar nad Hronom 2002.

GATIAL V., ROĽKOVÁ H., Spolupráca učiteľa, školského psychológa a rodiča v starostlivosti o žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie: Retrospektíva a perspektívy v edukácii, PF UKF, Nitra 2004.

HORŇÁK L., Poslanie asistenta učiteľa v triede z pohľadu pedagógov vzdelávajúcich rómskych žiakov, [in:] Metódy výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám, ed. J. Balvín, Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin, Praha 2005.

GHERE G., J.Y. BARR, The Role of Paraprofessionals in Special Education, available at: http://goo.gl/7DeDJD [18.12.2013].

KMEŤ M., Formy medziodborovej spolupráce pri edukácií postihnutých detí integrovaných v bežných triedach ZŠ: Realita a potreba, “Psychológia a patopsychológia dieťaťa” 2002, roč. 37, č 2.

KYSUČAN J., K partnerství rodičů a profesionálů ve speciální výchově, [in:] Edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – sborník příspevků z medzinárodní konference, Ostravská Univerzita v Ostravě, Ostrava 2007.

SEIDLER P., KURINCOVÁ V., Inakosti v edukačnom prostredí, PF UKF, Nitra 2005.

TEPLÁ M., Jak dostat do škol asistenty pedagoga, “Učitelské noviny” 2007, č. 18, available at: http://www.ucitelskenoviny.cz/ [4.01.2013].

TURZÁK T., Úloha a postavenie asistenta učiteľa u nás a v zahraničí, „Vychovávateľ – časopis pedagógov“ 2009, roč. 58, č. 2.

VÍTKOVÁ M. et al., Integrativní speciální pedagogika, Paido, Brno 2004.

Best practices in special education – Teacher aides and special education, The Newark teachers Union, available at: http://goo.gl/orSgac[17.12.2013].

New Jersey Inclusive Child Care Project, Finding Our Way Together A Resource Guide, 2002, available at: www.ntuaft.com [17.12.2013].

Školská integrácia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) a vzdelávanie žiakov so ŠVVP v špeciálnych triedach ZŠ, available at: http://goo.gl/F0q WVO [4.01.2013].