(Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie
PDF

Słowa kluczowe

old age
aging process
disability
older people with disability

Jak cytować

Gutowska, A. (2015). (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (8), 9–33. https://doi.org/10.14746/ikps.2015.8.01

Abstrakt

In this article we concentrated on the problem of disability in old age. This study presents: old age, aging process, disability and consequences disability in old age. Reflections on the support of older people with disability located and the end.

https://doi.org/10.14746/ikps.2015.8.01
PDF

Bibliografia

Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce, red. P. Błędowski, PolSenior, Warszawa 2001.

BALCERZAK-PARADOWSKA B., Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, [w:] Raport IPiSS, nr 22, Warszawa 2002.

BILIKIEWICZ A., Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

BOJANOWSKA E., Opieka nad ludźmi starszymi, [w:] Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, red. P. Szukalski, Fundacja Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009.

CZARNECKI P.S., Praca socjalna, Difin, Warszawa 2013.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz jej zastosowanie, Warszawa 2007.

CZEKANOWSKI P., Rodzina w życiu osób starszych i osoby starsze w rodzinie, [w:] Polska starość, red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.

DUDA K., Proces starzenia się, [w:] A. Marchewka, Z. Dąbrowski, J.A. Żołądź, Fizjologia starzenia się. Profilaktyka i rehabilitacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

HALIK J., Inwalidztwo i niepełnosprawność wśród osób starszych, Warszawa 1997.

HILL R.D., Pozytywne starzenie się, Laurum, Warszawa 2009.

O sytuacji ludzi starszych, red. J. Hrynkiewicz, Rządowa Rada Ludnościowa, Warszawa 2012.

International Classification of Impairments, Disabilites and Handicaps, WHO, Genewa 1980.

International Classification of Functioning. Disability and Health, WHO, Genewa 2001.

JANUSZKO L., Niepełnosprawność – aspekt epidemiologiczny i społeczny, [w:] Niepełnosprawni na progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, red. M. Waszenowski, Warszawa 2004.

KACPERCZYK A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.

KILIAN M., Geragogika specjalna w dobie starzenia się społeczeństw, [w:] M. Dycht, L. Marszałek, Dylematy (niepełno)sprawności – rozważania na marginesie studiów kulturowo-społecznych, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2009.

MAJEWSKI T., Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia, „Praca i Rehabilitacja Niepełnosprawnych” 2008, nr 3–4(119–120).

Niesamodzielność. Studia z pedagogiki specjalnej, red. M. Sekułowicz, M. Oleniacz, Wydawnictwo Naukowe DWS, Wrocław 2012.

PRZYBYŁKA A., Problemy zdrowotne ludzi starych. Wybrane zagadnienia, „Polityka Społeczna” 2002, nr 8.

PUŻYŃSKI S., Depresje i zaburzenia afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

SZATUR-JAWORSKA B., Formy życia rodzinnego ludzi starych, „Polityka Społeczna” 2011, numer specjalny.

Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 8, PWN, Warszawa 1963.

Stan zdrowia ludności Polski w 2009 roku, GUS, Warszawa 2011.

STRAŚ-ROMANOWSKA M., Późna dorosłość. Wiek starzenia się, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.

Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r., Dz.U. z 2015 r., poz. 163.

WIECZOROWSKA-TOBIS K., NEUMANN-PODCZASKA A., Wpływ leków na sprawność funkcjonalną osób starszych na przykładzie upadków, [w:] Niesprawność u osób starszych. Zapobieganie – diagnostyka – terapia, red. A. Jakrzewska-Sawińska, Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej Hospicjum Domowe, Poznań 2013.

ZYCH A.A., ZYCH B.M., Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2013.

ŻAKOWSKA-WACHELKO B., MISZTALSCY A.T., CZUMA K., Opiekun osób starszych, Śląskie Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam, Katowice 2010.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.