Wyjątkowość fenomenu harcerskiego wychowania
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

scouting
scout movement
education
pedagogics
scouting pedagogy
pedagogics of scouting

Jak cytować

Śliwerski, B. (2019). Wyjątkowość fenomenu harcerskiego wychowania. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 13–30. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.02

Abstrakt

The world scout movement, including the Polish scout movement refers to a lesser or even to an orthodox extent to the pedagogical ideas and assumptions of Scouting by Robert Stephenson Baden-Powell and the successors of his pedagogics. In the article I respond to the question, to what extent does contemporary pedagogical thought refer to the phenomenon of scout movement education? Can we speak of the pedagogy of scouting or rather of scouting pedagogics? These issues cannot be solved solely on the level of normative models if one would not reach to former studies without indicating the necessity of conducting a scientific turn in this regard.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.02
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Czarkowski J.J., O metodzie harcerskiej i jej rozwoju [w:] Na tropach harcerskiej metodyki. 100 lat harcerstwa polskiego, red. Grażyna Miłkowska, Krystyna Stech, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011, s. 16.

Czopowicz S., Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980. Zarys problematyki ideowej i wychowawczej, Warszawa: Niezależne Wydawnictwo Harcerskie 2010, s. 15.

Glass H., Gawędy z drużynowym. Zbiór rad i wskazówek dla instruktorów harcerskich, Warszawa 1923, s. 48.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa: WAiP 2008, s. 493.

Kamiński A., Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XIX wieku, Warszawa: PWN 1971, s. 11.

Kamiński A., Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa: Nasza Księgarnia 1948, s. 24.

Kamiński A., Pedagogika społeczna w dorobku nauk pedagogicznych w Polsce Ludowej, Człowiek w Pracy i Osiedlu 1978 Nr 1, s. 61.

Kamiński A., Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej, Warszawa: IW CRZZ 1976, s. 7.

Kamiński A., Prehistoria polskich związków młodzieży, Warszawa: PWN 1959, s. 26.

Kamiński A., Przedmowa [w:] Skauting i Harcerstwo. Wybór pism charakteryzujących ruch młodzieży i system wychowawczy, oprac. Aleksander Kamiński, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 5 (Reprint maszynopisu autorskiego z 1946 roku).

Kamiński A., Studia i szkice pedagogiczne, Warszawa: PWN 1978, s. 6-7

Massalski A., Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego [w:] Dorobek pedagogiki harcerskiej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w 50.rocznicę powstania „Nieprzetartego Szlaku”, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” , Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP 2008, s. 9.

Patry J.-L., Dlaczego nauka o wychowaniu ma tak mały wpływ na wychowanie?, „Edukacja” 1993, nr 4.

Schütterly K. B., Pedagogika ZHP – mity a rzeczywistość [w:] Dorobek pedagogiki…, dz.cyt. , s. 105.

Sedlaczek S., Podstawy etyczne skautingu Baden-Powellowskiego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 6. (Reprint wydania z 1928 roku).

Sosnowski J., O wychowaniu w ogóle i wychowaniu harcerskim, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2016 (Reprint z nieopubl. wydruku z 1946 roku), s. 11.

Stech K., Społeczny zasięg metodyki harcerskiej [w:] Na tropach …, dz. cyt., s. 53.

Strumiłło T., Harcerstwo a szkoła, [bez miejsca wydania i daty/ nadbitka] W. Błażejewski, Bibliografia Harcerska 1911 – 1960, Warszawa 1980, s. 163. sugeruje rok wydania 1921/

Śliwerski B., Wkład pedagogii Aleksandra Kamińskiego do współczesnej teorii wychowania humanistycznego [w:] Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego, pod red. I. Lepalczyk i W. Ciczkowskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń 1999, s. 94-106.

Tworkowska J., Równajmy krok. O współpracy z Ruchem Harcerskim Nauczycielstwa i Rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2016 (reprint wydania z 1931 roku), s.36.

Znaniecki F., Socjologia Wychowania, tom I. Wychowujące społeczeństwo, Warszawa: Książnica –Atlas Tow. Naucz. Szkół Wyższ. 1928, s. 49.