Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

migration experience
inclusive education
support

Jak cytować

Chrzanowska, I., & Jachimczak, B. (2019). Uczeń z doświadczeniem migracji w edukacji. Diagnoza potrzeb i obszary wsparcia w ramach edukacji włączającej – uczeń cudzoziemski. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 89–104. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.05

Abstrakt

The text is dedicated to the subject of support in education involving one of the groups of students with special educational needs - foreign students. Compared to other groups of pupils from the SPE, it is a small population of students in Poland. It represents less than 0.4% of students with special educational needs. The problems of foreign pupils, both in relation to education and social integration in the country they came to, are specific even within the group of pupils from the SPE. However, as the research results on the issue indicate, among others due to the small population of foreign pupils in Poland, teachers regard the problem of social inclusion of immigrant pupils as hypothetical, unrealistic. According to the concept of inclusive education, it is assumed that support in development is to be dedicated to all students regardless of whether they constitute a group: easily identifiable as part of the current categorical approach to the diagnosis of needs, numerous or less numerous, with permanent and serious development disorder or less serious problems, requiring only temporary support and small adjustments. In each case, however, it is necessary to diagnose the needs not only of students and their families, but also teachers and educational staff to introduce systemic changes, so that the support is no longer stigmatizing for the student, and was associated with selfacceptance, self-awareness and the desire to maximize predisposition and developmental potential of a person.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.05
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Baranowska W., Kosiorek M., Uczniowie Imigranci – wyzwanie dla narodowej edukacji w perspektywie doświadczeń z projektu „Portfolio of Integration” (POI), Przegląd Badań Edukacyjnych nr 18 (1/2014)

Bourdieu P., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E Neyman, Warszawa: WN PWN 2006

Gmaj K., Iglicka K., Walczak B., Dzieci uchodźcze w polskiej szkole. Wyzwania systemu edukacji dla integracji i rynku pracy, Warszawa: WN SCHOLAR 2013

Grzymała-Kozłowska A., „Integracja” – próba rekonstrukcji, w: Problemy integracji imigrantów. Koncepcje, badania, polityki, Warszawa: Wydawnictwo UW 2008

Januszewska E., Dziecko czeczeńskie w Polsce, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010

Nowicka E., Halik T., Połeć W., Dziecko wietnamskie w polskiej szkole, Warszawa: Wydawnictwo ProLog 2006

Rozporządzenie MEN z dn. 9 marca 2017 r. w sprawie zasad organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Dz. U. Z dn. 25 sierpnia 2017 r., poz. 1519

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r., w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw, Dz. U. z 2016, poz. 1453

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r., w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innych państw z dnia 23 sierpnia 2017 r., Dz. U. z 2017, poz. 1655

Sakałbania B., Dziecko z rodziny migracyjnej w systemie oświaty. Materiał informacyjny dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych, Warszawa: ORE 2017

Śmiechowska-Petrovskij E., Program kształcenia nauczycieli w zakresie wspierania uczniów z trudnościami adaptacyjnymi (uchodźców, cudzoziemców, reemigrantów). Założenia i ewaluacja, [w:] Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna U. Markowska-Manista, B. Pasamoniuk (red.), tom II, Warszawa: WAPS 2017

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017, poz. 59, 949

Zalewska E., Sytuacja wychowawcza i edukacyjna dzieci uchodźców w Polsce, w: Kryzys migracyjny. Perspektywa pedagogiczno-psychologiczna, U. Markowska-Manista, B. Pasamoniuk (red.), tom II, Warszawa: WAPS 2017

Żółkowska T., Wyrównywanie szans społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uwarunkowania i obszary, Szczecin: Oficyna INPlus 2004