Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnością (PIKON) jako wsparcie informacyjne na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

disability
needs
social policy
cooperation
providing support
informing about possibilities

Jak cytować

Serafin, T. (2019). Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób Niepełnosprawnością (PIKON) jako wsparcie informacyjne na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 105–126. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.06

Abstrakt

This article presents, undertaken by social organizations and the office of the Capital City of Warsaw, initiatives aimed at developing a model of cooperation between institutions performing tasks in the field of various areas of social policy. These initiatives concern, inter alia, continuing the activities of the education system in the field of equalizing the chances of students with disabilities by institutions performing tasks in the field of various areas of social policy, including those supporting professional and personal functioning of adults. One of the directions of this objective is the creation of an information and coordination point to support adults with disabilities in solving their problems, eg by providing information on possible participation in social rehabilitation and / or employment in an open, supported or protected labor market.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.06
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Karta Praw Osób Niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm 1 sierpnia 1997 r.

Kołaczek B., 2010, Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa

Konwencja o prawach osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2012, poz.1169)

Kosakowski Cz. Krauze A. (red) 2005 Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, UW-M, Olsztyn

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2015, poz.110)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z2017 r. poz. 59)

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U.,poz.882)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, z późn. zm.)

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U., poz. 1860)

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. ,poz. poz. 2198)

Zabłocki K.J, Gorajewska D.,(red) 2004, Pedagogika specjalna – kontynuacja tradycji dla przyszłości. APS. Warszawa

Zasób danych gromadzonych w bazie informacji PIKON