Zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

articulation disorders
preventive speech therapy
infancy and postinfancy

Jak cytować

Gacka, E. (2019). Zapobieganie nieprawidłowościom w rozwoju artykulacji u dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (21), 127–142. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.07

Abstrakt

The development of speech, including articulation, begins at birth, whereas its biological foundations are shaped already during the foetal development. The acquisition of linguistic competence (including phonetic and phonological) is determined by various factors. The article is dedicated to the preventive care in regard to speech disorders of children. The author primarily focuses on the primary activities of speech/articulation (articulation is one of the aspects of speech, and the primary activities of speech may be considered, simultaneously, as primary in comparison to articulation). The article presents activities that prevent the occurrence of articulation development disorders, directed at infants and post-infancy children.
https://doi.org/10.14746/ikps.2018.21.07
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Borkowska M. Usprawnianie czynności karmienia u dzieci z mózgowym porażeniem. [w:] ABC rehabilitacji dzieci. Mózgowe porażenie dziecięce, red. M. Borkowska, T 2, Wyd. Pelikan, Warszawa 1989, s. 90-114.

Böhme G. Sprach-Sprech-Stimm-Und Schluckströngen. Urban-Fischer. München –Jena 2003.

Craig W. M., Pepler D. J., Identifying and tragenting risk for involvment In bullyingu and victimization. „Canadian Journal of Psychiatry” 2003, vol. 28, s. 577-582.

Demelowa G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

Gacka E., Kaźmierczak M. , Przesiewowe badania mowy jako przykład działań z zakresu profilaktyki logopedycznej, „Logopaedica Lodziensia” 2017, nr 1, s. 31-42.

Gacka E., Wczesna interwencja logopedyczna, [w:] W świecie logopedii. Materiały dydaktyczne, red. A. Podstolec, K. Węsierska, T. 1,Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2012, s. 31-49.

Gunia G., Lechta V. (red.), Wprowadzenie do logopedii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Gunia G., Koncepcja i organizacja opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Wprowadzenie do logopedii, red. G. Gunia, V. Lechta, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 53-67.

Iwankiewicz S., Otolaryngologia. Podręcznik dla studentów medycyny i stomatologii, PZWL, Warszawa 1991.

Jaros I, Trzi krziwe krzyże – cecha wymowy, błąd wymowy czy wada wymowy, [w:] Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej, red. D. Pluta-Wojciechowska, B. Sambor, Harmonia Universlais, Gdańsk 2017, s. 99-110.

Jastrzębowska G., Stan i perspektywy opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Interdyscyplinarne podstawy logopedii, red. T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, T.1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003, s. 301-314.

Kaczmarek L., Moje dziecko uczy się mowy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1988.

Karłowska I., Profilaktyka i oświata zdrowotna, [w:] Zarys współczesnej ortodoncji, red. I. Karłowska, PZWL, Warszawa 2008, s. 314-319.

Łobacz P., Prawidłowy rozwój mowy dziecka, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 231-268.

Łobacz P., Polska fonologia dziecięca. Studia fonetyczno-akustyczne. Wyd. Energeia, Warszawa 1996.

Łuczyński E., Mowa a język. Podstawy językowe neurologopedii, [w:] Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 13-42.

Matyja M., Doroniewicz I., Neurorozwojowe podstawy rozwoju mowy i terapii, [w:] Wczesna interwencja logopedyczna, red. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Harmonia Universalis, Gdańsk 2016, s. 54-71.

Michalak-Widera ,Zaburzenia dyslaliczne u dzieci realizujących edukację elementarną – doniesienia z badań, „Śląskie Wiadomości Logopedyczne” 2004, nr 7, s. 29-35.