Inclusive education in the opinion of the teachers from special pre-schools, regarding the chances of success of the inclusive actions towards particular groups of students, education participants, and teachers’ seniority
PDF (English)

Słowa kluczowe

Inclusive education
special educational needs
seniority of pre-school education teachers

Jak cytować

CHRZANOWSKA, I. . (2019). Inclusive education in the opinion of the teachers from special pre-schools, regarding the chances of success of the inclusive actions towards particular groups of students, education participants, and teachers’ seniority. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 127–149. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.06

Abstrakt

Iwona Chrzanowska, Inclusive education in the opinion of the teachers from special pre-schools, regarding the chances of success of the inclusive actions towards particular groups of students, education participants, and teachers’ seniority. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 127-149. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.06

Within the context of the implementation of the inclusive education model, it seems important to learn the opinions of the teachers, particularly those teachers that are experienced in working with a child/student with a disability, regarding the chances of success of inclusive actions, both in the context of the type, and the level of severity of the developmental disorder, the hazard of the developmental disorder, as well as, regarding the remaining participants of inclusive education, i.e. students without or with special educational needs, however, displaying certain aptitudes. The text focuses on the teacher from the pre-school level of education, as well as, refers to the determination of their attitudes towards the realisation of the model of
inclusive education, as related to their seniority.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.06
PDF (English)

Bibliografia

Aiken L.R., Attitudes and Related Psychosocial Constructs. Theories, Assessment and Research, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, London-New Delhi 2002.

Chodkowska M., Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej, in: Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, (ed.) Z. Palak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

Chodkowska M., Kazanowski Z., Socjopedagogiczne konteksty postaw nauczycieli wobec edukacji integracyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.

Chrzanowska I., Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej, PWN, Warszawa 2019.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, United Nations New York: United Nations 2006, http://www.un.ogr/disabilities/convention/conventionfull.shtml [access: 20.02.2019].

Cytowska B., Przegląd badań empirycznych nad inkluzją w edukacji, „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych” 22/1 2016, pp. 189-213.

Ćwirynkało K., Wójcik M., Integracja osób pełno- i niepełnosprawnych a postawy nauczycieli wobec integracji, w: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i integracjach społecznych, (eds.) Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, UNESCO 1994 https://rownosc.info/…/deklaracja-z-salamankioraz- wytyczne-dla-d… [access: 8.02.2019].

Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, Kształcenie nauczycieli przygotowujące do edukacji włączającej w Europie – Wyzwania i szanse, EAREU ze SPE, Odense, Dania 2011.

Gajdzica Z., Opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji włączającej uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w kontekście toczącej się reformy kształcenia specjalnego, w: Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, red. Z. Gajdzica, OW „Humanitas”, Sosnowiec 2011.

Grzelak P., Kubicki P., Orłowska M., Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów. Raport końcowy, IBE, Warszawa 2014. http://mmkoszalin.eu/artykul/nowy-kierunek-pedagogika-na-politechnice-koszalinskiej-180164.html

http://www.uczelnie.info.pl/index.php?mod=uczelnie&pokaz=288 (http://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/system-szkolnictwa-wyzszego/ uczelnie/uczelnie-niepubliczne/wykaz-uczelni-niepublicznych/).

Hernik K., Malinowska K., Piwowarski R., Przewłocka J., Smak M., Wichrowski A., Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013, IBE, Warszawa 2014.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, Dz.U. RP 25 października 2012 r., pos.1169, www.isap.sejm.gov.pl [access:15 lutego 2019].

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, OW Impuls, Kraków 2010.

Maciarz A., Integracja edukacyjna w świetle doświadczeń i oczekiwań dzieci niepełnosprawnych, w: Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie, red. W. Pilecka, A. Ozga, P. Kurtek, Wydawnictwo AŚ, Kielce 2005.

Maciarz A., Stosunki społeczne między uczniami pełnosprawnymi i upośledzonymi umysłowo, w: Wychowanie, kształcenie i przygotowanie do życia dzieci upośledzonych umysłowo. Materiały z konferencji naukowej (Kraków 16-17 maja 1984), red. J. Baran, J. Pilecki, Wydawnictwo WSP, Kraków 1985.

Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, WSiP, Warszawa 1997.

Mika S., Psychologia społeczna, PWN, Warszawa 1987.

Moran A., Can a competence or standards model facilitate an inclusive approach to teacher education? „International Journal of Inclusive Education”, 13(1), 45-61.

Plichta P., Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia pedagogów specjalnych, OW ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2015.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz. U. z dnia 11 marca 2019 r., poz. 465.

Szkolnictwo wyższe w Polsce, Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013

Szkoły wyższe i ich finanse w 2014 r., Warszawa: GUS 2015.

Szumski G., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, współpraca A. Firkowska-Mankiewicz, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Śliwerski B., Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, OW Impuls, Kraków 2015.

Warnock M., Special Educational Needs. Report of the Committee of Enquiry int Education of Handicapped Children and Young People, HMSO, London 1978.

Zarządzenie Nr 29 MEN z dn. 4.października 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego, Dz.U. No. 19, poz. 167.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.