(Non)integrated culture in Polonia Maior elementary schools – from the perspective of the teachers of integrated classrooms
PDF (English)

Słowa kluczowe

special education
students with disability
integration and inclusive education
main and assistant teacher
universal and special education culture

Jak cytować

PACHOWICZ, M. . (2019). (Non)integrated culture in Polonia Maior elementary schools – from the perspective of the teachers of integrated classrooms. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 177–196. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.08

Abstrakt

Matylda Pachowicz, (Non)integrated culture in Polonia Maior elementary schools – from the perspective of the teachers of integrated classrooms. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 177-196. Adam Mickiewicz
University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.08

The Activities of Polish educational authorities are aimed at eliminating special education in Poland, for the development of integrated and inclusive education, following a model of certain European Union countries. Due to the new trends, the demand for special pedagogues in mainstream schools is increasing. Thus, the nature of both mainstream schools and mainstream pre-schools, as well as, special education establishments, is changing. Education of children with various types of development disorders has become a general educational problem. Not only does a narrow group of specialists deal with it, but it has also resulted in a change within the educational culture of Polish schools. In regard to the above, the school’s culture towards the Different, can be either pro-integrated or anti-integrated. A very important role, in the process of shaping a specific school culture, is played by teachers, their motivation to work, their professional preparation and the way they perceive the development of students with disorders.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.08
PDF (English)

Bibliografia

Bruner J.S., Kultura edukacji, (trans.) T. Brzostowska-Tereszkiewicz, UNIVERSITAS, Kraków 2006.

Day Ch., Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela, (trans.) J. Michalak, GWP, Gdańsk 2008.

Gajdzica Z., Opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji włączającej uczniów z lekkim upośledzeniem umysłowym w kontekście toczącej się reformy kształcenia specjalnego, [in:] Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej,

red. Z. Gajdzica, Humanitas, Sosnowiec 2011.

Gołubiew-Konieczna M., Integracja w edukacji – ewaluacja założeń integracyjnych w praktyce szkolnej, [in:] Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, (ed.) Z. Janiszewska-Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Jankowska D., Legierska L., Prawo a rzeczywistość kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [in:] Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych, (ed.) A. Klinik, vol. 16, Impuls, Kraków– Katowice 2013.

Kobylańska A., Wypalenie zawodowe u nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych – próba badań, [in:] Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, (ed.) E. Górniewicz, A. Krause, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2002.

Kowalik S., Integracja uczniów niepełnosprawnych z uczniami pełnosprawnymi, [in:] Psychologia ucznia i nauczyciela, (ed.) S. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Oleksy J., Edukacja inkluzyjna – pomiędzy szansą a zagrożeniem, [in:] Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, (ed.) Z. Gajdzica, Humanitas, Sosnowiec 2011.

Pachowicz M., Uczeń niepełnosprawny widziany oczami nauczycieli klas integracyjnych, [in:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu. W poszukiwaniu pozytywów, (eds.) I. Chrzanowska, B. Jachimczak, K. Pawelczak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1998.

Szumski G., Funkcje szkół specjalnych w prointegracyjnym systemie kształcenia – analiza doświadczeń zachodnioeuropejskich, Rocznik Pedagogiki Specjalnej 2000, vol. 11.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Thomas G., Inclusive school for an inclusive socjety, British Journal of SSpecial Education 1997, no. 24(3).

Woźniak A., Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej, [in:] Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli, red. Z. Janiszewska – Nieścioruk, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.

Vlachou A., Education and inclusive policy-making: implications for research and practice, International Journal of Inclusive Education 2004, no. 8(1).

Zamkowska A., System wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną, [in:] Życie z niepełnosprawnością – wyzwania edukacyjne, rehabilitacyjne i normalizacyjne, (eds.) A. Krause, K. Materny, J. Rzeźnicka-Kruppa, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Zamkowska A., Edukacja włączająca – wybrane dylematy, [in:] Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych, (ed.) A. Klinik, vol. 16, Impuls, Kraków–Katowice 2013.