Competencies of a deaf educator and deaf speech and language therapist in the diagnostic and therapeutic process of a child with hearing impairment
PDF (English)

Słowa kluczowe

competence
deaf education
deaf speech and language therapy

Jak cytować

MARCINIAK-FIRADZA, R. . (2019). Competencies of a deaf educator and deaf speech and language therapist in the diagnostic and therapeutic process of a child with hearing impairment. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (25), 297–331. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.13

Abstrakt

Renata Marciniak-Firadza, Competencies of a deaf educator and deaf speech and language therapist in the diagnostic and therapeutic process of a child with hearing impairment. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 25, Poznań 2019. Pp. 297-331. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https:// doi.org/10.14746/ikps.2019.25.13

The specificity of the cognitive processes of a child with hearing impairment, and the need to apply appropriate methods and means of teaching, requires participation of a properly prepared specialist in the field of remedial and educational, preventive and therapeutic work in the didactic process. The manifestation of not only theoretical reflection on the profession of teacher and speech and language therapist, but also the effect of practical searches related to the vocational education and training of educators and speech and language therapists,
as well as the assessment of their work, is the issue of professional competencies of a deaf educator and deaf speech and language therapist in the diagnostic and therapeutic process of a child with hearing impairment. Competence is understood in the article in two ways: as a range of knowledge, skills, predispositions and as a range of qualifications.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.25.13
PDF (English)

Bibliografia

Butkiewicz A., Czajkowska-Kisil M., Głusi i nie(do)słyszący na uczelni wyższej, (in: Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warsaw 2014, p. 28-35.

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Wydawnictwo Impuls, Cracow 2015.

Cieszyńska J., Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego. Droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Cracow 2000.

Ciupińska B., Dziecko z wadą słuchu w roli ucznia, “Konteksty Pedagogiczne” 2(7)/2016, p. 139-150.

Czajkowska-Kisil M., Siepkowska A., Sak M., Edukacja głuchych w Polsce, (in:) Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warsaw 2014, p. 13-27.

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1997.

Denek K., Edukacja jutra, “Homines Hominibus” no. 1(4), 2008, p. 5-15.

Denek K., Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeb reformy systemu edukacji w Polsce, (in:) Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych w Polsce, ed. K. Wenta, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, p. 29-45.

Denek K., Kształcenie zawodowe nauczycieli w kontekście reformy edukacji, (in:) Problemy pedeutologii na przełomie XX i XXI wieku, ed. Z. Jasiński, T. Lewowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000, p. 121-130.

Dudzikowa M., Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do nabycia w toku studiów pedagogicznych, (in:) Ewolucja tożsamości pedagogiki, ed. H. Kwiatkowska, Wydawnictwo IHNOiT, Warsaw 1994, p. 199-212.

Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1995.

Eckert U., Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1986.

Eckert U., Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika, (in:) Pedagogika specjalna, ed. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 2001, p. 167-179.

Grabias S. (ed.), Głuchota a język, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, Lublin 1994.

Gunia G., Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy, Wydawnictwo Impuls, Cracow 2006.

Hamer H., Klucz do efektywności nauczania. Poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo Veda, Warsaw 1994, p. 25-125.

Hoffmann B., Surdopedagogika, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1987.

Hyżak D., Kompetencje i umiejętności nauczycieli wobec wyzwań XXI wieku, (in:) Edukacja jutra. XI Tatrzańskie Seminarium Naukowe, ed. F. Bereźnicki, K. Denek, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, p. 297-301.

Jagoszewska I., Rola rodziców w rozwoju dziecka niesłyszącego, “Wychowanie w Rodzinie” 2011, vol. 4, p. 49-62.

Kirejczyk K., Ewolucja systemów kształcenia dzieci głuchych, Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Warsaw 1967.

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Wydawnictwo Świat Książki, Warsaw 2000.

Korzon A., Osobowość pedagoga specjalnego, “Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Pedagogiczne VI” vol. 100, 1986, p. 217-236.

Korzon A., Efektywny surdopedagog w opinii nauczycieli i uczniów z wadą słuchu, (in:) Pedagogika specjalna wobec zagrożeń i wyzwań XXI wieku: materiały z obrad XVI sekcji III Zjazdu Pedagogicznego w Poznaniu (21-23 September 1998), ed. J. Pańczyk, W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, Poznań 1999, p. 188-195.

Korzon A., Totalna komunikacja jako podejście wspomagające rozwój zdolności językowych uczniów głuchych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Cracow2001.Korzon A., Plutecka K., Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyceedukacyjnej, Wydawnictwo Impuls, Cracow 2010.

Korzon A. (ed.), Wychowanie słuchowe dzieci z wadą słuchu, Wydawnictwo Intrograf, Katowice 1994.

Krakowiak K., Studia i szkice o wychowaniu dzieci z uszkodzeniami słuchu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006.

Kulczycka E., Wychowanie słuchowo-werbalne dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Warsaw 2004.

Kurkowski Z.M., Przegląd metod kształcenia mowy dzieci z uszkodzonym słuchem, (in: Głuchota i język, ed. S. Grabias, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1994, p. 67-90.

Kurkowski Z.M., Mowa dzieci sześcioletnich z uszkodzonym narządem słuchu, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1996.

Kurkowski Z.M., Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012.

Kuźma J., Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Wydawnictwo Impuls, Cracow 2005.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, (in:) Pedagogika. Podręcznik akademicki, ed. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 2003, p. 291-323.

Löwe A., Każde dziecko może nauczyć się słyszeć i mówić: wczesna diagnoza i wczesna rehabilitacja dziecka z wadą słuchu, translated by: H. Ferens, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 1999.

Muzyka-Furtak E. (ed.), Surdologopedia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2015.

Nurowski E., Surdopedagogika polska. Zarys historyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warsaw 1983.

Périer O., Dziecko z uszkodzonym narządem słuchu. Aspekty medyczne, wychowawcze, socjologiczne i psychologiczne, translated by T. Gałkowski, Wydawnictwo Szkolnei Pedagogiczne, Warsaw 1992.

Plutecka K., Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu, Wydawnictwo Impuls, Cracow 2006.

Podgórska-Jachnik D., Głusi – emancypacje, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2013.

Podgórska-Jachnik D., Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji logopedycznej w pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem, (in:) Wczesna interwencja logopedyczna, ed. K. Kaczorowska-Bray, S. Milewski, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2016, p. 459-496.

Program specjalizacji w surdologopedii, 2010, Warsaw

Rakowska A., Rozwój systemu gramatycznego u dzieci głuchych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Cracow 1992.

Sak M., Decyzje specjalistów a osoby głuche i słabosłyszące, (in:) Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport zespołu ds. g/Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, Warsaw 2014, p. 104-113.

Skarżyński H., Wskazania do wszczepów ślimakowych u dzieci, “Otolaryngologia Polska” no. 18/1994, p. 154-157.

Skarżyński H., Mueller-Malesińska M., Wojnarowska W., Klasyfikacja zaburzeń słuchu, “Logopedia” vol. 28, 2002, p. 91-116.

Stech K., Kompetencje zawodowe nauczyciela – spojrzenie na problem, (in:) Kompetencje nauczyciela-wychowawcy, ed. K. Ferenz, E. Kozioł, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2002, p. 11-20.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2003.

Szczepankowski B., Niesłyszący – głusi – głuchoniemi. Wyrównanie szans, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1999.

Woźnicka E. (ed.), Edukacja niesłyszących: wczoraj, dziś i jutro, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2017.

Zielińska J., Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Żeber-Dzikowska I., Wysocka-Kunisz M., Szydłowska A., Kompetencje nauczyciela w kontekście kształcenia, “Społeczeństwo. Edukacja. Język” no. 4, 2016, p. 93-101