Prisoners with disabilities in the Polish penitentiary system
PDF (English)

Słowa kluczowe

disability
prison
rehabilitation
therapeutic system

Jak cytować

NYMŚ-GÓRNA, A. . (2019). Prisoners with disabilities in the Polish penitentiary system. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 177–187. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.10

Abstrakt

Agnieszka Nymś-Górna, Prisoners with disabilities in the Polish penitentiary system. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019.
Pp. 177-187. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.10

The article deals with the subject of both intellectually and physically disabled prisoners. It describes people with disabilities, the functioning of the therapeutic system for prisoners and the situation of detaining people with disabilities in penitentiary isolation. The text aims to sensitise this issue and to identify this problem in the organisation of the penitentiary system.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.10
PDF (English)

Bibliografia

Braun P., Osoba niepełnosprawna w izolacji penitencjarnej, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2013, no. II (7).

Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2001.

Giełda M., Pojęcie niepełnosprawności, [in:] Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce, ed. by M. Giełda, R. Raszewska-Skałecka, Wrocław 2015.

Heitzman J., Niepełnosprawni intelektualnie i chorzy psychicznie w jednostkach penitencjarnych [in:] Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych, ed. by E. Dawidziuk, M. Mazur, Warszawa 2017.

International classification of functioning, disability and health (ICF), WHO 2001.

Jarecka E., Wolak R., Niepełnosprawność osadzonych – problem czy wyzwanie polskiego więziennictwa, [in:] Misja służby więziennej wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych: IV Kongres Penitencjarny, ed. by W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Kalisz 2008.

Karaś M., Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies, „Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 2012, no. 4.

Korona K., Sytuacja osób niepełnosprawnych przebywających w polskich zakładach karnych, „Zeszyty Naukowe WSSP” 2013, vol. 16.

Machel H., Wprowadzenie do pedagogiki penitencjarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.

Purczyński A., Wybrane aspekty funkcjonowania oddziału terapeutycznego dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo i oddziału terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych w zakładzie karnym w Rawiczu, [in:] Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, ed. by B. Skafiriak, Kraków 2007.

Slany K., Osoby niepełnosprawne w świetle Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 r. – wybrane aspekty, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2014, no. II (11).

Stępniak P., System programowanego oddziaływania w opiniach więźniów, „Archiwum Kryminologii” 2009, vol. XXXI.

Acts of law

Polish Act of August 27th, 1997, on vocational and social rehabilitation and the employment of disabled persons, Polish Journal of Laws of 1997, no. 123, item no. 776.

Polish act of June 6th, 1997 – Executive Penal Code, Polish Journal of Laws 2017.0.665.

Regulation no. 19/ 16 of the General Director of the Polish Prison Service of April 14th, 2016, on detailed rules of execution and organisation of penitentiary work and the scopes of activities of officers and employees of penitentiary and therapeutic wards as well as penitentiary wards.

Netography

Janik J., Więźniowie obsługiwani są poza kolejnością. Pacjent nie odbywający kary poczeka na wizytę…, http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Wiezniowieobslugiwani-sa-poza-kolejnoscia-Pacjent-nie-odbywajacy-kary-poczeka-na-wizyte-amp-8230,119491,1.html [access: 27.10.2018]

Polish National Census, Statistics Poland, https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf [access: 09.03.2018].

Nowosielska K., Prawa pacjenta: Więzień u lekarza bez kolejki, https://www.rp.pl/artykul/1073971-Prawa-pacjenta--Wiezien-u-lekarza-bez-kolejki.html [access:27.10.2018].

Polish Prison Service, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-biezaca [access:09.03.2018].

Purpose of prisons and investigative custody facilities according to their status as of February 19th, 2018, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-przeznaczenie-zk-i-as[access: 09.03.2018].

Polish Prison Service Statistics, http://www.sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna[access: 09.03.2018].

Central Management of the Polish Prison Service, Media Communications Team, Results of the competition for the best resocialisation programme, https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/centralny-zarzad-sluzby-wieziennej-wyniki-konkursu-na-najlepszy-program-resocjalizacji%20rozsrzygni%C4%99ty [access: 28.10.2018].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.