Intellectual Disability and Experiencing Happiness
PDF (English)

Słowa kluczowe

experiencing happiness
psychological well-being
intellectual disability

Jak cytować

PORCZYŃSKA-CISZEWSKA, A. . (2019). Intellectual Disability and Experiencing Happiness. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 51–66. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.03

Abstrakt

Anna Porczyńska-Ciszewska, Intellectual Disability and Experiencing Happiness. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019.
Pp. 51-66. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.03

Although it may be challenging to unambiguously recognize and define it, the notion of experiencing happiness, a constituent of psychological well-being, is undoubtedly one of the key traits featuring every person, whether intellectually fit or disabled. The feeling of happiness plays a significant role when coping with various types of situations including also the circumstances faced by an intellectually disabled person. Due to the diversity and multeity of the dimensions where it occurs, the experience of happiness can be subject of analyses from various stances, including the viewpoint of an intellectually disabled person. It seems that the disabled individual’s ability to deal with difficulties, which also influences efficiency of the rehabilitation process, is actually determined by the feelings of happiness, content and optimism, all of which remain in a relation with one’s personality, life situation,
and conditions in which they live. The article draws attention to the subject of experiencing happiness by and psychological well-being of intellectually disabled people. It emphasizes the possibility of both theoretical and practical applications of assumptions of positive psychology as a requisite condition for the optimization of functioning of intellectually disabled people. Beyond any doubt, due care for the intellectually disabled people’s experience of happiness and psychological wellbeing is one of the most crucial requirements of their rehabilitation process as “positive states of mind (…) provide the power to struggle with adversities of life”

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.03
PDF (English)

Bibliografia

Averill J.R., More T.A., Szczęście, [in:] Psychologia emocji, ed. M. Lewis, J.M. Haviland- Jones. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Bakiera L., Stelter Ż., Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie, [in:] Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności, ed. A. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010, p. 143-162.

Csikszentmihalyi M., Przepływ. Jak poprawić jakość życia, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1996.

Csikszentmihalyi M., Urok codzienności. Psychologia emocjonalnego przepływu. Wydawnictwo CiS, Warszawa 1998.

Czapiński J., Psychologia szczęścia. Przegląd badań i zarys teorii cebulowej, Pracownia Testów Psychologicznych Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1994.

Czapiński J., Czy szczęście popłaca? Dobrostan psychiczny jako przyczyna pomyślności życiowej, [in:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, ed. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Czapiński J., Psychologiczne teorie szczęścia, [in:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, ed. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Diener E., Lucas R.E., Napa Scolon C., Beyond the hedonic treademill. Revising the adaptation theory of well-being, “American Psychologist” 2006, no. 5, p. 305-314.

Fredrickson B.L., Positive emotions, [in:] Handbook of positive psychology, ed. C.R. Snyder, S.J. Lopez, Oxford University Press, New York 2002.

Gajdzica Z., Dystans społeczny wobec osób z upośledzeniem umysłowym jako czynnik determinujący ich marginalizację, „Chowanna” 2012, 1, p. 83-92.

Kamel-Siegel L., Rodin J., Seligman M., Dwyer J., Explanatory style and cell-mediated immunity, “Health Psychology“ 1991, no. 10, p. 229-235.

Kazanowski Z., Społeczny wymiar współczesnej koncepcji niepełnosprawności intelektualnej. Annales Universitatis Mariae-Curie-Skłodowska. Lublin-Polonia 2015, vol. XXVIII, 1.

Porczyńska-Ciszewska A., Cechy osobowości a doświadczanie szczęścia i poczucie sensu życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Schalock R.L. et al, Intellectual Disability. Definition, Classification, and Systems of Supports. 11th Edition, AAIDD, Washington 2010.

Scheier M.F., Carver S.C., Effects of optimism on psychological and physical well-being.

Theoretical overview and empirical update, “Cognitive Therapy and Research“ 1992, no. 16, p. 201-228.

Seligman M., Psychologia pozytywna, [in:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, ed. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Seligman M., Steen T., Park N., Peterson C., Positive psychology progress: Empirical validation of interventions, “American Psychologist“ 2005, no. 60, p. 410-421.

Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1965.

Trzebińska E., Psychologia pozytywna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Wehmeyer M.L., The Oxford Handbook of Positive Psychology and Disability, Oxford University Press, New York 2013.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.