Functioning of inclusion classrooms in the opinion of parents – organization, teacher training, individualized instruction and social relations
PDF (English)

Słowa kluczowe

inclusion classrooms
individualization
children with disabilities

Jak cytować

PRZYBYSZEWSKA, D. . (2019). Functioning of inclusion classrooms in the opinion of parents – organization, teacher training, individualized instruction and social relations. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 83–108. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.05

Abstrakt

Dominika Przybyszewska, Functioning of inclusion classrooms in the opinion of parents – organization, teacher training, individualized instruction and social relations. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019. Pp. 83-108. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.05

Inclusive education is one of the available forms of education for students with disabilities in Poland. Inclusion classrooms have fewer student and an additional teacher assistant. The schools in which this type of education takes place should meet a number of requirements. They start with the infrastructure and available teaching aids, and end with the teacher training and the availability of specialists. However, these are only prerequisites. In addition to them, the attitude of teachers and their training, the atmosphere prevailing in the school and the relations between students are important. All these elements are components on which success depends. The article presents the opinions of parents whose children attend such classes. Their voice is consistent with the results obtained by other researchers and the reports of the Supreme Audit Office (NIK)- there are no teaching aids, it is
not always possible to talk to specialists (staff shortages), the individualization used in working with students is insufficient, and the relations in classes are only seemingly good.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.05
PDF (English)

Bibliografia

Bąbka J., Obraz dziecka niepełnosprawnego w literaturze a idea integracji, [in:] Wychowanie i nauczanie integracyjne, ed. J. Bogucka, M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994.

Bąbka J., Psychospołeczne aspekty efektywności edukacji dzieci w systemie integracyjnym, [in:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych,ed. Z. Kazanowski, S. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003.

Bogucka J., Warunki tworzenia grup integracyjnych, [in:] Wychowanie i nauczanie integracyjne, ed. J. Bogucka, M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994.

Chrzanowska I., Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Chrzanowska I., Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Regionalna specyfik czy ogólnopolska tendencja?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Chrzanowska I., Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Ćwirynkało K., Pozycja socjometryczna uczniów niepełnosprawnych a postawa nauczycieli wobec integracji, [in:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, ed. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

European Agency for Development in Special Needs Education, Kluczowe zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej – zalecenia dla decydentów. Odense, Denmark 2009: Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education Special Needs Education– Country Data 2012, available online: http://www.european-agency.org/publications/ereports/sne-country-data-2012/sne-country-data-2012 [accessed on: 6.07.2018].

Firkowska-Mankiewicz A., Szumski G., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010).

Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Główny Urząd Statystyczny, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2017.

Gruber H., Petri G., Integracja dzieci upośledzonych i zdrowych w Austrii, [in:] Wychowanie i nauczanie integracyjne, ed. J. Bogucka, M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994.

Jachimczak B., Chrzanowska I., Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, [in:] Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, ed. J. Pyżalski, theQstudio, Łódź 2015a.

Jachimczak B., Chrzanowska I., Kompetencje współczesnych nauczycieli a praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, [in:] Nauczyciel w ponowoczesnym świecie od założeń teoretycznych do rozwoju kompetencji, ed. J. Pyżalski, theQstudio, Łódź 2015b.

Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Lipińska J., Rogoża A., Stosunek i zachowanie dzieci pełnosprawnych wobec dzieci niepełnosprawnych w klasach integracyjnych, [in:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, ed. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

Mihilewicz S., Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych,[in:] Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych,ed. Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2003.

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli organizacji i finansowania kształcenia osób niepełnosprawnych w szkołach publicznych, Najwyższa Izba Kontroli. Delegatura w Zielonej Górze, Zielona Góra 2003.

Najwyższa Izba Kontroli, Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, Warszawa 2017: https://www.nik.gov.pl/plik/id,16353,vp,18878.pdf [accessed on: 12.07.2018].

Oszustowicz B., Społeczno-ekonomiczne bariery integracji społecznej w rodzinie dziecka z upośledzeniem umysłowym, [in:] Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania, ed. T. Żółkowska, Oficyna Wydawnicza In Plus, Szczecin 2005.

Pedagogika rewalidacyjna, ed. Hulek, A., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych. Sens i granice zmiany edukacyjnej. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

Wychowanie i nauczanie integracyjne, ed. M. Kościelska, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Warszawa 1994.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.