Love experienced by persons with disabilities
PDF (English)

Słowa kluczowe

disability
person with disability
affiliations
love

Jak cytować

LIPIŃSKA-LOKŚ, J. . (2019). Love experienced by persons with disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 27–49. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.02

Abstrakt

Jolanta Lipińska-Lokś, Love experienced by persons with disabilities. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019. Pp. 27-49. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.02

Humans as social beings feel natural attraction to being with other people, i.e. to establishing and maintaining relationships. Affiliations, such as friendship or love, significantly influence their development from the earliest years of life, either enriching or disturbing the quality of their functioning. Therefore, those
who due to their health status or another life situation are marked by otherness, must be prepared to endure hardships. Consequently, persons with disabilities experience failures in their interpersonal contacts. They are often devoid of the opportunity to have a good friend or to experience true love, which may exacerbate their already difficult situation, often triggered within a family setting, where there was no acceptance and/or insufficient quality of parental love. All human beings, children in particular, need closeness and affection. Only then do they develop properly, experience happiness, see the meaning of their lives, feel loved and are able to reciprocate that love. Experiencing a disability or being a parent of a child with a disability may make love more difficult, perhaps even impossible. However, the desire for love can be so strong that it will manage to overcome all obstacles. Unfortunately, it may as well make life a grey existence filled with loneliness and suffering.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.02
PDF (English)

Bibliografia

Bakiera L., Stelter Ż., Leksykon psychologii rozwoju człowieka, Dyfin SA, Warszawa 2011.

Dunaj B., Słownik współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo WILGA, Warszawa 1996.

Fragments of unpublished interviews with persons with disabilities as part of the author’s own research and diploma dissertations supervised by the author.

Gonera A., Symulatory niemowlęcia a uczenie się rodzicielstwa, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2015, no. 20, 190-200.

Kałużna B., Lipińska-Lokś J., Aspiracje i plany życiowe (nie)pełnosprawnych zielonogórzanek, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, no. 1, p. 60-89.

Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Lipińska-Lokś J., Zachowania ryzykowne młodzieży z niepełnosprawnością, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2014, no. 7, p. 9-25.

Lipińska-Lokś J., Koleżeństwo i przyjaźń w doświadczeniach osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2015, no. 20, p. 57-69.

Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.

Mrugalska K., Zima M., Doświadczanie przemocy przez osoby niepełnosprawne, „Ręce są do przytulania”, Biuletyn RPO Konferencja Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2010.

Myers D.G., Psychologia społeczna, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.

Reber A.S., Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002.

Sperling A.P., Psychologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1995.

Szewczuk W., Słownik psychologiczny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979.

Szewczuk W., Encyklopedia psychologii, Fundacja Innowacja, Warszawa 1998.

Szymborska W., Gawęda o miłości Ziemi Ojczystej, [in:] Strofy o Ojczyźnie. Antologia,S.R. Dobrowolski (wybór), Państwowe Wydawnictwo „Iskry”, Warszawa 1978.

Św. Paweł, Pierwszy List do Koryntian, 1 Kor 13, BIBLIA to jest PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, Komisja Przekładu Pisma Świętego (przekład), Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 1977.

Wąż K., Realizacja programu, [in:] Bądź odpowiedzialny. Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie. Opis programu edukacyjnego i jego realizacji, ed.K. Wąż, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.

Żarski W., Staniów B., Wstęp, [in:] Miłość niejedno ma imię. Studium monograficzne, ed. W. Żarski, B. Staniów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, Koszalin 2011.