Everyday life and a sense of loneliness in the opinion of elderly persons with disabilities in long-term residential care
PDF (English)

Słowa kluczowe

everyday life
loneliness
elderly persons with disabilities
social care homes

Jak cytować

SZCZUPAŁ, B. ., & WIŚNIEWSKA, J. I. . (2019). Everyday life and a sense of loneliness in the opinion of elderly persons with disabilities in long-term residential care. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 11–25. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.01

Abstrakt

Bernadeta Szczupał, Jolanta Izabela Wiśniewska, Everyday life and a sense of loneliness in the opinion of elderly persons with disabilities in long-term residential care. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019. Pp. 11-25. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.01

The growing number of elderly people, including persons with disabilities, is a major social, economic and political challenge. The article presents the results
of a qualitative research concerning the opinions of elderly persons with disabilities in long-term residential care, about their everyday life and the sense of loneliness experienced by them.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.01
PDF (English)

Bibliografia

Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Gutowska A., (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2015, no. 8, p. 9-33.

Heitzman J., Psychiatria w geriatrii. Wydawnictwo Termedia, Poznań 2018.

Kos E., Wywiad narracyjny jako metoda badań empirycznych, [in:] Badania jakościowe w pedagogice, ed. D. Urbaniak-Zając, E. Kos, PWN, Warszawa 2013.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

Posłuszna M., Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych. „Nowiny Lekarskie” 2012, 81, 1, p. 75-79.

Szczupał B., Dignity, everyday life, support for seniors with disabilities, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2018, no. 24, p. 15-26.

Wiśniewska J.I., Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing, „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2018, no. 24, p. 27-46.

Ziomek-Michalak K., Znaczenie rodziny w starzeniu się i w starości człowieka, „Roczniki Teologiczne” 2015, vol. 5, p. 175-194.