Application of the Three Aspects of Form model in pedagogical diagnosis
PDF (English)

Słowa kluczowe

three aspects of form
TAF
Didactic Therapy
pedagogical diagnosis
cultural intelligence

Jak cytować

TROCHIMIAK, B. . (2019). Application of the Three Aspects of Form model in pedagogical diagnosis. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (24), 189–210. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.11

Abstrakt

Barbara Trochimiak, Application of the Three Aspects of Form model in pedagogical diagnosis. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 24, Poznań 2019.Pp. 189-210. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.11

The article presents a model of conducting activities in pedagogical diagnostics in accordance with the assumptions of the author’s method, called Three Aspects of Form (TAF). The concept expands the paradigm of diagnostic activities with therapeutic elements. Universal analytical categories for use in the study of processes with active human involvement are described. The most important element of the TAF model is discussed – a set of four tasks for the pedagogue-diagnostician, under which a simplified version of the first stage of didactic therapy is implemented. The idea of categorical trio-action as a foundation of the Three Aspects of Form of method, its relation to the creation of cultural and mental development are also presented. The scales of phenomenological, missionary and cultural activity as well as the principles of their modification are presented as well.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.24.11
PDF (English)

Bibliografia

Feldman R.S., Zrozumieć psychologię, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2004.

Jarosz E., Diagnoza psychopedagogiczna – ogólne założenia teoretyczne, [in:] E. Jarosz, E. Wysocka, Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006, pp. 15-28.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa, 2000.

Niemierko B., Diagnostyka edukacyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Nosal C.S., Umysł [in:] Encyklopedia psychologii, ed. by W. Szewczuk, Fundacja „Innowacja”, Warszawa 1998, pp. 935-940

Regner L., Introduction, [in:] Arystoteles, dzieła wszystkie, vol. 2, O powstawaniu i niszczeniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, pp. 340-423.

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Trochimiak B., Terapia dydaktyczna – założenia, „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2013, no. 11, pp. 123-138.

Trochimiak B., Dydaktyka XXI wieku – potrzeba terapii?, „Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Vol 19. Konstruowanie świata osób niepełnosprawnych – różne aspekty rzeczywistości” 2014, no. 2, pp. 78-88.

Trochimiak B., Terapia dydaktyczna a rozpoznawanie edukacyjnych potrzeb uczniów, „Człowiek -Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2015, no 2(28), pp. 55-65.

Trochimiak B., Założenia Terapii dydaktycznej a podejście do problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą, „Problemy opiekuńczo wychowawcze” 2017, no. 8, pp. 44-50.

Polish act of December 14th, 2016, Education law. Attachment to the announcement by the speaker of the Sejm of the Republic of Poland of May 10th, 2018 (Polish Journal of Laws of 2017, item no. 59, meaning the Polish Journal of Laws of 2018, item no. 996).

Polish act of September 7th, 1991, on the education system, Polish Journal of Laws of 1991, no. 95, item no. 425; unified text developed on the basis: meaning, Polish Journal of Laws of 2018 item no. 1457, 1560, 1669

Wechsler D., Definicja i natura inteligencji (reprint from “The nature on intelligence”, 1939) [in:] Skala Inteligencji Wechslera – WAIS-R. Polska adaptacja, standaryzacja, normalizacja i wykorzystanie w diagnostyce psychologicznej, ed. by J. Brzeziński, E. Hornowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.

Wysocka E., Człowiek a środowisko życia, podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2007.

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Zaczyński W., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995.

Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje. Motywacja i uczenie się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.