Godność, codzienność, wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

Dignity
everyday life
helplessness
support
help
elderly people with disabilities
social welfare homes

Jak cytować

SZCZUPAŁ, B. (2018). Godność, codzienność, wsparcie osób starszych z niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 19–30. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.02

Abstrakt

Bernadeta Szczupał, Dignity, everyday life, support for seniors with disabilities, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 22, Poznań 2018. Pp. 15–26. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.02

The process of ageing is an inevitable life phenomenon in both the individual and social aspects. With the growing life expectancy of humans, the way of living in the old age becomes a challenge in the context of respect for the dignity of the elderly. In this article, I present selected theoretical issues concerning the sense of dignity, everyday life and helplessness of elderly people with disabilities, which is unfortunately often associated with it. I also show the complexity of contemporary problems and expectations and the challenges faced by older people with disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.02
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bogusz M., Ostrowska S., Wybrane problemy polityki społecznej i zdrowotnej wobec osób starszych na poziomie lokalnym – sztuka partycypacji, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, no. 450, Polityka ekonomiczna, pp. 82–90.

Borczyk W., Jachimowicz D., Nalepa W., Partycypacja osób starszych w życiu publicznym – wybrane zagadnienia, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz 2015.

Gutowska A., (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie, Interdyscyplinarne

Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2015, no. 8, pp. 9–33.

Heitzman J., Psychiatria w geriatrii, Wydawnictwo Termedia, Poznań 2018.

Kijak R., Szarota Z., Starość. Między diagnozą a działaniem. Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warsaw 2013.

Matysiak A., Is Poland really ‘immune’ to the spread of cohabitation?, Demographic Research, 2009, Vol. 21, pp. 215–234.

Mikołajczyk B., Międzynarodowa ochrona praw osób starszych, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o., Warsaw 2012.

Posłuszna M., Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych, Nowiny Lekarskie, 2012, 81, 1, pp. 75–79.

Rajczykowska M., Środowisko terapeutyczne nowe podejście do projektowania domu senior, Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, no. 2, pp. 173–180

Romer T., Godność człowieka w prawie pracy i pomocy społecznej, [in:] Godność człowieka a prawa ekonomiczne i socjalne. Księga Jubileuszowa wydana w piętnastą rocznicę ustanowienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Wydawnictwo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Warsaw 2003, pp. 59–83.

Scherger S., Nazroo J., Higgs P., Leisure activities and retirement: do structures of inequality change in old age?, Ageing and Society, 2011, 31, pp. 146–172.

Strzelecki Z., Witkowski J., Przeszłość i perspektywy demograficzne Polski, Warszawa, Rządowa Rada Ludnościowa, Biuletyn 2009, no. 54, pp. 33–60.

Szatur-Jaworska B., Uczestnictwo osób starszych w sferze publicznej, Biuletyn RPO, 2008, no. 65, p. 115–121.

Szczupał B. (2009), Równość wobec prawa jako jeden z warunków realizacji praw człowieka z niepełnosprawnością, Niepełnosprawność – półrocznik naukowy, no. 1: Teoretyczne i metodologiczne konteksty pedagogiki specjalnej, Gdańsk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, pp. 149–155.

Szczupał B., Chatzipentidis K., W poszukiwaniu drogi do emancypacji – godność osoby starszej i ageizm w świetle koncepcji praw człowieka oraz w perspektywie rozwoju współczesnego społeczeństwa, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 2016, no. 12, pp. 99–118.

Szukalski P., Uprzedzenia i dyskryminacja ze względu na wiek (ageizm) – przyczyny, przejawy, konsekwencje, Polityka Społeczna, 2004, no. 2, pp. 11–15.

Świtała I.M., Godność osoby starszej w nowej rzeczywistości społecznej, Roczniki Teologiczne, 2017, vol. 10, pp. 5–21.

Tokaj A., Codzienność, bezradność, pomoc. Trzy kategorie opisu sytuacji życiowej człowieka starszego, Auxilium Sociale, 2005, no. 3–4, pp. 80–95.

Ziomek-Michalak K., Znaczenie rodziny w starzeniu się i w starości człowieka, Roczniki Teologiczne, 2015, vol. 5, pp. 175–194.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.