Tendencje w orzekaniu o potrzebie nauczania indywidualnego w województwie małopolskim
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

education
special educational needs
acts of educational law
teaching at home some groups of pupils with SEN

Jak cytować

GAŁUSZKA, I. (2018). Tendencje w orzekaniu o potrzebie nauczania indywidualnego w województwie małopolskim. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 355–374. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.20

Abstrakt

Izabella Gałuszka, Tendencje w orzekaniu o potrzebie nauczania indywidualnego w województwie małopolskim [Tendencies in predication of the need for individual teaching in the Malopolska province]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 355-374. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.20

The article is devoted to individual teaching as a form of education for pupils whose health condition prevents or significantly impedes school attendance. It is awarded by public psychological and pedagogical counselors at every educational stage from pre-school to post-gymnasium. Due to the time of research and collected data, the theoretical part of the book can be found not only in the laws and regulations of 2017, but also in the regulations which are no longer binding. The purpose of the dissertation is to answer the questions: What is individual teaching? On what basis can this form of education be obtained? What are the possible consequences of individual teaching? In the research part, the author analyzes data obtained from
the resources of deliberately selected psychological and pedagogical clinics in Małopolskie Voivodship. The analysis was compiled with data from the Statistical Office in Krakow concerning the school year 2014/2015 and discussed.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.20
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bałachowicz J., Indywidualizacja jako postulat i konieczność współczesnej edukacji początkowej, [w:] Dziecko-uczeń a wczesna edukacja, red. I. Adamek, Z. Zbróg, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2011.

Dykcik W., Poszukiwanie nowatorskich i alternatywnych koncepcji indywidualnej rehabilitacji oraz społecznej integracji osób niepełnosprawnych – aktualnym wyzwaniem praktyki edukacyjnej, [w:] Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogik specjalne, red. W. Dykcik, B. Szychowiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Jachimczak B., Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011

Lewowicki T., Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1997.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty, Dz. U. 2016 poz. 1943. Pilch M., Ustawa o systemie oświaty. Komentarz. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2006.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. z 2017 r., poz. 1616.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. nr 173, poz. 1072.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. 2014 poz. 1157.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, Dz.U. z 2017 r. poz. 1656.

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Dz.U. 2017 poz. 1743.

Rzedzicka K., Kontrowersje wokół przejścia od nauczania indywidualnego do nauczania w zespole klasowym uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym, [w:] Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogik specjalnej, red. W. Dykcik, B. Szychowiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. z 2017 r. poz. 697 i 1292.

Wyczesany J., Oligofrenopedagogika: wybrane zagadnienia pedagogiki upośledzonych umysłowo, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

Wyczesany J., Pedagogika upośledzonych umysłowo: wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Wyczesany J., Problemy edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w systemie nauczania indywidualnego, [w:] Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogik specjalnej, red. W. Dykcik, B. Szychowiak,. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2001.

http://krakow.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/czy-uczniowie-objeci-indywidualnymnauczaniem-moga-brac-udzial-w-zajeciach-dla-klas-odpowiedz-na-watpliwosci.html [dostęp: 19.03.2018].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.