Diagnoza postępów w zakresie opanowania podstawowych umiejętności szkolnych uczennicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

psychological and pedagogical assessment
student’s competences
student with intellectual disability

Jak cytować

SIKORSKI, J. . (2018). Diagnoza postępów w zakresie opanowania podstawowych umiejętności szkolnych uczennicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 323–338. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.18

Abstrakt

Jacek Sikorski, Diagnoza postępów w zakresie opanowania podstawowych umiejętności szkolnych uczennicy z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej [The assessment of progress in acquiring the basic school skills by the student
with a moderate intellectual disability]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 323-338. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.18

The following article takes up the issue of assessing intellectual disability from the interdisciplinary, especially psycho-pedagogical, point of view. It pays special attention to the moderate intellectually disabled students and the difficulties which they have in acquiring such basic school skills as reading, writing and counting. However, the main aim of the research was to show all the changes (progress) in the above-mentioned basic school skills in reference to the observed student with a moderate intellectual disability, which have occurred during the 10 months’ time as a result of applying both educational and therapeutic actions and an attempt to indicate the school’s education opportunities based on the results of the research
and teacher’s opinions.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.18
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bobkowicz-Lewartowska L., Niepełnosprawność intelektualna. Diagnozowanie, edukacja i wychowanie, Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.

Czajkowska I., Diagnoza i obserwacja pedagogiczna, [w:] Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, I. Czajkowska, K. Herda, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1989.

Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim: diagnoza i interpretacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1999.

Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.

Hanisz J., Grzegorzewska E., Ocena opisowa rozwoju ucznia: ćwiczenia wspomagające i sprawdziany: kształcenie zintegrowane w klasach 1-3, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 2008.

Jurkiewicz P., Rola B., Model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim, [w:] Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe część II, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Oleńska-Pawlak T., Struktura diagnozy psychopedagogicznej w rewalidacji indywidualnej, [w:] Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, red. M. Klaczak, P. Majewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Siwek H., Możliwości matematyczne uczniów szkoły specjalnej. Zarys teorii i propozycje rozwiązań metodycznych, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.

Skałbania B., Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Sowa J., Pedagogika specjalna w zarysie, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1998.

Tanajewska A., Naprawa R., Diagnoza rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: karty pracy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014.

Tkaczyk G., Metodyka nauczania i wychowania początkowego w szkole specjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997.

Trochimiak B., Gosk U., Diagnoza pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi [w:] Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: podręcznik akademicki, red. J. Głodkowska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

Wójcik-Rudnicka A., Kohut D., Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna czy psychopedagogiczna? [w:] Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, red. D. Kohut, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.