Problemy w przebiegu pierwszej fazy rozwoju wg koncepcji Erika Eriksona u dziecka niewidomego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

developmental crisis
basic trust
blind children

Jak cytować

GŁADYSZEWSKA-CYLULKO, J. . (2018). Problemy w przebiegu pierwszej fazy rozwoju wg koncepcji Erika Eriksona u dziecka niewidomego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 139–166. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.08

Abstrakt

Joanna Gładyszewska-Cylulko, Problemy w przebiegu pierwszej fazy rozwoju wg koncepcji Erika Eriksona u dziecka niewidomego [Problems of the first stage of psychosocial development according to Erik Erikson in a blind child]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 139-166. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.08

Erik H. Erikson, the author of the theory of psychosocial development, claimed that during their life from birth to death, every human being experiences eight developmental crises. Every time, at each stage there are two polar opposites, two conflicting values. To overcome the crisis we must find an optimal balance between them. How we resolve the crises affects our integration and relations with others and ourselves. In the article the author concentrates on the first developmental stage, considered by many to be the most important one. Its two opposites are basic trust and basic mistrust, while the basic virtue is hope. Unfortunately, due to the lack of appropriate experiences, improper attitude of other people and various other
factors, blind children already at this stage often fail to properly resolve the developmental crisis. In further part of the article the author discusses the causes of the problem and suggests how the disturbances at the first stage of development might be prevented.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.08
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Brzezińska A., Wczesne dzieciństwo – pierwszy rok zżycia: szanse i zagrożenia rozwoju, „Remedium” 2003, nr 4(122).

Brzezińska A., Jak przebiega rozwój człowieka?, [w:] Psychologiczne portrety dziecka, red. I. Brzezińska, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2005.

Czerwińska K., Niepełnosprawność́ wzrokowa a samowychowanie – wybrane aspekty psychospołeczne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2014, vol. XXVII.

Czub M., Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka?, [w:] Psychologiczne portrety dziecka, red. I. Brzezińska, Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2005.

Dorn L., The mother/blind infant relationship: a research programme, „The British Journal of Visual Impairment” 1993, nr 11-1.

Erikson E.H., Tożsamość a cykl życia, przeł. M. Żywicki, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Gładyszewska-Cylulko J., Relacja rodzic–specjalista w kontekście psychologicznych następstw błędów popełnianych podczas informowania rodziców o wykryciu zaburzeń́ rozwoju dziecka, „Psychiatria i Psychologia Kliniczna 2016, nr 16(4).

Graungaard A.H., Skov L., Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents’ experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled, „Child Care Health and development” 2006, nr 33.

Iverson J., Goldin-Meadow S., What’s Communication Got to Do With It? Gesture in Children Blind From Birth, „Developmental Psychology” 1997, nr 33(3).

Juvonen J., Leskinen M., The function of onset and offset responsibility perceptions in fathers’ and mothers’ adjustment to their child’s developmental disability, „Journal of Social Behavior & Personality” 1994, nr 9(5).

Konarska J., Zdolność do autorehabilitacji jako konsekwencja wcześniejszych zabiegów wychowawczo-rehabilitacyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2014, Vol 27, No 1.

Kozielecki J., Psychologia nadziei, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2006.

Majewski T., Tyflopsychologia rozwojowa (Psychologia dzieci niewidomych i słabowidzących), „Zeszyty Tyflologiczne” 2002, nr 20.

Martin C.A., Colbert K.K., Parenting children with special needs, [w:] Parenting: A life Span Perspective, red. C.A. Martin, K.K. Colbert, McGraw-Hill, Higher Education, New York 1997.

Pervin L. A., Psychologia osobowości, przeł. M. Orski, GWP, Gdańsk 2005.

Prehtl H. F. et al., Blindness and Early Motor Development, „Developmental Medicine & Child Neurology” 2001, nr 43.

Rogers S. J., Puchalski C. B., Social Characteristics of Visually Impaired Infants’ Play, „Topics in Early Childhood Special Education” 1984, nr 3(4).

Sacks S.Z., The Social Development of Visually Impairment Children: A Theoretical Perspective, [w:] Development of Social Skills by Blind and Visually Impaired Students: Exploratory Studies and Strategies, red. S.Z. Sacks, L.S. Kekelis, L.J. Gaylord-Ross, AFB Press, New York 1997.

Shlesinger H.S., A Developmental Model Applied to Problems of Deafness, „Journal of Deaf Studies and Deaf Education” 2000, nr 5(4).

Skalski M., Melatonina w zaburzeniach snu i zaburzeniach rytmu okołodobowego, „Farmakoterapia w psychiatrii i neurologii” 1998, nr 1.

Skotko A., Mothers of children with Down syndrome reflect on their postnatal support, „Pediatrics” 2005, nr 115.

Tröster H, Brambring M., Early social-emotional development in blind infants, „Child Care Health and development” 1992, nr 18(4).

Trzebiński J., Zięba M., Nadzieja, strata i rozwój, „Psychologia Jakości Życia” 2003, tom 2, nr 1.

Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona, Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej w Łodzi, Łódź 2009.