Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

educational activity
paradigmatic change
continuous learning
lifelong learning
elderly people
post-modernity

Jak cytować

WIŚNIEWSKA, J. I. . (2018). Aktywność edukacyjna osób starszych jako predykator pomyślnego starzenia się. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 31–50. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03

Abstrakt

Jolanta Izabela Wiśniewska, Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 22, Poznań 2018. Pp. 27–45. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03

The article presents a paradigmatic change taking place in the theoretical approach to adult education. Against this background and in the context of contemporary conditions, the author points to the importance of learning from everyday experience and the role of educational activity in this process. The discussed issues were focused on the elderly.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.03
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warsaw 1994.

Bauman Z., Liquid Life, Polity Press, Cambridge, 2005.

Bauman Z., Liquid Modernity, Polity Press, Cambridge 2000.

Bauman Z., Postmodern Ethics, Wiley-Blackwell, Oxford 1993.

Bauman Z., Work, Consumerism and the New Poor, Open University Press, Maidenhead, Berkshire 2004.

Beck U., Risk Society: Towards a New Modernity, SAGE Publications Ltd., London 1992.

Czerniawska O., Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, WSHE, Łódź 2000, p. 178.

Elliott A., Współczesna teoria społeczna, Tłumaczenie Paweł Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2011.

Fabiś A., Wawrzyniak J.K., Chabior A. (eds.), Ludzka starość, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2015.

Giddens A., The Consequences of Modernity, Polity Press, Cambridge 1990.

Grybosiowa, A., Dynamika zmian językowych o podłożu kulturowym u progu XXI wieku (na materiale polskim), [in:] http://docplayer.pl/24358064-Dynamika-zmian-jezykowych-o-podlozu-kulturowym-u-progu-xxi-wieku-na-materiale-polskim-zmiany-w-swiadomosci-mowiacych.html [access: 1 July 2018].

Jałowiecki B., Globalny świat metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warsaw 2007.

Krajewski M., Konsumpcja i współczesność. O pewnej perspektywie rozumienia świata współczesnego, Kultura i Społeczeństwo, 1997, no. 3.

Malewski M., O ‘polityczności’ andragogiki, Edukacja Dorosłych, 2013, 1(68).

Malewski M., Od nauczania do uczenia się O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

Educational activity of seniors as a predictor of successful ageing 45 Półturzycki J., Kształcenie ustawiczne i jego konsekwencje dla edukacji, [in:] Kształcenie ustawiczne Idee i doświadczenia, ed. Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2003, pp. 39–59.

Stolarczyk-Ambrozik E., Od uspołecznienia ‘mas’ do upodmiotowienia jednostek – od oświaty dorosłych do uczenia się przez całe życie, Edukacja Dorosłych, 2013, 1(68).

Wiatrowski Z., Różne wymiary refleksji nad edukacją dorosłych, [in:] Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, ed. T. Aleksander, D. Barwińska, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Krakow–Radom 2007.

Wiśniewska J.I., Teoria i praktyka edukacji dorosłych-dysonans czy konsonans?, [in:] W kręgu współczesnych problemów edukacyjnych, ed. M.J. Szymański, B. Przybylski, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warsaw 2015.