Senior w świecie mediów
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

media
new technologies
ICT
skills
competition
old people
senior

Jak cytować

TRZCIŃSKA-KRÓL, M. . (2018). Senior w świecie mediów. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 51–71. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.04

Abstrakt

Maria Trzcińska-Król, Senior w świecie mediów [Seniors in the media world]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 51-71. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.04

Nowadays, the media education process begins at a very early stage of life and lasts throughout life. Older people are still in a worse position in this respect. In order to find a place in the information society, they have to master the IT and media skills and competences that allow not only to use new forms of education (e.g. e-learning, distance learning, blended learning), but also to an ever greater extent to handle everyday affairs. (e.g. making a payment, booking a ticket, settling a case at the office). The key role is played by education, computer and internet training and non-institutional support. Among the most frequently cited reasons for not using technology, researchers mention the lack of: motivation; access to media, the Internet; competence; awareness of how, for what use ICT can be used. The main obstacles in the dissemination of new technologies to the public are not hard barriers, like lack of infrastructure or financial constraints, but soft, related to the lack of: knowledge, conscious needs or skills.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.04
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Ambrosiewicz J., Szylke I., Społeczne, kulturowe i technologiczne uwarunkowania (nie)korzystania z Internetu, [w:] W sieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni, red. K. Stachura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Barani K., Hołda M., Osobowość i jakość życia, a korzystanie z Internetu przez seniorów, [w:] Senior zalogowany, red. B. Szmgielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Bąk A., Jaszczak A., Rzeczywiste kompetencje seniorów w zakresie korzystania z Internetu, [w:] Senior zalogowany, red. B. Szmigielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.

Bojarska N., Dawidowska M., Zamiast zakończenia. O zróżnicowaniu internetowego krajobrazu, [w:] W sieci i poza siecią. Typologia relacji i strategie przystosowawcze wokół cyberprzestrzeni, red. K. Stachura, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.

Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, za: A. Niemczyk, Seniorzy wobec nowych technologii, „Studia Ekonomiczne.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 303.

Gacka J., Polscy seniorzy w sieci: wirtualna złota jesień? Korzystanie przez osoby dojrzałe z internetu i nowych technologii, „Konteksty Społeczne” 1 (9)/2017, s. 84–91.

Gruchoła M., Nowe formy zachowań społecznych wobec i pod wpływem mediów oraz nowych technologii. Analizy porównawcze, „Państwo i Społeczeństwo” 2017, t. XVII, nr 3.

Kowalewska A., Wybrane układy i funkcje organizmu człowieka ważne dla procesów uczenia się, [w:] Z. Izdebski, K. Komosińska, A. Kowalewska, B. Woynarowska, Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Morbitzer J., Seniorzy w społeczeństwie informacyjnym, [w:] Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” 2013, nr 1-2.

Mucha M., Demograficzne uwarunkowania konsumpcji – seniorzy na rynku dóbr i usług w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 501.

Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesnej umysłowości, Vesper, Poznań 2011.

Stachura K., Wymiary cyfrowych nierówności. Uwagi o problemie technologicznej nieobecności, w: Nieobecność społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, red. Z. Galor, B. Goryńska-Bittner, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań 2012.

Sulik M., Jesień życia kobiety – aspekty edukacyjne, [w:] Edukacja wobec starości – tradycja i współczesność, red. A. Stopińska-Pająk, Uniwersytet Śląski, Katowice 2009.

Szpunar M., Senior w środowisku nowych mediów, w: Seniorzy w świecie nowych technologii. Implikacje dla praktyki edukacyjnej oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. Ł. Tomczyk, A. Wąsiński, „Biblioteka Gerontologii Społecznej” 2013, nr 1-2.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.

Tomczyk Ł., Edukacja osób starszych. Seniorzy w przestrzeni nowych mediów, Difin,

Warszawa 2015.

Wasilewska K., Zaangażowanie seniorów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na tle umiejętności młodszego pokolenia. „Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej” 2015, nr 7.

Zalega T., Konsumpcja osób starszych w Polsce, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2015, nr 42 (2/2015).

Źródła internetowe

Batorski D., Technologie i media w domach i w życiu, [w:] Diagnoza społeczna 2015.

Warunki i jakość życia Polaków, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015,

s. 373–395, http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf [dostęp: 13.06.2018].

Bednarek M., Zagubiony senior w bankowości mobilnej. Specjalne infolinie w Orange i doradcy w PKO, „Wyborcza” 2017, 23 czerwca, http://wyborcza.biz/biznes/7,158582,21998635,zagubiony-senior-w-swiecie-bankowosci-mobilnej-specjalne-infolinie.html [dostęp: 18.06.2018].

Ferry M., Baker R., Strategie regionalne a starzenie się społeczeństwa, Komitet Regionów-Age Concern England, Bruksela 2006, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/conferences/demographicchallenge_jan07/doc/presentations/ageproofing_toolkit_pl.pdf [dostęp: 21.05.2018].

Human Capital – Digital Inclusion and Skills, Digital Economy and Society Index Report 2018, Human Capital, http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=52247 [dostęp: 12.10.2018].

Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2017 r. Stan w dniu 31 XII, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2018, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-oraz-ruchnaturalny-w-przekroju-terytorialnym-w-2017-r-stan-w-dniu-31-xii,6,23.html [dostęp:

05.2018].

Polańska K, Nierówność cyfrowa jako pochodna dyfuzji Internetu, „Studia Informatica” nr 29, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 721, s. 235–247, http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/studia_inf/29-2012/si-29-235.pdf [dostęp: 10.06.2018].

Palczyńska M., Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, [w:] Umiejętności Polaków – wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC), IBE, Warszawa 2013, s. 117–136, http://eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/ibe-raport-PIAAC-2013.pdf [dostęp: 1.06.2018].

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2017, https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5497//1/spoleczenstwo_informacyjne_w_polsce_w_2017.pdf [dostęp: 13.06.2018].

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013-2017, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa-Szczecin 2017, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwoinformacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-wyniki-badan-statystycz

nych-z-lat-2013-2017,1,11.html [dostęp: 13.06.2018].

Tomczyk Ł., Seniorzy w świecie nowych mediów, „E-mentor” 2010, nr 4 (36), s. 52-61, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/36/id/776 [dostęp: 1.06.20