Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Main Article Content

MARIUSZ WIELEBSKI

Abstrakt

Mariusz Wielebski, Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego [From the decision on special education eligibility to an individual educational and therapeutic plan]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 339-354. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.19


In my article I would like to show the complicated way from the decision about special education to individual educational and therapeutic plan. I am going to show how government statements are sometimes hard and complicated for parents, teachers and other specialists, who are looking after the children with special educational needs. I try to show everyday life in my job – teacher, specialist of pedagogical therapy. I hope my article will help and change our reality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
ARTYKUŁY

Bibliografia

 1. Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Impuls, Kraków 2015; Szumski G. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo APS i PWN, Warszawa 2013.
 2. Chrzanowska I., Strategia kształcenia osób niepełnosprawnych. Diagnoza pozoru, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 3. Cybulska R., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.
 4. Dudzińska A., Niedźwiedzka A., Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego informator dla rodziców, [online] http://niegrzecznedzieci.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/WszystkoJasne-Raport-Najcze%CC%A8stsze-Pytania-Dotycza%CC%A8ce-Kszta%C5%82cenia-Specjalnego.pdf [dostęp: 20.05.2017].
 5. Jachimczak B., Special Pedagogue in a mainstream school – a possibilities and limitation, „Studia Edukacyjne” 2008, Nr 7.
 6. Jachimczak B., Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do realizacji wybranych zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, „Studia Edukacyjne” 2013, Nr 21.
 7. Plichta P., Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej – kontekst europejski, [w:] Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, D. Podgórska-Jachnik (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012.
 8. Podgórska-Jachnik D., Uwarunkowania i perspektywy edukacji włączającej osób z uszkodzonym słuchem, [w:] Edukacja niesłyszących, red. E. Twardowska, M. Kowalska, Polski Związek Głuchych w Łodzi, Łódź 2011.
 9. Skibska I., Warchał M., Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna, [w:] Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. K. Denek i in., Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.
 10. Rafał-Łuniewska J., Zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego, ORE Warszawa 2015: https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/77-inne?download=3450:zmiany-warunkow-organizowania-ksztalcenia-specjalnego-w-edukacji-ogolnodostepnej [dostęp: 10.06.2017].
 11. Wykaz aktów prawnych
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U. z dnia 7 sierpnia 2015 poz. 1113.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017, poz. 1743).