Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

decision
disability
special educational needs
special education
individual educational and therapeutic plan (IETP)

Jak cytować

WIELEBSKI, M. . (2018). Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 339–354. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.19

Abstrakt

Mariusz Wielebski, Od orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego [From the decision on special education eligibility to an individual educational and therapeutic plan]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 22, Poznań 2018. Pp. 339-354. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.19

In my article I would like to show the complicated way from the decision about special education to individual educational and therapeutic plan. I am going to show how government statements are sometimes hard and complicated for parents, teachers and other specialists, who are looking after the children with special educational needs. I try to show everyday life in my job – teacher, specialist of pedagogical therapy. I hope my article will help and change our reality.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.19
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Impuls, Kraków 2015; Szumski G. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo APS i PWN, Warszawa 2013.

Chrzanowska I., Strategia kształcenia osób niepełnosprawnych. Diagnoza pozoru, [w:] Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Cybulska R., Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji w świetle nowych przepisów prawa oświatowego, Wydawnictwo Ośrodka Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

Dudzińska A., Niedźwiedzka A., Najczęstsze pytania dotyczące kształcenia specjalnego informator dla rodziców, [online] http://niegrzecznedzieci.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/WszystkoJasne-Raport-Najcze%CC%A8stsze-Pytania-Dotycza%CC%A8ce-Kszta%C5%82cenia-Specjalnego.pdf [dostęp: 20.05.2017].

Jachimczak B., Special Pedagogue in a mainstream school – a possibilities and limitation, „Studia Edukacyjne” 2008, Nr 7.

Jachimczak B., Przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego do realizacji wybranych zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, „Studia Edukacyjne” 2013, Nr 21.

Plichta P., Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej – kontekst europejski, [w:] Dobre praktyki pedagogiczne szansą innowacyjnej edukacji, D. Podgórska-Jachnik (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Łódź 2012.

Podgórska-Jachnik D., Uwarunkowania i perspektywy edukacji włączającej osób z uszkodzonym słuchem, [w:] Edukacja niesłyszących, red. E. Twardowska, M. Kowalska, Polski Związek Głuchych w Łodzi, Łódź 2011.

Skibska I., Warchał M., Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna, [w:] Edukacja Jutra w kontekście wyzwań współczesności, red. K. Denek i in., Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, Sosnowiec 2011.

Rafał-Łuniewska J., Zmiany warunków organizowania kształcenia specjalnego, ORE Warszawa 2015: https://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/77-inne?download=3450:zmiany-warunkow-organizowania-ksztalcenia-specjalnego-w-edukacji-ogolnodostepnej [dostęp: 10.06.2017].

Wykaz aktów prawnych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U. z dnia 7 sierpnia 2015 poz. 1113.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1578).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017, poz. 1743).