Edukacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w Republice Czeskiej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

multiple disabilities
The Czech Republic
early intervention
education system

Jak cytować

KASPRZAK, T. (2018). Edukacja uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną w Republice Czeskiej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (22), 289–304. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.16

Abstrakt

Tomasz Kasprzak, Education of pupils with multiple disabilities in the Czech Republic, Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, No. 22, Poznań 2018.
Pp. 289–303. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.16

Currently, recognition of the right of all people to education is considered completely natural. Since the mid-1990s, in the Czech Republic, the issue of educating people with multiple disabilities has been increasingly addressed. The main purpose of this study is to characterise the approach to education of persons with multiple disabilities in the Czech Republic. The article contains interpretations of the concept of multiple disabilities, both in the Czech literature and in international literature, with particular emphasis on the Czech approach.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.22.16
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bełza M., System edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Republice Czeskiej, [w:] Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej, społecznej Polski i Republiki Czeskiej, red. Z. Gajdzica, I. Bieńskowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków–Katowice 2012.

Gajdzica Z., Opinie polskich i czeskich nauczycieli na temat przemian kształcenia uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2012, nr 15.

Hradliková T., Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením a kombinovaným postižením, Středisko rené péče, Praha 1998.

Kasprzak T., Specyficzny rodzaj niepełnosprawności jako sytuacja trudna w rodzinie.

Osoby głuchoniewidome i ich rodziny w Republice Czeskiej, „Rodzina wieloproblemowa.

Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne i interdyscyplinarne” 2017, tom XXVI-XXVII.

Marcinkowska B., Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością sprzężoną, [w:] Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym wzrokiem i dodatkowymi niepełnosprawnościami, red. G. Walczak, MENiS, Warszawa 2005.

Matoušek O., Metody a řízení sociální práce (wydanie drugie), Portál, Praha 2008.

Marcinkowska B., Sprzężona niepełnosprawność – próba analizy fenomenu, „Niepełnosprawność.

Dyskursy pedagogiki specjalnej” 2016, nr 21.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 2007.

Opatřilová D., Metody práce ujedniců s těžkým a více vadami, nakladatelství Masarykova univerzita, Brno 2005.

Slowík J., Speciální pedagogika, Grada Publishing a.s, Praha 2007.

Sovák M., Defektologický slovník (3. vydání), Nakladatelství H&H, Jínočany 2000.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Twardowski A., Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami, [w:] Pedagogika specjalna, red. W. Dykcik, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Wrona S., Wczesna interwencja – rozwiązania polskie i czeskie, [w:] Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej, red. Z. Gajdzica, I. Bieńkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków – Katowice 2012.

Zaorska M., Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną w kontekście historycznym i stan obecny, [w:] Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną, red. J. Błeszczyński, D. Baczała, J. Binnebesela, Wydawnictwo HAMAL, Łódź 2008.

Zaorska M., Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością sprzężoną. „Niepełnosprawność. Tyflosurdopedagogiczne konteksty edukacji i rehabilitacji” 2012, nr 7.

Zaorska M., Psychopedagogiczne uwarunkowania specjalnej edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością

sprzężoną, „Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo” 2013, nr 1.

Vančová A., Edukácia viacnásobne postihnutých, Sapientia, Bratislava 2001.

Vašek Š., Vančová A., Hatos G., Pedagogika viacnásobne postihnutých, Sapientia, Bratislava 1999.

Vítková M., Integrativní speciální pedagogika: Integrace školní a speciální (2. rozšířené a přepracované vzdání), Paido, Brno 2004.

Voženílek J., Michalík J., Atlas činnosti speciálněpedagogických center v ČR, Vydavatelstvi Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2013.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.