Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

new technologies,
dyslexia
difficulties

Jak cytować

PAWLUK-SKRZYPEK, A. ., & BŁASZCZAK, I. . (2018). Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 235–247. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.14

Abstrakt

Agnieszka Pawluk-Skrzypek, Iwona Błaszczak, Nowoczesne technologie a uczniowie z dysleksją – możliwości i zagrożenia [Modern technologies and students with dyslexia – opportunities and threats]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 235-247. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.14

The article focuses on the issue of the possibility of using modern technologies in the education and pedagogical therapy of students with developmental dyslexia. The article draws attention to the difficulties experienced by students with developmental dyslexia in contact with modern technologies due to the specificity of their functioning, which consists in the fact that their problems “do not manifest themselves only within the letter system, but apply to all character systems (symbols), which exist to denote (naming, ordering) the existing reality. This also applies to codes that regulate the use of certain symbols, in other words – dyslexia causes difficulties with the use of symbols and the abstraction and application of rules for the use of these symbols. Both letters and numbers, notes, Morse code, numeric time stamping, etc”.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.14
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, [w:] Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, red. G. Krasowicz-Kupis, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2006.

Cieszyńska J., Zaburzenia linearności – podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu, http://www.centrummetodykrakowskiej.pl/2,a,do-pobrania.htm [dostęp: 2.07.2018].

Crombie M., Różnorodność potrzeb edukacyjnych uczniów jako wyzwanie dla nauczyciela kształcenia początkowego, [w:] Dysleksja. Teoria i praktyka, red. G. Reid, J. Wearmouth, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Deutsch-Smith D., Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009.

Dzikomska A., Nowatorska forma diagnozy pedagogicznej dla potrzeb nauczania domowego z wykorzystaniem technologii informatycznej – studium przypadku, „Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Психологія і педагогіка” 2013, Вип. 24.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Wydawnictwo Hansa Communication, Warszawa 2006.

Góralska M., Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie, Wydawnictwo SBP Nauka, Dydaktyka, Praktyka, Warszawa 2009.

Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

Korendo M., Dysleksja – problem wciąż nieznany, s. 3, http://www.centrummetodykrakowskiej.pl/2,a,do-pobrania.htm [dostęp: 2.07.2018].

Kozielska M., Wpływ Internetu na aktywność mózgu i procesy poznawcze człowieka, [w:] Edukacja a nowe technologie w kulturze, informacji i komunikacji, red. D. Siemieniecka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika, Toruń 2015.

Krasowicz-Kupis G., Dlaczego nie znamy (całej) prawdy o dysleksji – czyli rozważania o metodologii badań, [w:] Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, red. G. Krasowicz-Kupis, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2009.

Krasowicz-Kupis G., Psychologia dysleksji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Lewis R.B., Assistive technology and learning disabilities: Today's realities and tomorrow’s promises, „Journal of Learning Disabilities” 1998, No. 31, s. 16-26.

Łockiewicz M., Bogdanowicz K.M., Dysleksja u osób dorosłych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Nowicka E., Zawartość edukacyjnych programów komputerowych wspierających zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, [w:] Dysleksja – problem znany czy nieznany?, red. M. Kostka-Szymańska, G. Krasowicz-Kupis, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

Pielachowski J., Strykowski W., Strykowska J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Wydawnictwo eMPi2, Poznań 2007.

Popławska A.D., Korzystanie z komputera i Internetu a sytuacja szkolna ucznia, [w:] Dziecko i media elektroniczne – nowy wymiar dzieciństwa, red. J. Izdebska, T. Sosnowski, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2005.

Prensky M., Digital Natives, Digital Immigrants, „On the Horizon” 2001, vol. 9, No. 5, s. 1-6.

Przewodnik dla rodziców dzieci z dysleksją (2013), e-book, s. 15.

Siemieniecki B., Komunikacja a społeczeństwo, [w:] Pedagogika medialna, tom 1, red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Szpunar M., W stronę nowych mediów, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

WYTYCZNE MIĘDZYNARODOWEJ KOMISJI ds. TESTÓW (ITC), https://www.practest.com.pl/wytyczne-miedzynarodowej-komisji-ds-testow-itc [dostęp: 3.08.2018].