Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

internet activity
young people
alienation

Jak cytować

WASYLEWICZ, M. . (2018). Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 161–176. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.09

Abstrakt

Magdalena Wasylewicz, Aktywność internetowa a poczucie alienacji młodzieży ery mediów [Internet activity and the sense of alienation of young people in the media era]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 161-176. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.09

The media have become man's natural environment. The younger generation matures in a highly developed society, and the media provide young people with the opportunity to meet fundamental needs, including those of people-to-people contacts. But is it for sure? This raises the question of the link between the Internet activity of young people and their sense of alienation. The article is an attempt to answer this problem. The research was carried out using the diagnostic survey method among 196 students of secondary schools in Podkarpackie and Małopolskie voivodship.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.09
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Aboujaoude E., Wirtualna osobowość naszych czasów, mroczna strona e-osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydanie I, Kraków 2012.

Aronson E., Człowiek istotą społeczną, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Białokoz-Kalinowska I. i in., Uzależnienie od internetu (siecioholizm) wśród młodzieży licealnej – konsekwencje zdrowotne i psychospołeczne, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.psjd-7769c8b2-758f-4b9e-8cab-35595d16e2d6, s. 374 [dostęp: 24.05.2018].

Czerski P., Do analogowych, „Polityka” 2012, nr 10 (2849), s. 64-65.

Dołęga Z., Samotność młodzieży: analiza teoretyczna i studia empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2003.

Goban-Klas T., Społeczeństwo masowe, informacyjne, sieciowe czy medialne? [w:] „Ethos. Katolicki Uniwersytet Lubelski”, users.uj.edu.pl/~usgoban/files/spoleczenstwomedialne.doc [dostęp: 20.11.2016]

Goban-Klas T., Cywilizacja medialna, Wydawnictwo WSiP, Warszawa 2005.

Jakubik A, Piastowska K, Osobowość alienacyjna a schizofrenia paranoidalna, „Studia Psychologia” 2000, nr 1, s. 69-80.

Komorowska B., Aktywność internetowa dzieci i młodzieży – wskazania dla praktyki pedagogicznej, „Edukacja-Technika-Informatyka” 2015, tom 6, nr 4, s. 111-117.

Lombard D., Globalna wioska cyfrowa: drugie życie sieci, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2009.

Morbitzer J., O istocie medialności młodego pokolenia, „Neodidagmata” 2012, nr 33/34, s. 133-134.

Raport z badania Nastolatki 3.0 przeprowadzonego przez Pracownię Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych NASK, Warszawa 2017. https://www.nask.pl/pl/o-nask/eksperci-nask/publikacje-naukowe/688,Raport-z-badania-Nastolatki-30.html [dostęp: 24.05.2018].

Rębisz S., Sikora I., Smoleń-Rębisz K., Poczucie samotności a poziom uzależnienia od internetu wśród adolescentów, „Edukacja – Technika – Informatyka” 2016, nr 1/15.

Santorski J., Pytania na drogę, „Newsweek” 2005, nr 2.

Smektała T., Public relations w internecie, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2006.

Styśko-Kunkowska M., Wąsowicz G., Uzależnienia od e-czynności wśród młodzieży: diagnoza i determinanty, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.

Turska-Kawa A., Poczucie alienacji a użytkowanie mediów. W poszukiwaniu nowych obszarów zastosowania teorii użytkowania i gratyfikacji, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, Katowice 2011.

Wąsowicz G., Styśko-Kunkowska M., Młodzież w Internecie – zagrożenie uzależnieniem.

Podręcznik do kwestionariusza MAWI, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.