Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w wybranych kontekstach edukacji medialnej
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

creative child development
socially disfavoured backgrounds
media education
non-formal education

Jak cytować

KASPRZAK, M. . (2018). Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w wybranych kontekstach edukacji medialnej. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 177–189. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.10

Abstrakt

Michalina Kasprzak, Wspieranie twórczego rozwoju dzieci pochodzących ze środowisk defaworyzowanych społecznie w wybranych kontekstach edukacji medialnej [Supporting the creative development of children from socially disfavoured backgrounds in selected contexts of media education]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 177-189. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.03

The aim of the article is to present selected contexts of media education in supporting the creative development of children from disfavoured backgrounds. This analysis is based on the results of research carried out by the author in the framework of a doctoral dissertation at the day-support center in Poznań. In the final part of the article, the author presents proposals for changes concerning the introduction of media education elements’ in day-support centers.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.10
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Juszczyk-Rygałło J., O potrzebie rewitalizacji edukacji medialnej, [w:] Pedagogika, red. K. Rędziński, M. Łapot, T. XXV, nr 2, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 131–143.

Klichowski M., Pyżalski J., Kuszak K., Klichowska A., Jak technologie informacyjnokomunikacyjne mogą wspierać rozwój dziecka w wieku przedszkolnym? – studium teoretyczne, [w:] Małe dzieci w świecie technologii informacyjno-komunikacyjnych – pomiędzy utopijnymi szansami a przesadzonymi zagrożeniami, red. J. Pyżalski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 115–157.

Michniuk A., Współczesna, nowomedialna(?) szkoła – próba charakterystyki, [w:] Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, red. A. Iwanicka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 101–123.

Morańska D., Nauczyciel wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] Edukacyjne i społeczne wyzwania rzeczywistości cyfrowej, red. A. Iwanicka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, s. 47–56.

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Runco M.A., To understand is to create: an epistemological perspective on human nature and personal creativity, [w:] Everyday creativity and New views of human nature. Psychological, social, and spiritual perspectives, red. R. Richards, American Psychological Association, Washington 2007, s. 91–107.

Segiet K., „Wyjść poza zastane schematy”. Znaczenie edukacji i działań modyfikujących środowisko życia człowieka, [w:] Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), red. K. Segiet, K. Słupska, A. Tokaj, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, s. 27–47.

Sroczyński W., Szkice do pedagogiki środowiskowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2016.

Strykowski W., Kąkolewicz M., Ubermanowicz S., Kompetencje nauczycieli edukacji medialnej, „Neodidagmata” 29/30, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008, s. 55–75.

Wysocka E., Zagrożenia społeczno-kulturowe dla rozwoju młodego pokolenia, [w:] Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, red. E. Wysocka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2012, s. 89–117.

Zbonikowski A., Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży, [w:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, red. K. Hirszel, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, D. Modrzejewska, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2010, s. 13–24.

Żeber-Dzikowska I., Teacher’s and student’s creativity as a challenge for the modern education, [w:] Pedagogika, red. K. Rędziński, M. Łapot, T. XXV, nr 2, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2016, s. 29–38. https://fundacja.orange.pl/aktualnosci/artykul/90-proc-nastolatkow-nie-umie-tworczo-korzystac-z-technologii/ [dostęp: 24.09.2018].