Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich
PDF
PDF (English)

Słowa kluczowe

mobile technologies
social change
innovation, creativity
teamwork

Jak cytować

GALANCIAK, S. ., WEISS, A. ., & JUDGE, M. . (2018). Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (23), 203–220. https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.12

Abstrakt

Sylwia Galanciak, Miriam Judge, Anna Weiss, Technologie mobilne jako nośnik zmiany – w opinii nauczycieli z czterech krajów europejskich [Mobile technologies as a carrier of change – in the opinion of teachers from four European countries]. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, nr 23, Poznań 2018. Pp. 203-220. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.12

The article presents partial results of qualitative research conducted among 83 respondents (28 teachers and 55 students) from four European countries, using tablets to work at school. The aim of the research was to recognize the scope of application of mobile technologies by teachers and students and also their opinions on the usefulness of these technologies as a support in the process of education. An image of teachers and students, who realistically assess the advantages and disadvantages of tablets, and who redefine their role in the educational process, emerges from the individual interviews and focus conversations.

https://doi.org/10.14746/ikps.2018.23.12
PDF
PDF (English)

Bibliografia

Bangemann i in., Zalecenia dla Rady Europejskiej. Europa i społeczeństwo globalnej informacji, http://kbn.icm.edu.pl/gsi/raport.html [dostęp 14.08.2018].

Delors J., Edukacja. W niej jest ukryty skarb, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich UNESCO, Warszawa 1998.

Dudzikowa M., Użyteczność pojęcia działań pozornych jako kategorii analitycznej. Egzemplifikacje z obszaru edukacji (i nie tylko), [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013

Faure E., Uczyć się, aby być, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975.

Galanciak S., Weiss A., Nowe technologie w edukacji – między teorią a praktyką pedagogiczną, [w:] Nastolatki wobec internetu, red. M. Tanaś, NASK, Warszawa 2016.

Galwas B., Uwagi o edukacyjnym wysiłku społeczeństwa i konieczność kształcenia ustawicznego, [w:] Świat przyszłości a Polska, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995.

Gras-Velázquez A., ICT in STEM Education – Impacts and Challenges ON TEACHERS, European Schoolnet (EUN Partnership AIBSL), Brussells 2017, http://www.stemalliance.eu/documents/99712/104016/STEM_Alliance_ict-paper-3-on-teachers.pdf/ac115d43-4d17-43f1-8bc6-15fbc0acaccb [dostęp: 13.08.2018].

Judge M., A Micool-Project Cross European Case Study on the Classroom Use of Tablet Technologies, https://micool.org/wp-content/uploads/2017/12/A-Micool-Project-Cross-European-Case-Study-On-The-Classroom-Use-of-Tablet-Technologies.pdf [dostęp: 15.08.2018].

Legrand P., Obszary permanentnej samoedukacji, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, Warszawa 1995.

Okoń-Horodyńska E., Edukacja dla innowacji (czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2009, nr 1/31, s. 34-54.

Strategia Europa 2020, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf [dostęp 14.08.2018].

Szempruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Szymański M. J., Kryzys i zmiana. Studium nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Toffler A., Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.