My adult son, my adult daughter – reflections of mothers of children with profound intellectual disabilities
PDF (English)

Słowa kluczowe

person
adult
society
profound intellectual disability

Jak cytować

Aksamit, D. ., & Marcinkowska, B. . (2019). My adult son, my adult daughter – reflections of mothers of children with profound intellectual disabilities. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (26), 255–269. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.12

Abstrakt

Diana Aksamit, Barbara Marcinkowska, My adult son, my adult daughter – reflec-tions of mothers of children with profound intellectual disabilities. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 26, Poznań 2019. Pp. 255–269. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.12

Everyone has the right to participate in society, regardless of his or her current personal situation, level of psychosocial functioning or experience. No reason can justify marginalisation or exclusion of people from social life at any stage of their lives. The aim of the article is an attempt to characterise the adulthood of people with profound intellectual disabilities on the basis of subjective assessment of their mothers. The methodology applied was that of a qualitative research, where the main research technique was narrative interviews. The results of the research demonstrate that adulthood is the stage of life when people with profound intellectual disabilities and their caregivers require special support in mental, spiritual, social, societal and educational dimensions.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.12
PDF (English)

Bibliografia

Jordan B., Dunlap G., Construction of Adulthood and Disability, “Mental Retardation” 2001, No. 39/4, pp. 286–296.

Brzezińska A., Społeczna Psychologia Rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.

Cytowska B., Rodzice wobec dorosłości swoich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, [in:] „Wychowanie w rodzinie. Rodzin o specjalnych potrzebach”, vol. 4, eds. S. Walasek, B. Winczura, Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, Jelenia Góra 2011, pp. 87–107.

Czerniawska O., Trendy rozwojowe w zachowaniu ludzi dorosłych, [in:] Wprowadzenie do andragogiki, ed. T. Wujek, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa 1996, pp. 36–46.

Glaser B.G., Strauss A.L., The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Aldine Publishing, New York 1967. (Polish edition: 2009, Odkrywanie teorii ugruntowanej: Strategie badania jakościowego, Kraków, Zakład Wydawniczy Nomos, trans. M. Gorzko).

Havighurst R.J., Developmnetal tasks and education, New York–London, Longman 1981.

Głodkowska J., Przestrzeń rehabilitacyjna w otoczeniu osób z niepełnosprawnością intelektualną – ujęcie koncepcyjne, „Ruch Pedagogiczny” 2005, No. 5/6.

Wiater K., Basa B., Losy uczniów warszawskich „szkół życia”, „Szkoła Specjalna” 1981, No. 1, pp. 279–284.

Kopeć D., Rzeczywistość (nie)edukacyjna osoby z głęboką niepełnosprawnością intelektualna. Zbiorowe instrumentalne studium przypadku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań 2003.

Kostrzewski J., Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo, [in:] Upośledzenie umysłowe. Pedagogika, red. K. Kirejczyk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981, s. 110–114.

Kowalik S., Dorosłość osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji strefy utraconego rozwoju, [in:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. K.D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, pp. 61–78.

Lausch-Żuk J., Terapia czy wychowanie?, [in:] Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju. Interdyscyplinarne problem, eds. J. Kruk-Lasocka, M. Sekułowicz, Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wrocław 2004, pp. 422–423.

Lindyberg I., O jednym z kontekstów dorosłości osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, czyli w poszukiwaniu sposobu „wyjścia z szafy”, [w:] Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, eds. K.D. Rzedzicka, A. Kobylańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003, pp. 279–284.

Marcinkowska B., Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną – poszukiwaniu wzajemności i współpracy, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.

Marcinkowska B., Wołowicz A., Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania i konstruowanie programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2010.

Schoen S., Psychoterapia jako obszar święty, „Gestalt” 1992, No. 5, pp. 114–125.

Smith D.D., Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki, T. 1, trans. T. Hołówka, A.P. Zakrzewski, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, trans. W. Seidler, A. Skrzypek, D. Gącza, D. Szarkowicz, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Twardowski A., Oddziaływania rodziców blokujące rozwój autonomii u dzieci upośledzonych umysłowo, [in:] Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Od diagnoz do prognoz i do działań, ed. W. Dykcik, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1996, pp. 147–151.

Wolska D., Stymulowanie rozwoju psychofizycznego osób dorosłych z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, [in:] Annales Uniwersitatis Paedagogicae Cracoviensisi, Studia Paedagogica II, eds. D. Wolska, A. Mikrut, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, pp. 392–399