Apparent Activities in Special Education. A Critical Analysis of Core Curriculum
PDF (English)

Słowa kluczowe

Apparent actions
violence
intellectual disability
social competences
civic competences

Jak cytować

Jabłoński, M. . (2019). Apparent Activities in Special Education. A Critical Analysis of Core Curriculum. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (26), 103–124. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.05

Abstrakt

The topic discussed herein concerns a particular deconstruction of the core curriculum in primary special schools carried out by means of a critical analysis of this document. On the grounds of this analysis, the article shows the consequences of apparent actions that are taking place in special schools, which in consequence lead to violence, perpetuating negative stereotypes and stigmatisation of students with intellectual disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.26.05
PDF (English)

Bibliografia

Berger P.L., Zaproszenie do socjologii (Invitation to Sociology). PWN, Warszawa 1988.

Bishop R., Maori K., Przezwyciężyć neokolonializm w badaniach społecznych (Freeing ourselves from neocolonial domination in research), [in:] Metody badań jakościowych (Qualitative Research Methods) Vol. 1 and Vol. 2, eds. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, PWN, Warszawa 2010.

Bourdieu P., Passeron J.-C., Repordukacja. Elementy teorii systemu nauczania (Reproduction. Elements of the Educational System Theory), PWN, Warszawa 2006.

Chrzanowska I., Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością: regionalna specyfika czy ogólnopolska tendencja (Educational Problems of Children and Young People with Disabilities: Regional Specificity or National Tendency), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Dodziuk A., Nałogowy człowiek w nałogowym społeczeństwie (An Addictive Person in an Addictive Society), [in:] eds. A. Dodziuk, L. Kapler Nałogowy człowiek (An Addictive Person). Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologicznego, Warszawa 2007.

Dudzikowa M., Działania pozorne w edukacji jako palący problem. Wprowadzenie do książki (Apparent activities in education as a burning problem. Introduction to the book), [in:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej (Perpetrators and/or Victims of Apparent Activity in School Education), ed. M. Dudzikowa,

K. Knasiecka-Flabierska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014.

Faure E., Uczyć się, aby być (Learning to Be. The World of Education Today on Tomorrow), PWN, Warszawa 1975.

Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne (Development and Functioning of People with Disabilities. Educational and Legal Contexts), ed. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej (People with Disabilities in the Reserve of Public Space), ed. Z. Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Jabłoński, M., Edukacja obywatelska. Krytyczna analiza statutów podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej (Civic Education. Critical analysis of the statutes of entities running Occupational Therapy Workshops). „Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej” no. 32/2018, pp. 276–292.

Jachimczak B., Gotowość nauczycieli szkół ogólnodostępnych do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Willingness of teachers at public schools to work with students with special educational needs), [in:] Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu – wyzwania praktyki (The Place of Other in Modern Educational Sciences. The Challenges of Practice), ed. I. Chrzanowska, B. Jachimczak, Wydawnictwo Satori, Łódź 2008.

Jasiński B., Zagubiony etos (The Lost Ethos), Miesięcznik Literacki, nos. 7–8, 1987, pp. 125–134.

Komeński (Comenius) J.A., Pampaedia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Państwowe Wydawnictwo naukowe, Wrocław – Warszawa –Kraków – Gdańsk 1973.

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw 2003.

The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities was adopted by the General Assembly of the United Nations (UN) on 13 December 2006.

Kompetencje społeczne i obywatelskie. W podstawach programowych kształcenia ogólnego. Analiza krytyczna (Social and Civic Competences. In the Core Curriculum of General Education. A Critical Analysis), ed. V. Kopińska, H. Solarczyk-Szwec, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.

Kościelska M., Oblicza upośledzenia (The Faces of Impairment), PWN, Warszawa 1995.

Kowalik S., Pomoc w dochodzeniu i utrzymaniu własnej dorosłości przez osoby niepełnosprawne (Helping disabled people to discover and retain their own adulthood), [in:] Niepełnosprawność w zwierciadle dorosłości (Disability in the Mirror of Adulthood), ed. R. Kijak, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej (Contemporary Paradigms of Special Needs Education), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

Kwieciński Z., Tropy-ślady-próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza (Clues – Traces – Trials. Studies and sketches of borderline pedagogy), „Edytor”, Toruń 2000.

Lutyński J., Działania pozorne (Apparent actions), [in:] Nauka i polskie problemy. Komentarz socjologa (Science and Polish Issues. A Sociologist’s Commentary), J. Lutyński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

Olechowska A., Paradygmaty pedagogiki w oficjalnym dyskursie pedagogicznym jako narzędziu polityki edukacyjnej (Paradigms of Pedagogy in the Official Pedagogical Discourse as a Tool of Educational Policy), „Zarządzanie Publiczne” 2018, 1(41) pp. 59–74.

Pawelczak K., Niepełnosprawność – Inna jakość, która ma prawo taką pozostać (Disability. Another quality that has the right to remain as it is), „Studia Edukacyjne” 2012, no. 25/2012, pp. 150–157.

Parys K., Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań (An Attempt at Identifying the Phenomenon of Pretense in the Education of Students with Disabilities and Proposals for Solutions), „Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej” 2014, no. 4/2014, pp. 29–55

Regulation of the Ministry of Education of 23 February 2007, No. 53, item 347, on the types of schools and institutions in which no student self-government is established.

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją (Methodology of Research on Education). Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, pp. 157–164

Skibska J., Warchał M., Edukacja inkluzyjna dziecka niepełnosprawnego w szkole ogólnodostępnej a integracja społeczna Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesność (Inclusive education of disabled children in public school and social integration. Education of tomorrow in the context of challenges in contemporary times), [in:]

Edukacja jutra w kontekście wyzwań współczesności dostępnej a integracja społeczna (Education of Tomorrow in the Context of Challenges of the Accessible Modernity and Social Integration), eds. K. Denek, A. Kamieńska, W. Kojs, P. Oleśniewicz, Oficyna Wydawnicza „HUMANITAS”, Sosnowiec 2012.

Songin M.Z., porządkowanego punktu widzenia (From an Orderly Point of View), [in:] Humanistyka i dominacja. Oddolne doświadczenia społeczne w perspektywie zewnętrznych rozpoznań (Humanities and Dominance. Bottom-up social experiences in the perspective of external diagnoses), eds. T. Rakowski, A. Malewska-Szałygin,

Colloquia Humaniorum, Warszawa 2011.

Szumski G., Edukacja inkluzyjna – geneza, istota, perspektywy (Inclusive Education – Genesis, Essence, Perspectives), „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, no. 1, pp. 96–100.

Śliwerski B., Meblowanie szkolnej demokracji (Furnishing School Democracy), Wolters Kluwer, Warszawa 2017.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning, published in the Official Journal of the European Union of 30 December 2006.

Appendix no. to the Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017, item 356, on the core curriculum for primary schools for students with moderate or severe intellectual disabilities.

Zakrzewska-Manterys E., Upośledzeni umysłowo. Poza granicami człowieczeństwa (Mentally Handicapped. Beyond the Borders of Humanity), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2010.

Zybertowicz A., Przemoc i poznanie, Studium z nie-klasycznej socjologii wiedzy (Violence and Cognition: A Study in Non-classical Sociology of Knowledge), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń 1995.

Žižek S., Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa (Violence: Six Sideways Reflections), Muza, Warszawa 2010.