Education for Peace in Diversified Groups: Opportunities and Threats
PDF (English)

Słowa kluczowe

diverse groups
inclusive education
education for peace

Jak cytować

JACHIMCZAK, B. . (2019). Education for Peace in Diversified Groups: Opportunities and Threats. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 13–27. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.01

Abstrakt

Beata Jachimczak, Education for Peace in Diversified Groups: Opportunities and Threats. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 13–27. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.01
The text addresses the problem of social changes related to the interpenetration of people with different cultures, religions, skills or nationalities in a common space, which also means that education is becoming more and more diverse in educational institutions. The transition from homogeneous groups to diverse groups in education has been and continues to be difficult due to many social, organizational and financial barriers. The analysis presented here relate to education for peace as a significant focus on a school (group) open to any individual difference as a resource for understanding oneself and the Other.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.01
PDF (English)

Bibliografia

Booth T., Ainscow M. (2002), Index for inclusion, London.

Brzezińska A. (2002), Współczesne ujęcie gotowości szkolnej, [in:] Brejnak W. (ed.), O pomyślny start ucznia w szkole, Warsaw.

Chrzanowska I., Jachimczak B. (2015), Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej, [in:] Pyżalski J. Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli, Łódź.

Czerepaniak-Walczak M. (2018), Kultura szkoły jako srodek i ośrodek poszanowania prawa do edukacji, [in:] Gołębniak B.D., Pachowicz M. (ed.), Ku inkluzji społecznokulturowej w szkole, Poznań.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education (2012), Profile of Inclusive Education Teacher, European Agency for Special Needs and Inclusive Education Odense, Denmark.

Fairbairn G., Fairbairn S. (2000), Integracja problem etyczny?, [in:] G. Fairbairn, S. Fairbairn (ed.), Integracja dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane zagadnienia etyczne, CMPPP, Warsaw.

Gajdzica Z. (2018), Czas i przestrzeń w dwóch kulturach edukacji włączającej uczniów z niepełnoprawnościami. Ruch Pedagogiczny. Numer specjalny dedykowany Profesorowi Tadeuszowi Lewowickiemu, Warsaw.

Grzybowski P., Idzikowski G. (2018), Inni Obcy – ale Swoi. O edukacji międzykulturowej i wspólnocie w szkole integracyjnej, Bydgoszcz.

Jachimczak B. (2008), Grupy zróżnicowane – wyzwanie dla współczesnej edukacji, [in:] J. Balvin (ed.), Interkulturalita a národnostné menšiny: v sociálnych, filozofických, pedagogických, kultúrnych, historických a prírodovedných súvislostiach, Nitra.

Johnson D.W., Johnson R.T. (2013), The Impact of Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning Environments on Academic Achievement, [in:] J. Hattie & E. Anderman (ed.), International Handbook of Student Achievement (372-374). New York: Routledge, <https://www.researchgate.net/publication/260596923_Johnson_D_W_Johnson_R_T_2013_The_impact_of_cooperative_competitive_and_individualistic_learning_environments_on_achievement_In_J_Hattie_E_Anderman_Eds_International_handbook_of_student_achievement_372>.

Johnson D.W., Johnson R.T. (2005), Essential Components of Peace Education. Theory Into Practice. Peace Education, Volume 44, Number 4 (pp. 280–292), London.

Konieczna-Kucharska M. (2015), Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie No. 19(2015) pp. 229–241 available at: <http://www.zim.pcz.pl/znwz>.

Leek, J. (2014), Pomiędzy porozumieniem a zrozumieniem. Wyzwania edukacji na rzecz pokoju, „Studia Dydaktyczne”, No. 26.

Lewowicki T. (ed.) (2000), Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Podgórska-Jachnik D. (2010), Ruch inkluzywny a zmiana oblicza współczesnej edukacji. W.V. Lechta (ed.), Transdisciplinárne aspekty inkluzívnej pedagogiky, Trnava, EMITplus b.r.o., p. 47.

Szkudlarek T. (2015), Różnice, równość i edukacja: polityki inkluzji i ignorancja, [in:] Komorowska-Zielony A, Szkudlarek T. (ed.), Różnice edukacja inkluzja, Gdańsk.

Szumski G. (2010), Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Warsaw.

Śliwerski B. (2015), Pedagogika na zakręcie, [in:] Komorowska-Zielony A., Szkudlarek T. (ed.), Różnice edukacja inkluzja, Gdańsk.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.