Diversity in education and the phenomenon of subtle marginalisation and infrahumanisation
PDF (English)

Słowa kluczowe

student with disability
diversity
inclusive education
marginalisation
infrahumanisation

Jak cytować

SKOTNICKA, B. . (2019). Diversity in education and the phenomenon of subtle marginalisation and infrahumanisation. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 53–82. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.03

Abstrakt

Beata Skotnicka, Diversity in education and the phenomenon of subtle marginalisation and infrahumanisation. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 53–82. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.03
The article focuses on the issue of diversity in education. The aim of the study is to present the results of research on the perception of shared education of students with and without disabilities and to choose the most favourable form of education for students with disabilities. Awareness and legitimacy of these actions is widespread, but sometimes it is limited to declarations. The article posits the thesis that the condition for the effective pursuit of inclusive education is first of all a maturity for diversity and an internal consent to it, which manifests itself in attitudes that accept student with disabilities in a public school space. The article presents theoretical contexts regarding the issue of normalisation, subtle marginalisation and infrahumanisation.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.03
PDF (English)

Bibliografia

Bąbka J., „Psychologiczne aspekty efektywności edukacji dzieci w systemie integracyjnym”, [in:] Z. Kazanowski, D. Osik-Chudowolska (eds.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i integracjach społecznych, Wyd. UMCS Lublin

Bank-Mikkelsen N.E., “A metropolitan area in Denmark: Copenhagen”, [in:] Changing patterns in residential Services. For the mentally retarded, R. Kugel, W. Wolfensberger (eds.), President’s Committee on Mental Retardation, Washington 1969.

Bank-Mikkelsen N.E., Warunki życia dla ludzi z upośledzeniem umysłowym, Bruksela 1991.

Baran T., „Pomiar zjawiska infrahumanizacji ‘obcych’ poprzez atrybucję słów typowo ludzkich i typowo zwierzęcych”, Psychologia Społeczna 2011, vol. 6.

Bauman Z., Socjologia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.

Bełza M., „Ableizm a zjawisko infrahumanizacji ‘obcych’”, Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, 2016, no. 2, pp. 77–87.

Bełza M., „Inny/Obcy (uczeń niepełnosprawny) jako podmiot ‘folkloru’ szkolnego”, [in:] Inkluzja edukacyjna. Idee, teorie, koncepcje, modele edukacji włączającej a wybrane aspekty praktyki edukacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Chodkowska M., „Problemy pedagogicznego wsparcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w zakresie społecznego funkcjonowania w klasie szkolnej”, [in:] Z. Palak, Z. Bartkowicz (eds.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji, Wyd. UMCS, Lublin 2004.

Ćwirynkało K., Żyta A., „Przekonania nauczycieli na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Raport z badań”, Szkoła Specjalna, 2015, no 4, pp. 245–259.

Demoulin S., Rodriguez R.T., Rodriguez A.P., Vaez J., Paladino M.P., Gaunt R., Cortes B.P., Leyens J.P., “Emotional prejudice can lead to infrahumanization”, European Reviev of Social Psychology, 2004, no. 15, pp. 259–296.

Duraj-Nowakowa K., Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2014. Five Key Messages for Inclusive Education. Putting Theory into Practice. Odense, Denmark: European Agency for Special Needs and Inclusive Education, <http://www.european-agency.org/sites/default/files/Five%20Key%20Messages%20for%20Inclusive%20Education.pdf> [accessed on 6.12.2019].

Fiske S.T., Cuddy A.J., Glick P., & Xu J. (2002), “A model of (often mixed) stereotype content: Competence and warmth respectively follow from perceived status and competition”, Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 2002, pp. 878–902.

Frieske K.W., Encyklopedia Socjologii, Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1998.

Gajdzica Z., „Opinie nauczycieli szkół ogólnodostępnych na temat edukacji włączającej uczniów z lekki upośledzeniem umysłowym w kontekście toczące się reformy kształcenia specjalnego”, [in:] Z. Gajdzica (ed.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2011.

Gajdzica Z., Uczniowie i studenci z obszaru pogranicza wobec sytuacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym – nastawienia i opinie. Raport z badań, Wydawnictwo Arka, Cieszyn – Skoczów 2013.

Głodkowska J., „Autorstwo życia a niepełnosprawność – ponawiane odczytywanie idei normalizacji”, [in:] Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo 2014, no. 1, pp. 75–96.

Hughes J., “Inclusive education for individuals with Down syndrome”, Down syndrome News and Update 2006, no. 6, pp. 1–3.

Kornas-Biela D., „Przekraczanie barier edukacyjnych w ujęciu pedagogiki niepełnosprawności Jeana Vaniera: inspiracje biograficzne”, [in:] W. Żłobicki, B. Maj (eds.), Nierówności szans edukacyjnych. Przyczyny, skutki, koncepcje zmian, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012.

Krause A., Integracyjne złudzenia ponowoczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Krause A., Żyta A., Nosarzewska A., Normalizacja środowiska społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Edukacyjne „AKAPIT”, Toruń 2010.

Leyens J., Demoulin S., Vaes J., Gaunt R., & Paladino M.P., “Infra-humanization: The Wall of Group Differences”, Social Issues and Policy Review, 1(1), 2007, pp. 139–172.

Maciarz A., „Normalizacja szansą likwidacji społecznego upośledzenia osób niepełnosprawnych”, [in:] Z. Janiszewska-Nieścioruk (ed.), Sfery życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

Mudło-Głagolska K., Lewandowska M., „Edukacja inkluzyjna w Polsce”, Przegląd Pedagogiczny 2018, no. 2, pp. 202-214.

Nirje B. (1969), “The normalization principle and its human management implications”, [in:] R. Kugel, W. Wolfensberger (eds.), Changing Patterns in Residential Services for the Mentally Retarded. Washington, DC: President’s Committee on Mental Retardation.

Parys K., „Gotowość młodzieży gimnazjalnej do integracji pozaszkolnej z niepełnosprawnymi rówieśnikami”, [in:] J. Szempruch (ed.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.

„Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014–2020”, Ministerstwo Rozwoju, Warsaw 2015, <https://www.pois.gov.pl/media/23675/publikacja_wersja_kontrastowa_3.pdf> [accessed on 10.03.2019].

“Report on the implementation of Article 24 of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Poland, prepared as part of the ‘Implementation of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities – a common cause’project” <https://www.dzp.pl/files/shares/Publikacje/Raport_tematyczny_art.24.pdf> [accessed on 8.08. 2019].

Skotnicka B., „Gotowość do realizowania edukacji włączającej przez nauczycieli w szkołach ogólnodostępnych”, Nauczyciel i szkoła 2015, no. 1, pp. 71–84.

Skotnicka B., „Przygotowanie ogólnodostępnej szkoły wiejskiej do pracy z dzieckiem z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego (na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego)”, unpublished part of doctoral dissertation.

Tarnowska M., „Kiedy odmawiamy ‘obcym’ człowieczeństwa? Uwarunkowania zjawiska infrahumanizacji”, [in:] M. Kofta, M. Bilewicz (eds.), Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe, Wyd. Naukowe PWN, Warsaw

Wilgocka-Okoń B., Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warsaw 2003.

Wiśniewski M., Haska A., „Społeczna mapa stereotypów”, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warsaw 2012, <http://cbu.psychologia.pl/uploads/Raporty%20%20Deconspirator/Winiewski&Haska_Deconspirator_mapa%20stereotypow.pdf> [accessed on 4.08. 2019].

Zamkowska A., „Psychospołeczne i edukacyjne funkcjonowanie ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej”, [in:] Z. Gajdzica (ed.), Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym, Wyd. Humanitas, Sosnowiec 2008.

Żółkowska T., „Normalizacja niedokończona teoria praktyki”, Niepełnosprawność 2011, no. 5, pp. 85–93. <http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Niepelnosprawnosc/Niepelnosprawnosc-r2011-t-n5/Niepelnosprawnosc-r2011-t-n5-s85-93/Niepelnosprawnosc-r2011-t-n5-s85-93.pdf> [accessed on 15.02. 2019].