The dynamics of the language development of twins with perinatal difficulties from a neurologopedic perspective
PDF (English)

Słowa kluczowe

oligophasia
intellectual disability
neurological damage
speech disorders

Jak cytować

Krystian, M. . (2019). The dynamics of the language development of twins with perinatal difficulties from a neurologopedic perspective. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 273–298. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.13

Abstrakt

Manicki Krystian, The dynamics of the language development of twins with perinatal difficulties from a neurologopedic perspective. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 273–298. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.13

The present article attempts to evaluate the language development of 6-year-old twins with neurological damage developed during the perinatal period. First, the author discusses theoretical issues related to the most frequently occurring cerebrovascular diseases in children and their consequences leading to speech development disorders. Then, a neurologopedic diagnosis procedure with the use of selected research tools is described.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.13
PDF (English)

Bibliografia

Błeszyński J., Kaczorowska-Bray K. (2012), Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną (1st ed.), Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia.

Błeszyński J. (2015), Diagnoza rozwoju mowy osób z niepełnosprawnością intelektualną, [in:] Czaplewska E., Milewski S. (ed.), Diagnoza logopedyczna. Podręcznik akademicki (1st ed.), Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Coppens-Hofman M., Terband H., Snik A. et al. (2016), Speech Characteristics and Intelligibility in Adults with Mild and Moderate Intellectual Disabilities, Folia Phoniatrica et Logopaedica, 68, pp. 175–182.

Emiluta-Rozya D. (2013), Całościowe badanie logopedyczne z materiałem obrazkowym (1st ed.), Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gacka E. (2016), Zaburzenia rozwoju mowy u dzieci z porodów przedwczesnych. Diagnoza i efekty oddziaływań terapeutycznych, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Gałecki P., Pilecki M., Rymaszewska J. et al. (2018), Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5 (5th ed.), Wrocław: Edra Urban & Partner.

Grabias S. (2001), Perspektywy opisu zaburzeń mowy, [in:] Grabias S. (ed.), Zaburzenia mowy. Mowa. Teoria. Praktyka, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Grabias S. (2013), O ostrość refleksji naukowej. Przedmiot logopedii i procedury logopedycznego postępowania, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (ed.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk, Harmonia Universalis.

Jęczeń U. (2012), Symptomy oligofazji w upośledzeniu umysłowym, [in:] Grabias S., Kurkowski M. (ed.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Kirton A., de Veber G. (2013), Life After Perinatal Stroke, Stroke, 44, pp. 3265- 3271.

Konopska L. (2006), Wymowa osób z wadą zgryzu, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Łobocki M. (2008), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych (7th ed.), Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Marrus N., Hall L. (2017), Intellectual Disability and Language Disorder, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 26, pp. 539–554.

Maszczak T. (1998), Kultura fizyczna w edukacji osób niepełnosprawnych, [in:] Chodkowska M. (ed.), Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości, Lublin, Wydawnictwo UMCS.

Mazanek E. (1998), Rozwój umysłowy dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, [in:] Mazanek E. (ed.), Dziecko niepełnosprawne ruchowo, cz. 3. Wychowanie i nauczanie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, Warszawa, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogicznes, pp. 73–78.

Memisevic H., Hadzic S. (2013), Speech and Language Disorders in Children with Intellectual Disability in Bosnia and Herzegovina, Disability, CBR and Inclusive Development, 24, pp. 92–99.

Michałowicz R. (2001), Mózgowe porażenie dziecięce (1st ed.), Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Ostapiuk B. (1997), Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego – propozycja terminów i klasyfikacji, Audiofonologia, 10, pp. 117–136.

Pennock K. (1994), Ratowanie dzieci z uszkodzeniem mózgu (2nd ed.), Toruń, Wydawnictwo Graffiti BC.

Pietrzak-Szymańska B. (2013), Ciąża wielopłodowa a ryzyko zaburzeń rozwoju psychomotorycznego u dzieci, [in:] Pietrzak-Szymańska B. (ed.), Wspieranie rozwoju mowy dzieci urodzonych przedwcześnie i niepełnosprawnych, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.

Pilarska E. (2017), Choroby naczyniowe mózgu u dzieci, [in:] Steinborn B. (ed.), Neurologia wieku rozwojowego (1st ed.), Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 983–1021.

Pluta-Wojciechowska D. (2012), Opis zaburzeń mowy jako pierwszy etap postępowania logopedycznego, Logopedia Silesiana, 1, pp. 31–46.

Pluta-Wojciechowska D. (2019), Dyslalia obwodowa. Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń (2nd ed.), Bytom, Wydawnictwo Ergo-Sum.

Podgórska-Jachnik D. (2009), Uzasadnienie potrzeby wczesnych oddziaływań wspomagających rozwój dziecka jako jednego z głównych kierunków rozwoju współczesnej pedagogiki specjalnej, Niepełnosprawność, 1, pp. 91–102.

Podgórska-Jachnik D. (2016), Specyfika wczesnego wspomagania rozwoju i wczesnej interwencji logopedycznej w pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem, [in:] K. Kaczorowska- Bray, S. Milewski (ed.), Wczesna interwencja logopedyczna, Gdańsk, Wydawnictwo Harmonia Universalis.

Smoczyńska M. et al. (2015), Test Rozwoju Językowego. TRJ. Podręcznik. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Szurek M. (2017), Szczegółowa diagnoza logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym jako podstawa skutecznej terapii, Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, 18, pp. 165–184.

Tanajewska A., Naprawa R., Stawska J. (2014), Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa, Wydawnictwo Difin.

Tarkowski Z. (2005), Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia, [in:] Gałkowski T., Szeląg E., Jastrzębowska G. (ed.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Terband H., Coppens-Hofman M., Reffeltrath M. et al. (2017), Effectiveness of speech therapy in adults with intellectual disabilities, Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 31, pp. 236-248.

Trauner D., Eshagh K., Ballantyne A. et al. (2013), Early language development after peri-natal stroke, Brain & Language, 127, 399–403.

Woolpert D., Reilly J. (2016), Investigating the extent of neuroplasticity: Writing in children with perinatal stroke, Neuropsychologia, 89, pp. 105–118.

Zakrzewski K. (2017), Wady rozwojowe układu nerwowego, [in:] Steinborn B. (ed.), Neurologia wieku rozwojowego (1st ed.), Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 609–641.