Requirements for the teacher-therapist of persons with autism spectrum disorder – challenges for the new specialisation
PDF (English)

Słowa kluczowe

autism spectrum disorder
teacher-therapist of autistic people

Jak cytować

Buława-Halasz, J. . (2019). Requirements for the teacher-therapist of persons with autism spectrum disorder – challenges for the new specialisation. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 335–349. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.15

Abstrakt

Joanna Buława-Halasz, Requirements for the teacher-therapist of persons with autism spectrum disorder – challenges for the new specialisation. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 335–349. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/ 10.14746/ikps.2019.27.15

The text concerns the introduced standards for educating teachers-therapists of persons with autism spectrum disorder. This new specialisation in special pedagogy is meant to respond to the needs of autistic people, but its form is not fully responsive to real needs in this area.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.15
PDF (English)

Bibliografia

Buława-Halasz J., Rehabilitacja społeczna i zawodowa dorosłych osób autystycznych. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2017.

Cherniss C., Professional burnout in human service organizations. Westport, CT: Praeger, 1980; as quoted in: T. Chmiel, Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław 2014.

Chmiel T., Wizje i (re)wizje przygotowania do zawodu nauczyciela, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wroclaw 2014.

Davies M., Czerpanie przez pracownika socjalnego z zasobów własnego “Ja”. Fragments of tenth chapter of the book by M. Davies (1985) “The Essential Social Worker. A Guide to Positive Practice”. Wildwood House, Gower House, translated by: H. Grzegołowska-Klarkowska, [in:] Praca socjalna. Pomoc społeczna, selection and compilation by J. Kwaśniewski, Interart, Warsaw 1998.

Kohut D., Terapeuta i jego osobowość w kontekście syndromu wypalenia zawodowego [in:] Dziecko o specjalnych potrzebach w kręgu interdyscyplinarnej terapii, ed. D. Kohut, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.

Krause A., O psuciu pedagogiki – rozważania na kanwie doświadczeń członka PKA, „Rocznik pedagogiczny” 2014, no. 37.

Morgan H., Dorośli z autyzmem. Teoria i praktyka, Fundacja Wspólnota Nadziei, Krakow 2004.

Pisula E., Efektywność terapii i edukacji osób z zaburzeniami należącymi do autystycznego spektrum, <https://www.slideshare.net/crisma61/efektywno-terapii-i-edukacji-osob-z-zaburzeniami-nalezacymi-do-autystycznego-spektrum-14291559>[14.08.2019].

Plewka C., Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Wydawnictwo Instytutu Badań Edukacyjnych, Warsaw 2009.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dziennik Ustaw 2017, item 1578.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw 2012, item 131.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dziennik Ustaw 2019, item 1450.

Rynkiewicz A., King B., Kalisz K., Słopień A., Janas-Kozik M., Łucka I., Kompetentni użytkownicy i standardy użytkowania wywiadu do diagnozowania autyzmu ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised) oraz protokołu obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2 (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition, [in:] „Psychiatria i Psychologia Kliniczna” 2018, no. 18(4), pp. 400–401, <http://www.psychiatria.com.pl/index.php/wydawnictwa/2018-vol-18-no-4/kompetentni-uzytkownicy-i-standardy-uzytkowania-wywiadu-dodiagnozowania-autyzmu-adi-r-autism-diagnostic-interview-revised-oraz-protokolu-obserwacji-do-diagnozowania-zaburzen-ze-spektrum-autyzmu-ados-2-autism-diagnostic-observ?aid=795< [14.08.2019].

Schön D.A., The reflective practitioner. How professionals think in action, Basic Books, London and New York 1983, <https://books.google.pl/books?id=OT9BDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Donald+A.+Sch%C3%B6n%22&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwi6hbWi48jhAhXrpIsKHdjSD9gQ6AEIKDAA#v=onepage&q&f=false> [11.04.2019].

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Krakow 2013.

Zaorska M., Rola i miejsce pedagoga specjalnego w kreowaniu działalności edukacyjno-terapeutycznej, [in:] “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Pedagogika XXVIII/2012. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 2012, journal 405. Torun: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, <https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/640/AUNC_PED.2012.001,Zaorska.pdf?sequence=1> [5.04.2019].

Internet sources

Expert opinion Obciążenia psychofizyczne w zawodzie nauczyciela i ich wpływ na zdrowie, compiled under supervision of Professor Mariola Śliwińska-Kowalska, MD, PhD, Lodz 2004, <http://old.pomorskie.znp.edu.pl/nowe_pliki/eksperty za.doc> [19.05.2019].

ICD-10. (2008). Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Tenth revision. Volume I. World Health Organization. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia: <https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Wytyczne/statystyka/icd10tomi_56a8f5a554a18.pdf> [14.10.2019].

ICD-11: <https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/437815624> [15.05.2019].

Komitet Neurobiologii Polskiej Akademii Nauk, Opinia dotycząca podstaw naukowych metody „Kinezjologii Edukacyjnej” oraz konsekwencji jej stosowania, Warsaw 2006, <http://www.kneurobiologii.pan.pl/images/storie /opinia%20dotyczaca%20podstaw%20naukowych%20metody%20kinezjologii%20edukacyjnej%20oraz%20konsekwencji%20ich%20stosowania.pdf> [15.08.2019].

Najwyższa Izba Kontroli: <https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-przygotowaniu-do-zawodu-nauczyciela.html> [11.04.2019].

Polska Komisja Akredytacyjna: <http://www.pka.edu.pl/> [05.05.2019].

researchautism.net: <http://www.researchautism.net/autism-interventions/introduction-autism-interventions> [14.08.2019].

WHO: <https://www.who.int/classifications/icd/en/> [15.05.2019].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.