Child with Down Syndrome in a peer group.
PDF (English)

Słowa kluczowe

peer group
Down syndrome
integration

Jak cytować

Jędrzejowska, A. . (2019). Child with Down Syndrome in a peer group. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 351–372. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.16

Abstrakt

Agnieszka Jędrzejowska, Child with Down Syndrome in a peer group. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 351–372.
Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.16

The attitude towards people with disabilities has changed over the last century. Both deinstitutionalisation as well as integration and normalisation allowed many people with intellectual disabilities to improve their social situation. An example of such a systemic solution supporting the development of disabled persons are integration groups. The subject of this article is a report from a pilot study on the functioning of a group of children with Down syndrome within an integration group. The objective of this study was the presentation of the reasonability of inclusion within the integration group of children with Down’s Syndrome (with the homogeneous dysfunction). Observation and sociometric tests covered children with Down syndrome from two integration groups from kindergarten no. 109 in Wrocław, Poland. I consider the essence of integration, following A. Maciarz, to be the feeling of social bonds experienced by a disabled individual, a sense of belonging to a group, as well as the conviction that one is accepted by it, despite the fact that the standards adopted by their community are not always and not fully met by them. The research was carried out for six months in a kindergarten where I was a special educator.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.16
PDF (English)

Bibliografia

Apanowicz J., Metodologia ogólna, Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej BERNARDINUM, Gdynia 2002.

Brzezińska A.I., Socjometria, [in:] J.M. Brzeziński (ed.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2011, pp. 243–296.

Cyrański Cz., Kwaśniewska M., Program wychowania przedszkolnego MOJE PRZEDSZKOLE, permit no.: DKW-4013-3/01, Wydawnictwo MAC EDUKACJA, Kielce 2003.

Ćwirynkało K., Żyta A., Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? Doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek, „Szkoła Specjalna” 2014, no. 3, pp. 186–201.

Dykcik W., Problemy autonomii, integracji społecznej i normalizacji życia osób niepełnosprawnych w środowisku, [in:] Pedagogika specjalna, ed. by W. Dykcik, Wydawnictwo Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań 2001, p. 29.

Jakubowska U., Wokół pojęcia kompetencja społeczna – ujęcie komunikacyjne, „Przegląd Psychologiczny”, vol. 39 (3–4), 1996, pp. 29–40.

Jędrzejowska A., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołęm Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej, Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwa Oświatowe, Wrocław 2017.

Jonczy-Adamska M., Edukacja włączająca/inkluzyjna, <https://rownosc.info/dictionary/edukacja-waczajaca-inkluzyjna/> [19.08.2019].

Jurgiel-Aleksander A., Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza, „Rocznik Andragogiczny” 2016, no. 23, pp. 267–282.

Kaczorowska-Bray K., Zaburzenia komunikacji językowej w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, [in:] Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoretyczne determinanty problemu, ed. by J.J. Błeszyński, K. Kaczorowska-Bray, Wydawictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.

Kaja B., Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2010.

Kielar-Turska M., Średnie dzieciństwo – wiek przedszkolny, [in:] „Psychologia rozwoju człowieka”, ed. by J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 202–233.

Maciarz A., Cel i istota społecznej integracji, [in:] „Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych”, ed. by A. Maciarz, Kraków 1999.

Matczak A., Kwestionariusz Komptencji Społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2001.

Pilch T., Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, [in:] Pedagogika społeczna, ed. by T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995, pp. 174–186.

Schaffer R.H., Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia, transl. by R. Andruszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Strzelecka A., Korygowanie zaburzeń rozwoju społecznego w klasie szkolnej, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Katowice 1987.

Twardowski A., Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, Wydawnictwo Instytut Pedagogiczno-Artystyczny, Kalisz 2002.

Witkowski T., Metody PAC i PAS w społecznej rewalidacji upośledzonych umysłowo, Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego

Ministerstwa Edukacji Narodowej, Warszawa 1988.

Żyta A., Życie z zespołem Downa. Narracja biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.