Demanding disability – an analysis of opportunities and threats related to the functioning of people with mild intellectual disabilities. Part 2.
PDF (English)

Słowa kluczowe

mild intellectual disability
educational disability
cultural and economic capital

Jak cytować

Katarzyna Parys, K. P., & Olszewski, S. . (2019). Demanding disability – an analysis of opportunities and threats related to the functioning of people with mild intellectual disabilities. Part 2. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 389–401. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.18

Abstrakt

Katarzyna Parys, Sławomir Olszewski, Demanding disability – an analysis of opportunities and threats related to the functioning of people with mild intellectual disabilities. Part 2. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 389–401. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.18
The thesis considered in the article is the statement that mild intellectual disability is a demanding disability. Three dimensions were distinguished in the description of the situation of persons with a mild intellectual disability:
1. Attributes of the phenomenon of mild intellectual disability
2. Attributes of the population of people with mild intellectual disabilities
3. Attributes of selected elements of the mesosystem of people with mild intellectual disabilities

The key phenomena for these dimensions were analysed. The ambiguity of these phenomena has become the basis for considering the opportunities and threats that they may pose. Due to the extensiveness of the issues raised, the issues discussed are presented in two parts. The present text considers the third of these dimensions and the final reflections formulated on the basis of the conducted analysis.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.18
PDF (English)

Bibliografia

Borzyszkowska H., Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997.

Gajdzica Z., Edukacyjne konteksty bezradności społecznej osób z lekkim upośledzeniem umysłowym, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2007.

Giryński A., Środowisko rodzinne a formy niedostosowania społecznego osób niepełnosprawnych umysłowo, „Szkoła Specjalna” 1958, no. 4–5, pp. 254–261.

Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1999.

Kazanowski Z., Środowisko rodzinne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

Kostrzewski R., Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo, [in:] Upośledzenie umysłowe – pedagogika, ed. by K. Kirejczyk, PWN, Warszawa 1981, pp. 97–129.

Kościelska M., Upośledzenie umysłowe a rozwój społeczny. Badania uczniów szkół specjalnych, PWN, Warszawa 1984.

Kozubska A., Opieka i wychowanie w rodzinie dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.

Lewis O., Dzieci Sancheza, transl. by A. Olędzka-Frybesowa, Wydawnictwo Bona, Warszawa 2011.

Obuchowska I., Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, [in:] Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, ed. by I. Obuchowska, WSiP, Warszawa 1991, pp. 199–238.

Olszewski S., Parys K., Wektory zmian zachodzących w polskiej pedagogice specjalnej, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” 2018, no. 32, pp. 13–26.

Ostrowska A., Firkowska-Mankiewicz A., Społeczne uwarunkowania lekkiego upośledzenia umysłowego, [in:] O integrację społeczną młodocianych i dorosłych upośledzonych umysłowo, ed. by I. Wald, WSiP, Warszawa 1978, pp. 26–36.

Otrębski W., Osoby z upośledzeniem umysłowym w sytuacji pracy, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Parys K., Przeciwdziałanie petryfikacji nierówności społecznych w procesie edukacji – w kierunku zwiększania szans rozwojowych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych” 2017, LXX, pp. 67–80.

Ramik-Mażewska I., Jakość życia absolwentów zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2011.

Schier K., Dorosłe dzieci, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.

Szumski G., Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych, Wydawnictwo APS, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Wojciechowski F., Dziecko umysłowo upośledzone w rodzinie, WSiP, Warszawa 1990.

Żółkowska T., Rodzina a funkcjonowanie w klasie szkolnej ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 1994.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.