Categories and activities in the area of inclusion of people with disabilities found within commune strategies – selected examples based on the communes of the counties of Żywiec and Cieszyn districts
PDF (English)

Słowa kluczowe

commune
Strategies of development
Strategies for solving social problems
people with disabilities
good practices in the area of inclusion

Jak cytować

MRÓZEK, S. . (2019). Categories and activities in the area of inclusion of people with disabilities found within commune strategies – selected examples based on the communes of the counties of Żywiec and Cieszyn districts. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 29–52. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.02

Abstrakt

Sebastian Mrózek, Categories and activities in the area of inclusion of people with disabilities found within commune strategies – selected examples based on the communes of the counties of Żywiec and Cieszyn districts. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 29–52. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.02
The issue of strategies of activities aimed at people with disabilities living in the relevant communes is a topic rarely undertaken in discourse of special pedagogy. These issues are found among the other activities that local government entities are contemporary obligated to implement, and span solutions and activities in the area of inclusion for people with disabilities. It is hence important to know and overcome problems and barriers that hinder or block the right functioning of people with disabilities. Some of solutions and activities are contained in the two types of communal strategic documents, these are: Commune Development Strategies and Strategies for solving social problems. The article consists of three parts. The first covers the characteristics of communal strategies and social policy towards people with disabilities. The second part presents the assumptions and results of research based on a qualitative analysis of strategic documents of 27 communes (about 3900 pages of documents) in terms of categories and activities regarding the inclusion of people with disabilities. The whole is summarised in the final conclusions. The aim of the study is preliminary recognition of exemplary activities found in the strategies of communes from the counties of Żywiec and Cieszyn. Text notes the “good practices” and noteworthy solutions for inclusion applied by local government entities with respect to people with disabilities.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.02
PDF (English)

Bibliografia

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Bąbska B., Rozpoznanie potrzeb grup marginalizowanych i wykluczonych, [in:] M. Grewiński, B. Skrzypczak (ed.), „Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej”, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011, pp. 135-154.

Chandler A.D., Strategy and Structure, MIT Press, Cambridge, Mass 1962.

Frysztacki K., Wokół istoty „społecznego wykluczenia” oraz „społecznego włączenia”, [in:] Ekskluzja i inkluzja społeczna. Diagnoza – Uwarunkowania – Kierunki działań, ed. by J. Grotowska-Leder, K. Faliszek, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005, p. 18.

Gajdzica Z., Social policy of the local government unit as an initiator of good practices in activating the disabled, [in:] „Osoba niepełnosprawna w środowisku lokalnym. Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, ed. by I. Fajfer-Kruczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, vol. 20, pp. 14-15.

Gajdzica Z., Mrózek S., Cele i zadania działań edukacyjnych w obszarze kształcenia uczniów z niepełnosprawnością oraz edukacji o niepełnosprawności zawarte w strategiach rozwoju gmin a problem rozwoju edukacji inkluzyjnej, [in:] „Studia Pedagogiczne. Wokół wyzwań pedagogicznych”, ed. by Z. Gajdzica, vol. LXX, Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Pedagogicznych, Cieszyn 2017.

Głąbicka K., Strategie rozwiązywania problemów społecznych jako przykład realizacji lokalnej polityki społecznej, „Wrocławskie Studia Politologiczne”, 15/2013, p. 190.

Grewiński M., Wieloaspektowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2009.

Grewiński M., Karwacki A., Strategia – istota, reguły i wyzwania implementacji ze środowiska biznesu do polityki społecznej, [in:] Strategie w polityce społecznej, ed. by M. Grewiński, A. Karwacki, publication co-financed from resources of the European Social Fund as part of the Human Capital Operational Programme, priority VII, activity 7.1.3., Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa, 2011, pp. 16-18.

Grochmal-Bach B., Czyż A., Skoczek A. (ed.), Segregacja. Integracja. Inkluzja, Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Kołaczek B., Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2010.

Kołomycew A., Kotarba B., Interes polityczny w realizacji polityki oświatowej, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2018.

Lejzerowicz M., Książkiewicz A., Osoba z niepełnosprawnością a instytucje pomocowe, Wydawnictwo Gaskor, Wrocław 2012.

Lipiński A., Strategie rozwoju lokalnego, [in:] „Strategie rozwiązywania problemów społecznych w subregionie radomskim”, ed. by K. Głąbicka, Biuletyn Informacji PTPS, Ramom 2011, p. 27.

Obłój K., Trybuchowski M., Zarządzanie strategiczne, [in:] „Zarządzanie. Teoria i praktyka”, ed. by A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydanie piąte zmienione, Warszawa 2006, p. 127.

Pawłowska E., Strategia rozwiązywania problemów społecznych – nowa jakość usług społecznych w Szklarskiej Porębie, [in:] „Środowiskowe usługi społeczne – nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej”, ed. by M. Grewiński, B. Skrzypczak, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011, p. 294.

Radziejewska M., Mazurczak A., Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Poradnik RPO, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2013.

Simon H.A., Działanie administracji, PWN, Warszawa 1976.

Szczepaniak K., Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, no. 42/2012.

Trawkowska D., Działania pozorne w pomocy społecznej – przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej, „Problemy polityki społecznej. Studia i dyskusje”, 10/2007, Dom Wydawniczy „Elipsa”, Warszawa 2007.

Wołowiec T., Reśko D., Strategia rozwoju gminy jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą, „Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA”, 5(2/2012).

Zajadacz A., Śniadek J., Modele niepełnosprawności jako determinanty przeobrażeń struktury podażowej rynku turystycznego dostępnego dla osób niepełnosprawnych, [in:] „Ewolucja podaży i popytu w turystyce”, ed. by B. Walas, J. Sobczuk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka, 2014, pp. 215-216.

List of analysed strategies

Strategy of Integration and Solution of Social Problems of the commune of Czernichów for the years 2019–2029, <http://www.gops.czernichow.com.pl/pliki/Strategia%20rozwi%C4%85zywania%20problem%C3%B3w%20spo%C5%82ecznych_PROJEKT.pdf> [access: 25.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Gilowice for the years 2015–2022, <http://www.gilowice.pl/zdjecia/ak/zal/strategia-gilowice_201511171402.pdf> [access: 25.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Gilowice for the years 2008–2020, <http://mapa-reagujemy.slask.pl/wp-content/uploads/2013/12/STRATEGIA_2008-20_GILOWICE.pdf> [access: 25.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Jeleśnia for the years 2015–2020, <http://www.jelesnia.pl/zdjecia/ak/1494/strategia-jelesnia-ver-4_201512211141.pdf> [access: 25.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Jeleśnia for the years 2013–2017,<http://www.bip.jelesnia.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=122&id=4466> [access: 25.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Koszarawa for the years 2016–2020,

<http://bip.gwkoszarawa.finn.pl/res/serwisy/pliki/13492422?version=1.0> [access: 28.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Lipowa do 2020 roku, <http://www.lipowa.pl/assets/lipowa/media/files/d2878fcf-11a9-4cb9-8411-0f4e05f77c12/strategia-rozwoju-gminy-lipowa-projekt.pdf> [access: 28.04.2019].

Strategy of Integration and Solution of Social Problems of the commune of Lipowa for the years 2018–2023, <http://bip.lipowa.pl/uchwala-no.-xliv-324-18-rady-gminy-lipowa-z-dnia-25-stycznia-2018-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywaniaproblemow-spolecznych-gminy-lipowa-na-lata-2018-2023> [access: 28.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Łodygowice for the years 2014–2020, <http://www.lodygowice.pl/i/images/file/bar573.pdf> [access: 28.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Łodygowice for the years 2014–2024,

<http://www.lodygowice.pl/!data/dokumenty/program%20pomocy%20dziecku%20i%20rodzinie.pdf> [access: 28.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Łękawica for the years 2014–2025, [access: 29.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems for the Commune of Łękawica for the years 2016–2025,<http://www.bip.lekawica.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=309&id=2792> [access: 29.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Milówka for the years 2015–2025, [access: 29.04.2019].

Strategy of Integration and Solution of Social Problems in the Commune of Milówka for the years 2014–2020, <http://www.bip.milowka.com.pl/BIP.aspx?Sel=5845&ident=5240&js=1> [access: 29.04.2019].

Development Programme for the Commune of Radziechowy-Wieprz for the years 2016–2027,

<http://www.radziechowy-wieprz.pl/upload/statement/22/files/422/programrozwoju-gminy-radziechowy-wieprz-na-lata-2016-2027.pdf> [access: 29.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Radziechowy-Wieprz for the years 2014–2020, <http://gopswieprz.pl/wp-content/uploads/2017/07/STRATEGIA-2014-2020-pdf.pdf> [access: 29.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Rajcza for the years 2014–2020, <http://www.rajcza.pl/zdjecia/ak/zal/strategia-12-11-2015_201511131334.pdf> [access: 29.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Ślemień for the years 2014–2022, <http://slemien.pl/images/Artyku%C5%82/Za%C5%82%C4%85cznik_do_uchwa%C5%82y_VIII.33.2015.pdf> [access: 29.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems of the commune of Ślemień for the years 2008–2015,

<http://ugslemien.bip.org.pl/pliki/ugslemien/ug_20140122_00000.pdf> [access: 29.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Świnna for the years 2015–2022, [access: 29.04.2019].

Strategy of Integration and Solution of Social Problems of the commune of Świnna for the years 2015–2020, <http://mapa-reagujemy.slask.pl/mapa/swinna/> [access:29.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems of the commune of Ujsoły for the years 2014–2020,

<http://www.bip-gops.ujsoly.com.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=11&id=31> [access: 30.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Węgierska Górka for the years 2018–2025,

<https://www.bip.wegierska-gorka.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=321&id=3027> [access: 30.04.2019].

Strategy of Integration and Solution of Social Problems of the commune of Węgierska Górka for the years 2014–2020, <http://www.bip.wegierska-gorka.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=230&id=2132> [access: 30.04.2019].

Strategy of Sustainable Socio-Economic Development of the County of Żywiec for the years 2006–2020, <https://bip-pzzywiec.finn.pl/res/serwisy/bip-pzzywiec/komunikaty/_007_002_405638.pdf> [access: 30.04.2019].

Strategy for Solving Social Problems for the city of Żywiec for the years 2014–2020,

<http://www.bip.zywiec.pl/index.php?modul=aktualnosci&kat_id=54&id=3597> [access: 30.04.2019].

Development Strategy of the Commune of Brenna do 2020 roku, <http://www.bip.brenna.org.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-189> [access: 02.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Brenna for the years 2014–2020,

[access: 02.05.2019].

Development Strategy of the Commune of Chybie for the years 2015–2025, <http://www.chybie.pl/asp/pliki/aktualnosci/2016_03_02_strategia_gminy_chybie.pdf> [access: 02.05.2019].

Gminna Strategy for Solving Social Problems of the commune of Chybie for the years 2014–2020, <http://www.mapa-reagujemy.slask.pl/wp-content/uploads/…/Chybie_STRATEGIA2015-2022.doc> [access: 02.05.2019].

Development Strategy for the City of Cieszyn for the years 2010–2020, <http://www.cieszyn.pl/p=categoriesShow&iCategory=158> [access: 02.05.2019].

Commune Strategy for Solving Social Problems of the City of Cieszyn for the years 2014– 2020 <http://mapa-reagujemy.slask.pl/wp-content/uploads/2013/11/strategia_2014_20_cieszyn.pdf> [access: 02.05.2019].

Development Strategy of the Commune of Dębowiec for the years 2016–2025, [access: 02.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Dębowiec for the years 2012–2020,

<http://mapa-reagujemy.slask.pl/wp-content/uploads/2013/11/Strategia-Rozwi%C4%85zywania-Problem%C3%B3w-Spo%C5%82ecznych-w-Gminie-D%C4%99bowiec-na-lata-2012-2020.pdf> [access: 02.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems of the commune of Goleszów for the years 2016–2020,

<http://www.gops-goleszow.pl/files/Zarzadzenie%20nr%200050.102.2016.pdf> [access: 04.05.2019].

Development Strategy of the Commune of Goleszów for the years 2016–2026, <http://www.goleszow.bip.net.pl/?a=9914> [access: 04.05.2019].

Development Strategy of the Commune of Hażlach for the years 2011–2020, [access: 04.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems of the commune of Hażlach for the years 2011–2020, <http://mapa-reagujemy.slask.pl/wp-content/uploads/2013/11/Strategia_Rozwi%C4%85zywania-Problem%C3%B3w Spo%C5%82ecznych-wraz-z-programami.pdf> [access: 04.05.2019].

Commune of Istebna, Development Strategy 2020, <http://e-bip.pl/Start/23464/Information/222667> [access: 04.05.2019].

Commune Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Istebna for the years 2016–2022, [access: 04.05.2019].

Development Strategy of the Commune of Skoczów for the years 2014–2020, <http://bip.skoczow.pl/uchwala-no.-xli-528-2014-w-sprawie-przyjecia-startegii-rozwoju-gminy-skoczow-na-lata-2014-2020/porownaj/3/2> [access: 04.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems for the Commune of Skoczów for the years 2014–2020 <http://bip.skoczow.pl/uchwala-no.-xxxv-454-2013-w-sprawie-przyjecia-gminnej-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-gminy-skoczow-na-lata-2014-2020> [access: 04.05.2019].

Strategy of Development of the City and Commune of Strumień for the years 2014–2022,

<http://www.strumien.bip.net.pl/?c=338> [access: 04.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems in the Commune of Strumień for the years 2011–2018,

<http://mapa-reagujemy.slask.pl/wp-content/uploads/2013/11/STRATEGIA_2011_18_STRUMIEN.pdf> [access: 04.05.2019].

Development Strategy for the City of Ustroń until the year 2020, <http://www.zgloszenia.ustron.pl/media/page/332/attachment/Strategia%20Rozwoju%20Miasta%20Ustro%C5%84%20do%202020%20roku.pdf> [access: 04.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems of the commune of Ustroń for the years 2016–2020,

[access: 04.05.2019].

Development Strategy for the City of Wisła until the year 2020, <http://docplayer.pl/10805945-Strategia-rozwoju-miasta-wisla-na-lata-2014-2022-1-s-t-r-o-n-a.html> [access: 04.05.2019].

Commune Strategy for Solving Social Problems in the City of Wisła for the years 2016–2024,<http://www.prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/254/501233/preview> [access: 04.05.2019].

Development Strategy of the Commune of Zebrzydowice until the year 2020, [access: 04.05.2019].

Strategy for Solving Social Problems of the commune of Zebrzydowice for the years 2011–2017, [access: 04.05.2019].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.