Special School as One of the Implementers of Education for Sustainable Development of Persons with Moderate and Severe Intellectual Disability, as well as Multiple Disability
PDF (English)

Słowa kluczowe

education for sustainable development
special school
core curriculum

Jak cytować

WENDREŃSKA, I. (2019). Special School as One of the Implementers of Education for Sustainable Development of Persons with Moderate and Severe Intellectual Disability, as well as Multiple Disability. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (27), 163–180. https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.08

Abstrakt

Iwona Wendreńska, Special school as one of the implementers of education for sustainable development of persons with moderate and severe intellec-tual disability, as well as multiple disability. Interdisciplinary Contexts of Special Pedagogy, no. 27, Poznań 2019. Pp. 163–180. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 2300-391X. e-ISSN 2658-283X. DOI: https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.08
The basis for choosing the subject of this article was the conviction that due to the recent expansion of the meaning of the term “sustainable development”, the essence of education for sustainable development, its objectives and tasks implemented in different types of schools, including special schools, are also subject to change. The article will present the results of research covering, on the one hand, the analysis of strategic and programme documents and, on the other hand, the results of surveys conducted among 164 teachers employed in special education institutions in the Silesian and Lublin Voivodships.

https://doi.org/10.14746/ikps.2019.27.08
PDF (English)

Bibliografia

Bałachowicz J., Idea zrównoważonego rozwoju w edukacji dziecka, „Prima Educatione” 2017, Vol. 1, pp. 21–38.

Banaszak B., The Constitution of the Republic of Poland, C.H. Beck, Warszawa 2012.

Batorczak A., Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Doctoral dissertation, Warsaw University, Warszawa 2013, pp. 113-184, <https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/457/Praca%20doktorska.pdf?sequence=1> [30.04.2019].

Bukowski Z., Zrównoważony rozwój w systemie prawa, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń 2009.

Education – there is a treasure hidden in it. Report for UNESCO by the International Commission for Education chaired by Jacques Delors, Association of Polish Educators of the UNESCO Publishing House, Warszawa 1998.

Expert opinion on education for sustainable development in Poland. Final report. Developed by a team of ITTI consultants, commissioned by the Ministry of the

Environment. Poznań 2012, <https://www.gov.pl/web/srodowisko/badaniadotyczace-edukacji-dla-zrownowazonego-rozwoju> [30.04.2019].

Gajuś-Lankamer E., Wójcik A.M., Analiza ciągłości edukacji dla zrównoważonego rozwoju w aspekcie środowiskowym na różnych poziomach kształcenia ogólnego w Polsce, „Problemy Ekologii” 2009, Vol. 13, No. 5, pp. 249–250.

Global Action Programme on Education for Sustainable Development, <https://en.unesco.org/gap> [30.04.2019].

Jastrzębska E.M. et al., Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli, Forum Odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2011.

Constitution of the Republic of Poland, Journal of Laws of 1997, No. 78, item 483.

Kostecka J., Dekada edukacji dla zrównoważonego rozwoju – wizja, cel, strategia, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2009, Vol. 4, No. 2, pp. 101–106.

Kozak Z., O pojęciach rozwoju zrównoważonego i ekorozwoju, [in:] Ochrona środowiska w filozofii i teologii, ed. J.M. Dołęga, J.W. Czartoszewski, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1999, pp. 257–259.

Lewandowska E., Zrównoważony rozwój i edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Konceptualizacja idei, [in:] Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie społeczeństwa wiedzy, ed. A. Korwin-Szymanowska, E. Lewandowska, A. Witkowska-Tomaszewska, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, pp. 39–72.

Milenijne Cele Rozwoju, <http://www.unic.un.org.pl/cele.php> [30.04.2019].

National Strategy for Ecological Education, Ministry of the Environment, Warszawa 2001.

Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development, PWN, Warszawa 1991.

Ogrodnik B., Filozoficzne podstawy edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, [in:] Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, ed. B. Ogrodnik, R. Kulik, P. Skubała, Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 2010, pp. 9–47.

Olejarczyk E., Zasada zrównoważonego rozwoju w systemie prawa polskiego – wybrane zagadnienia, „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2016, No. 2, pp. 119–140.

Papuziński A., Edukacja ekologiczna jako instrument polityki ekologicznej, [in:] Polityka ekologiczna III Rzeczypospolitej, ed. A. Papuziński, Wydawnictwo Uczelniane AB, Bydgoszcz 2000, pp. 113–132.

Pawłowski L., Rola monitoringu środowiska w realizacji zrównoważonego rozwoju, „Rocznik Ochrona Środowiska” 2011, Vol. 13, pp. 333–345.

Polish UNESCO Committee, Agenda for Sustainable Development 2030, <http://www.unesco.pl/662> [30.04.2019].

Polish UNESCO Committee, UNESCO and the Decade of Education for Sustainable Development, <http://www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj> [30.04.2019].

Regulation of the Minister of National Education of 14 February 2017 on the core curriculum of pre-school education and the core curriculum of general education for primary schools, including for students with moderate or severe intellectual disabilities, general education for first-degree vocational schools, general education for special schools preparing for work and general education for post-secondary schools, Journal of Laws of 2017, item 356.

Regulation of the Minister of National Education of 27 August 2012 on the core curriculum of pre-school education and education in particular types of schools, Journal od Laws of 2012, item 977.

Rydzewski P., Social Dimensions of Sustainable Development in International Public Opinion, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2019, Vol. 14, No. 1, pp. 53–62.

Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2006, Vol. 1, No. 2, pp. 47–57.

Sztumski W., Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistniania, „Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development” 2006, Vol. 1, No. 2, pp. 73–76.

Śledzińska K., Kategoria odpowiedzialnego uczestnictwa jako aspekt edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, [in:] Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju, ed. O. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2016, pp. 85–121.

Terlecka M.K., Idea zrównoważonego rozwoju – o genezie, definicji, celach i zasadach słów kilka, [in:] Zrównoważony rozwój. Idea czy konieczność? Vol. 1, ed. A. Kleśta, M.K. Terlecka, Wydawnictwo ARMAGRAF, Krosno 2014, pp. 7–15.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Teaching and Learning for Sustainable Future, <http://www.unesco.org./eduacation/tlsf/>[30.04.2019].

Act of 14 December 2016 Educational Law, Journal of Laws of 2017, item 59.

Walosik A., Przez edukację do zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2013.

[30.04.2019].

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.