The resources of adults taking care of their elderly parents at home – a research report
PDF (English)

Słowa kluczowe

home care
elderly parents
caregivers
resources
needs

Jak cytować

Bartnikowska, U. ., & Ćwirynkało, K. . (2020). The resources of adults taking care of their elderly parents at home – a research report. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), 7–23. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.01

Abstrakt

Considering the increased demographic aging and system changes in the welfare system in Poland, home care became one of the most important forms of taking care of disabled or elderly persons. Although the country is rooted in the idea of a nanny state, based on large institutions and providing minimum income, for a long time now family has been considered as the basic provider of informal care to the elderly. The aim of the present study is to give some insight into the resources of adult children providing care to their elderly, disabled parents. In order to acquire a comprehensive perception of the phenomenon, the authors chose an interpretavist paradigm and applied a phenomenographic method. 21 participants, aged 41–65, who were caregivers of their parents, took part in semi-structured interviews. Two main research problems were formulated: (1) How do the participants perceive their resources as caregivers of their elderly, disabled parents? (2) What kind of support related to the care of their parents do they consider essential? Results: The participants distinguish two main kinds of resources: internal (e.g. values, passions, feelings for parents, economic situation) and external (e.g. parents, family, friends, professionals, medical equipment and centers they have access to). The narratives of the participants also indicate a number of needs they experience. Implications for practice are discussed.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.01
PDF (English)

Bibliografia

Aspalter C., Jinsoo K., Sojeung P., Analysing the welfare state in Poland, the Czech Republic, Hungary and Slovenia: An ideal-typical perspective, “Social Policy and Administration” 2009, t. 43, nr 2, pp. 170–185.

Assarroudi A., Heydari A., Phenomenography: A Missed Method in Medical Research, “Acta Facultatis Medicae Naissensis” 2016, t. 33, nr 3, pp. 217–225.

Bodnar A., Apel Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie deinstytucjonalizacji systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, 2016, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Apel%20do%20Prezes%20Rady%20Ministr%C3%B3w%20w%20sprawie%20deinstytucjonalizacji%2011.2017.pdf, 11.07.2018.

Ciczkowska-Giedziun M., Zmysłowska M., The family and child welfare system in Poland: Family assistantship as a new solution in social work with families, “Child Care in Practice” 2017, t. 24, nr 1, pp. 29–42.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, PWN, Warszawa 2010.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2011.

Hsieh H.-F., Shannon S.E., Three approaches to qualitative content analysis, “Qualitative Health Research” 2005, 15, pp. 1277–1288.

Hobfoll S.E., Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, GWP, Gdańsk 2006.

Husserl E., Nastawienie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Naturalizm, dualizm i psychologia psychofizyczna, [w:] Fenomenologia i socjologia, red. Z. Krasnodębski, PWN, Warszawa 1989, pp. 53–74.

Klukowska K., Opieka nad osobami starszymi. Co robić, gdy nie da się jej pogodzić z pracą zawodową? „Gazeta Wyborcza”, 27.07.2017. http://wyborcza.pl/7,97654,22153742,opieka-nad-osobami-starszymi-co-robic-gdy-nie-da-sie-jej.html, 11.07.2018.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, PWN, Warszawa 2010.

Li F., Fang X., Gao J., Ding H., Wang C., Xie C., Yang Y., Jin C., Determinants of formal care use and expenses among in-home elderly in Jing’an district, Shanghai, China, “PLoS ONE” 2017, t. 12, nr 4, pp. 1–10.

Marton F., Phenomenography – describing conceptions of the world around us, “Instructional Science” 1981, t. 10, pp. 177–200.

Paulston R.G., Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii paradygmatów, [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, IBE, Edytor, Warszawa–Toruń 1993, s. 25–50.

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, PWN, Warszawa 2010.

Sierakowska M., Doroszkiewicz H., Markowska H., Lewko J., Krajewska-Kułak E., Factors determining satisfaction of elderly people’s caregivers with the home care they provide, “Progress in Health Sciences” 2014, t. 4, nr 2, pp. 82–86.

Szatur-Jaworska B., System wsparcia społecznego osób starszych w Polsce, [w:] System wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania przegląd sytuacji propozycja modelu.

Raport Rzecznika Praw Obywatelskich, red. B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, Warszawa 2016, https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/System%20wsparcia%20os%C3%B3b%20starszych.pdf, 9.07.2018.

Szweda-Lewandowska M., Opieka nad osobami starszymi. Wspierający i wspierani, UŁ, Łódź 2017.

Topolewska M., Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego: Od kiedy opiekunowie dostaną więcej pieniędzy? „Gazeta Wyborcza”, 17.05.2018. http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1124373,podwyzka-zasilku-pielegnacyjnego-od-kiedy-opiekunowie-dostana-wiecej-pieniedzy.html, 11.07.2018.

Yates C., Partrige H., Bruce C., Exploring information experiences through phenomenography, “Library and Information Research” 2012, t. 36, nr 112, pp. 96–119.