Developing social competences of children with Down syndrome by playing
PDF (English)

Słowa kluczowe

Social competence
fun

Jak cytować

Jędrzejowska, A. . (2020). Developing social competences of children with Down syndrome by playing. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), 117–147. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.06

Abstrakt

The subject of this article is a report from a study on the functioning of children with Down syndrome in a pre-school integration group and the rationality of attending kindergarten. During the research, children with Down syndrome in two groups in a kindergarten in Wrocław were observed. The research started with the thesis that play is the basic form of children’s activity, in which, among others, the social competence of children is shaped. The activity most willingly chosen by children during free play were theatrical forms (role playing, puppet theatres, shadow theatres). The research was conducted for nine months; I was a researcher and educator in this kindergarten.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.06
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewska J., Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013.

Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.

Baczała D., Metoda Knillów a teoria osobowości Kurta Goldsteina (studium indywidualnego przypadku), [in:] Z. Gajdzica (ed.), Wspólne i swoiste zagadnienia edukacji i rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym, Wyd. Humanista, Sosnowiec 2008.

Bartosik B., Sadowska L., Kreft A., Postęp w rozwoju społecznym małych dzieci z zespołem Downa poddanych terapii według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU), [in:] J. Patkiewicz (ed.), Wspomaganie rozwoju dzieci z trudnościami w uczeniu się, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Wrocław 2004.

Bartosik B., Sadowska L., Choińska A.M., Dojrzałość społeczna dzieci z zespołem Downa rehabilitowanych zgodnie z zasadami Wrocławskiego Modelu Usprawniania w środowisku rodzinnym, [in:] J. Patkiewicz (ed.), Zespół Downa – postępy w leczeniu, rehabilitacji i edukacji, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Wrocław 2008.

Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

Białas A., Rodzina a problemy rozwoju, wychowania i socjalizacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, [in:] J. Patkiewicz (ed.), Udział rodziny w kompleksowej rehabilitacji i życiu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Wrocław 1999.

Birch A., Malim T., transl. by J. Łuczyński, M. Olejnik, Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

Borecka I., Drama w programach edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych, [in:] I. Borecka, M. Widerowska i in., Drama i arteterapia w szkole. Programy i scenariusze zajęć, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, Wałbrzych 2005.

Brown S., Vaughan Ch., Play: How It Shapes the Brain, Opens the Imagination, and Invigorates the Soul, Nowy Jork, Penguin Group, 2009.

Brzezińska A.I., Mielcarek M., Ratajczyk A., Mali aktorzy na scenie życia, czyli o rozwoju kompetencji społecznych w okresie dzieciństwa, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum” 2014, no. 2(33), A.I. Brzezińska, M. Bątkowski et al., O roli zabawy

w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia. Wychowanie w Przedszkolu, 2011, no. 10.

Brzezińska A.I., Socjometria, [in:] J.M. Brzeziński (ed.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011.

Cunningham C., Dzieci z zespołem Downa. Poradnik dla rodziców, WSiP, Warszawa 1992.

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą, Wydawnictwo Naukowe, US, Szczecin 1995.

Guzy-Steinke H., Wilk T., Uczeń i teatr. Realia a poszukiwania możliwości realizacji edukacji teatralnej w szkole, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2009.

Hall C.S., Lindzey G., Cambell G.B., Teorie osobowości, PWN, Warszawa 2004.

Jędrzejowska A., Wspomaganie rozwoju społecznego dzieci z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2017.

Kaczan T., Wpływ wczesnej rehabilitacji mowy na rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z ZD. A doctoral thesis written under the direction of prof. dr hab. S. Maria Pecyna, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001.

Kaszlińska K., Diagnozowanie kompetencji społecznej dzieci przedszkolnych – możliwości i ograniczenia, „Przegląd Pedagogiczny” 2015, no. 1.

Koszewska K., Co to są kompetencje społeczne?, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny „Meritum”, 2014, no. 2(33).

Kowalik S., Psychologia niepełnosprawności umysłowej Kowalik S., Psychologia niepełnosprawności umysłowej, [in:] H. Sęk (ed.), Psychologia kliniczna, Vol. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Lubowiecka J., Kompetencje społeczne w sytuacjach edukacyjnych w przedszkolu, [in:] H. Sowińska (ed.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony z rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.

Maciarz A., Rewalidacja społeczna dzieci, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Zielona Góra 1981.

Miśkowiec E., Kształtowanie umiejętności kontaktów społecznych dziecka w rodzinie i przedszkolu, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce” 2006, no 25/3.

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności, przeł. D. Kobylińska, P. Izdebski, A. Jaworska, Warszawa 2007.

Olechnowicz H., Terapia dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Plummer M., Jak kształtować umiejętności społeczne. Gry i zabawy grupowe dla dzieci od lat pięciu do jedenastu, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010.

Sadowska L., Bartosik B., Uspołecznianie dzieci z zespołem Downa jako proces pokonywania barier społecznych, [in:] J. Patkiewicz (ed.), Problemy barier rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Wrocław 2004.

Sobolewska A., Cela, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2002.

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej – czyli refleksyjny praktyk w działaniu, Wydawnictwa CODN, Warszawa, 2000.

Tarnowski J., Jak wychowywać?, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1993.

Twardowski A., Rola pełnosprawnych rówieśników w procesie wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, [in:] W. Dykcik, A. Twardowski (ed.), Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń,

Wyd. Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Poznań 2004.

Tylewska-Nowak B., Wiek przedszkolny – pomiędzy wyobcowaniem a grupą rówieśniczą, [in:] H. Kubiak, A. Jakoniuk-Diallo (ed.), Człowiek niepełnosprawny w otoczeniu społecznym, Wydawnictwo Difin SA, Warszawa 2011.

Włoch A., Maćkowiak K., Pedagogiczne aspekty procesu kreowania postaci scenicznej w teatrze, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2016.

Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.

Zausmer E., Zabawy i umiejętności manualne, [in:] S.M. Pueschel (ed.), Ku lepszej przyszłości. Zespół Downa. Przewodnik dla rodziców i opiekunów, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2009.

Żyta A., Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.