Students with special educational needs in distance learning during the COVID-19 pandemic – parents’ opinions
PDF (English)

Słowa kluczowe

parents
opinions
children with special educational needs
distance learning

Jak cytować

Trzcińska-Król, M. (2020). Students with special educational needs in distance learning during the COVID-19 pandemic – parents’ opinions. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (29), 173–191. https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.08

Abstrakt

This article focuses on how children with special educational needs, psychological and pedagogical opinions and advice and guidance on how to work with them, and their parents are coping in a distance learning situation. Four research problems have been formulated, i.e., What changes do parents notice in the child’s motivation to learn during distance learning education? What limitations and difficulties arise with distance learning education? What are the attitudes of children during distance learning in the opinions of their parents? Do parents notice any progress in their children’s learning during distance learning education? For research on the key methods used and interview technique. The research was conducted on the basis of the opinions of parents, who during distance learning education were strongly
involved in the educational processes of their children, and often took on the role of a teacher. Self-study for children is limited by the challenge, cannot be met, and remote learning evokes great emotions in them. In the opinion of parents, distance learning education tools are not conducive to the focus of attention on the part of their children.

https://doi.org/10.14746/ikps.2020.29.08
PDF (English)

Bibliografia

Doucet A., Netolicky D., Timmers K., Tuscano J., Thinking about Pedagogy in an Unfolding Pandemic School Closures, Independent Report written to inform the work of Education International and UNESCO, 2020. https://issuu.com/educationinternational/docs/2020_research_covid-19_eng [14.05.2020].

Franke R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk 2006.

Friedman-Nimz R., Skyba O., Personality Qualities That Help or Hinder Gifted and Talented Individuals, [in:] International Handbook on Giftedness, ed. L. Shavinina, Springer Netherlands, 2009, pp. 421–436.

Głoskowska-Sołdatow M., Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki, [in:] Edukacja dziecka – mity i fakty, ed. E. Jaszczyszyn, J. Szada-Borzyszkowska, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2010, pp. 422–431.

Góralski A., Metoda Przypadków kluczowych, [in:] Metody badań pedagogicznych w zarysie, ed. A. Góralski, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 1989, pp. 118–121.

Gudkova S., Wywiad w badaniach jakościowych, [in:] Badania jakościowe. Metody i narzędzia, ed. D. Jemielniak, Vol. 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012, pp. 111–130.

Kaczmarzyk M., Neurobiologiczny kontekst edukacji zdalnej, [in:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, ed. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020, pp. 20–24.

Knopik T., Uczeń zdolny jako uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [in:] Języki Obce w Szkole, No. 3/2018, pp. 13–18.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999.

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.

Łukasiewicz-Wieleba J., Rozpoznawanie potencjału oraz wzmocnienia i ograniczenia rozwoju zdolności dzieci w narracjach rodziców, Wyd. APS, Warszawa 2018.

Niepokólczycka-Gac J., Skuteczne budowanie motywacji do nauki, Portaloswiatowy.pl, 2011. https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-zajec-szkolnych/skutecznebudowanie-motywacji-do-nauki-9584.html [1.08.2020].

Noworyta A., Podmiotowość ucznia zdolnego – ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, [in:] Szkoła twórcza w odtwórczym świecie. Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, Vol. 2. ed. J. Krukowski, A. Wołoch, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2013, pp. 431–444.

Olechowska A., Specjalne potrzeby edukacyjne, Wyd. Naukowe PWN S.A., Warszawa 2016.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2010.

Plichta P., Pyżalski J., Wstęp, [in:] Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej, ed. P. Plichta, J. Pyżalski, Regional Centre of Social Policy in Łódź, Łódź 2013.

Pyżalski J., Zdrodowska A., Tomczyk Ł., Abramczuk K., Polskie badanie EU Kids Online 2018. Najważniejsze wyniki i wnioski, Scientific Publishing House of Adam Mickiewicz University in Poznań, Poznań 2019.

Walter N. Mamy (za) duży wybór – jak nie zgubić się wśród narzędzi cyfrowych?, [in:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19, ed. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020, pp. 51–58.